Länkstig

Sofia Strid

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Sofia Strid

Sofia Strid är lektor i sociologi vid Göteborgs universitet. Hon är även docent i genusvetenskap vid Örebro universitet och gästforskare vid Oxford Brookes University, UK. Hon har tidigare varit lektor och forskare i genusvetenskap, kvinnovetenskap, policystudier, sociologi och statsvetenskap i Belgien, Storbritannien, Sverige och Österrike, i sociologi senast vid Lancaster University, UK. Hennes profil är internationell, mångvetenskaplig samt samarbets- och samverkansinriktad, med fokus på europeiska mångpartnersamarbeten och projekt. Hon har bidragit till ett hundratal publikationer och konferenspresentationer.

Forskning

Sofia Strids forskning är brett samhällsvetenskaplig och utgår från feministisk teori och samhällsteori för att analysera politik, mobilisering och motstånd, social och ekonomisk hållbarhet samt våldets ontologi och aetologi. Hon använder både kvalitativa och kvantitativa metoder.

Hennes forskning har publicerats i bland annat Current Sociology, Feminist Theory, Journal of European Social Policy, Journal of Sex Research, Politics and Governance, Social Politics, Social Problems, Sociologisk Forskning, Sociology och Theory & Society. Den finansieras av bland annat Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE), Vetenskapsrådet och FORTE.

Pågående forskningsprojekt

  • ACCTING: Advancing behavioural change through an inclusive green deal (2021-2025). ACCTING mobiliserar forskningsexperiment och innovation för att främja en jämställd, inkluderande och socialt rättvis europeisk grön giv. Projektet bygger på tvärvetenskapliga konceptuella och metodologiska ramar, inspirerade av strategiskt policydesigntänkande. Med utgångspunkt i en omfattande kartläggning och jämförande analys av lokala bottom-upinitiativ inom miljörörelser i 34 länder, inklusive 410 intervjuer och 41 experimentella studier inom åtta interrelaterade forskningslinjer/projekt, matas resultaten in i sektorsövergripande så kallade Open Studios för att skapa innovativa lösningar. Resultaten används för ytterligare experiment, bland annat genom pilotprojekt med potential för massgenomförande. ACCTING genomförs av tolv europeiska partners och ett femtiotal forskare i över 30 länder. ACCTING finansieras med av EU H2020 med ca 50 miljoner kronor och koordineras av European Science Foundation (ESF) i Strasbourg, Sofia Strid är vetenskaplig koordinator och WP-ledare.
  • UniSAFE: Gender-based Violence and Institutional Responses: Building a Knowledge-base and Operational Tools to Make Universities and Research Organisations Safe (2021-2024). I UniSAFE undersöker ett konsortium med nio EU-partners och ett 50-tal forskare och innovatörer könsbaserat våld och sexuella trakasserier i högre utbildning i Europa, och designar policyinitiaitv, rekommendationer och aktioner. Materialet består bland annat av analys av policy- och rättsligt ramverk i EU27 och av 46 forskningsorganisationer, en prevalensstudie (n=42 000) och 16 fallstudier i 15 länder, samt intervjuer med särskilt utsatta grupper. UniSAFE finansieras av EU H2020 med ca 35 miljoner kronor. European Science Foundation (ESF) i Strasbourg är projektkoordinator, Sofia Strid är projektets vetenskapliga koordinator och WP-ledare.
  • RESISTIRÉ: Responding to Outbreaks through Co-creative Inclusive Equality Strategies (2021-2023). RESISTIRÉ och dess elva europeiska partners bidrar till att minska könsrelaterade och intersektionella ojämlikheter till följd av covid-19-politiska åtgärder och skapar innovativa operativa verktyg för att motverka dessa ojämlikheter. Projektet ger fördjupad kunskap och förståelse för befintliga problem, samt nuvarande och framtida prioriteringar och lösningar. RESISTIRÉ finansieras av EU H2020 med ca 50 miljoner kronor. European Science Foundation (ESF) i Strasbourg är projektkoordinator, Sofia Strid är projektets vetenskapliga koordinator och WP-ledare.
  • Violence Regimes: Theorising and Explaining Variations in the Production of Violence in Welfare State Regimes (2018-2022). I Violence regimes analyserar, teoretiserar och förklarar ett transnationellt och tvärvetenskapligt forskarteam (Strid, Anne Laure Humbert, Jeff Hearn, dag Balkamr, Zara Saeidzadeh) hur våld produceras och begreppsliggörs i europeiska välfärdsstater. Vi analyserar våldets ontologi, utvecklar en ny våldstypologi, jämför välfärdsregimer med våldsregimer, och undersöker den så kallade nordiska paradoxen. Violence regimes finansieras av Vetenskapsrådet med ca 3.6 miljoner kronor, Sofia Strid är PI.
  • Mellan relation och prostitution: Sugardejting och omförhandlingen av gränsen mellan ekonomi och intimitet (FORTE, 2019-2022; 4,2 miljoner). I Sugardejting undersöker vi kommodifieringen av sexualitet och intimitet med utgångspunkt i etableringen av svenska sugardejtingsiter. Materialet består främst av intervjuer (n=23) och enkäter (n=100) med män och kvinnor som har sugardejtat. Lena Gunnarsson, ORU är PI och Sofia Strid partner med ansvar för den kvantitativa delstudien.

Undervisning

Sofia Strid har utvecklat och utvecklar och givit kurser samt handlett på samtliga nivåer i olika ämnen, bland annat genusvetenskap, rättsvetenskap, media och kommunikationsvetenskap, socialt arbete, sociologi och statsvetenskap. Hon utvecklar och leder workshops om jämställdhet, jämställdhetsintegrering och könsrelaterat våld för