Länkstig

Sofia Strid

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Sofia Strid

Sofia Strid är docent vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och gästforskare vid Oxford Brookes University, UK. Hon är studierektor för forskarutbildningen och ordförande för Handledarkollegiet vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon har tidigare varit lektor och forskare i genusvetenskap, kvinnovetenskap, policystudier, sociologi och statsvetenskap i Belgien, Storbritannien, Sverige och Österrike, i sociologi senast vid Lancaster University, UK. Hennes profil är internationell, mångvetenskaplig samt samarbets- och samverkansinriktad, med fokus på europeiska mångpartnersamarbeten och projekt. Hon har bidragit till ett hundratal publikationer och ett hundratel konferenspresentationer i 25 länder.

Forskning

Sofia Strids forskning är brett samhällsvetenskaplig och utgår från feministisk teori och samhällsteori för att analysera politik, mobilisering och motstånd, social och ekonomisk hållbarhet samt våldets ontologi och aetologi. Hon använder både kvalitativa och kvantitativa metoder. Hon är för närvarande forskningsledare för EU-finansierade RESISTIRÉ, UniSAFE, ACCTING, SUPPORTER, GenderSAFE och ST4TE.

Sofia Strids forskning har publicerats i bland annat Current Sociology, Feminist Theory, Journal of European Social Policy, Journal of Sex Research, Politics and Governance, Social Politics, Social Problems, Sociologisk Forskning, Sociology och Theory & Society och finansieras av till exempel Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE), Vetenskapsrådet och FORTE.

Pågående forskningsprojekt

 • GenderSAFE Advancing the zero-tolerance approach to gender-based violence in higher education and research in the European Research Area (2024-2027). Projektet syftar till att bidra till säkra, inkluderande och respektfulla miljöer för forskning och högre utbildning, med nolltolerans mot våld. Detta kommer att förverkligas genom kunskaps- och evidensbaserat kapacitetsbyggande, ömsesidigt lärande och utbyte, inrättande av instrument för att övervaka upptagandet och innehållet i RPO-policyer och främjande av införandet av policyer på nivån för RPO:er, RFO:er och nationella myndigheter. GU-teamet består av Sofia Strid (PI), Fredrik Bondestam, Anne Laure Humbert och Sarah Philipsson Isaac. GenderSAFE finansieras med ca 23 miljoner SEK av EU Horizon Europe.
 • ST4TE: Strategies for just and equitable transitions in Europe (2024-2027). Projektet syftar till att undersöka effekterna av den gröna, digitala och tvillingövergången på ojämlikheter mellan individer och territorier, och att undersöka hur befintliga ojämlikheter påverkar övergångsvägarna. ST4TE använder både kvantitativa metoder (ekonometri, maskininlärning och agentbaserad modellering) såväl som kvalitativa metoder (narrativa intervjuer, fallstudier och workshops) för att analysera de olika mönstren av ojämlikheter och skapa skräddarsydda policyer för att motverka de ojämlika effekterna av tvillingövergången. GU-teamet består av Sofia Strid (PI), Anna Hedenus och Martin Hultman. ST4TE finansieras med ca 35 miljoner SEK av EU Horizon Europe.
 • SUPPORTER: Securing sports education through innovative and inclusive gender equality plans (2023-2026) syftar till att främja inkluderande jämställdhet inom det europeiska forskningsområdet, med fokus på genusbaserat våld och utsatthet, inom högre idrottsutbildning. Projektet stöder institutioner att utveckla intersektionella, innovativa, inkluderande och effektfulla jämställdhetsplaner, skräddarsydda för idrottshögskolor och universitet. Sofia Strid är SUPPORTERs vetenskapliga koordinator, HU-teamet består av Sofia Strid (PI), Karin Grahn, Suzanne Lundvall och Nathalie Wuiame. SUPPORTER finansieras med ca 12 miljoner kronor av EU Horizon Europe.
 • ACCTING: Advancing behavioural change through an inclusive green deal (2021-2025). ACCTING mobiliserar forskningsexperiment och innovation för att främja en jämställd, inkluderande och socialt rättvis europeisk grön giv. Projektet bygger på tvärvetenskapliga konceptuella och metodologiska ramar, inspirerade av strategiskt policydesigntänkande. Med utgångspunkt i en omfattande kartläggning och jämförande analys av lokala bottom-upinitiativ inom miljörörelser i 34 länder, inklusive 410 intervjuer och 41 experimentella studier inom åtta interrelaterade forskningslinjer/projekt, matas resultaten in i sektorsövergripande så kallade Open Studios för att skapa innovativa lösningar. Resultaten används för ytterligare experiment, bland annat genom pilotprojekt med potential för massgenomförande. ACCTING genomförs av tolv europeiska partners och ett femtiotal forskare i över 30 länder. ACCTING finansieras med ca 50 miljoner av EU H2020 (grant agreement no 101036504) och koordineras av European Science Foundation (ESF) i Strasbourg. Sofia Strid är ACCTINGs vetenskapliga koordinator och leder WP3.
 • UniSAFE: Gender-based Violence and Institutional Responses: Building a Knowledge-base and Operational Tools to Make Universities and Research Organisations Safe (2021-2024). I UniSAFE undersöker ett konsortium med nio EU-partners och ett 50-tal forskare och innovatörer genusbaserat våld och sexuella trakasserier i högre utbildning i Europa, och designar policyinitiativ, rekommendationer och aktioner. Materialet består bland annat av analys av policy- och rättsligt ramverk i EU27 och av 46 forskningsorganisationer, en prevalensstudie (n=42 000) och 16 fallstudier i 15 länder, samt intervjuer med särskilt utsatta grupper. UniSAFE finansieras av EU H2020 (grant agreement no. 101006261) med ca 35 miljoner kronor. European Science Foundation (ESF) är projektkoordinator. Sofia Strid är UniSAFEs vetenskapliga koordinator, GU PI och ledare för WP6.
 • RESISTIRÉ: Responding to outbreaks through co-creative inclusive equality strategies (2021-2023). RESISTIRÉ och dess elva europeiska partners bidrar till att minska könsrelaterade och intersektionella ojämlikheter till följd av covid-19-politiska åtgärder och skapar innovativa operativa verktyg för att motverka dessa ojämlikheter. Projektet ger fördjupad kunskap och förståelse för befintliga problem, samt nuvarande och framtida prioriteringar och lösningar. RESISTIRÉ finansieras av EU H2020 (grant agreement no 101015990) med ca 50 miljoner kronor. European Science Foundation (ESF) i Strasbourg är projektkoordinator. Sofia Strid är RESISTIRÉs vetenskapliga koordinator och leder WP4.

Avslutade forskningsprojekt

 • Violence Regimes: Theorising and Explaining Variations in the Production of Violence in Welfare State Regimes (VR 2018-2022). PI: Sofia Strid, Göteborgs universitet.
 • Mellan relation och prostitution: Sugardejting och omförhandlingen av gränsen mellan ekonomi och intimitet (FORTE, 2019-2022). PI: Lena Gunnarsson, Örebro universitet.
 • Femicide Across Europe (EU, 2015-2022). PI: Shalva Veil, Hebrew University of Jerusalem.
 • Feminist Theories on Intersectionality, Transversal Dialogues and New Synergies (VR, 2012-2018). PI: Nina Lykke, Linköpings universitet.
 • FATIMA: Preventing Honour Related Violence by Education and Dialogue Through Immigrant NGO:s (EU 2015-2018), PI: Yevgenia Averhead, Uppsala universitet.
 • Gender Based Violence in Sports (EU 2015-2017). PI: Lut Mergaert, Yellow Window, Belgium.
 • Female Genital Mutilation: Girls at Risk in the EU, PI: Lut Mergaert, Yellow Window, Belgium. Finansierat av Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE).
 • Rape and Sexual Violence in Conflict and Post-Conflict Zones (EU, 2014-2015). PI: Sylvia Walby, Lancaster University, UK.
 • Worldwide Best Practices for Rape Prevention and for Assisting Women Victims of Rape (EU, 2013-2014). PI: Sylvia Walby, Lancaster University, UK.
 • The Strength of Feminist Civil Society Organisations in the EU 27 (VR, 2010-2013). PI: Sofia Strid, Lancaster University, UK.
 • Physical and Legal Security and the Criminal Justice System (EHRC, 2009-2011). PI: Sylvia Walby, Lancaster University, UK.
 • QUING: The Quality of Gender + Equality Policy (EU, 2006-2011). PI: Mieke Verloo, Radboud University, the Netherlands.

Undervisning

Sofia Strid har utvecklat och givit kurser samt handlett på samtliga nivåer i olika ämnen, bland annat genusvetenskap, rättsvetenskap, media och kommunikationsvetenskap, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. Hon utvecklar och leder workshops om jämställdhet, jämställdhetsintegrering och könsrelaterat våld för universitetspersonal, praktiker och beslutsfattare, bland annat inom ramen för europeiska Gender Equality Academy. Hon handleder för närvarande tre doktorander i sociologi och genusvetenskap. Sofia Strid välkomnar forskarstuderande och postdoks med intresse för motstånd mot feminism, genusperspektiv på hållbarhet och feministiska våldsstudier i online/offlinekontexter.

Samarbeten och uppdrag

Sofia Strid är aktiv i ett flertal väletablerade europeiska nätverk och samarbeten. Många av dessa har utvecklats genom hennes arbete inom European Women's Lobby Observatory on Violence Against Women, genom hennes anställning i sociologi vid Lancaster universitet inom det EU 6:e ramverksfinansierade forskningsprojektet QUING: Qualitiy in Gender+ Equality Policy in Europe, samt genom hennes medverkan i UNESCO Chair in Gender Research Group, vid Lancaster University.

Sofia Strid är före detta ordförande i Nordic Association for Feminist and Gender Research, styrelsen för NORA, Europas representant i International Sociological Association RC32: Women and Society; Sektionsledare för S09: Gender-based violence vid European Consortium for Political Research-ECPG, och medlem i EU-finansierade COST-Action on Femicide.

Sofia Strid är före detta ledamot i fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap vid Örebro universitet, Örebro universitets representant i Länsstyrelsens resursgrupp mot kvinnovåld, organiserande medlem i den årliga Genusdialogen mellan forskare och svenska riksdagsparlamentariker, organiserad av GEXcel, och en av de grundande medlemmarna av den regionala genusdialogen organiserad av Örebro läns länsstyrelse och genusvetenskap vid Örebro universitet. Hon har även haft uppdrag som grundutbildningsansvarig.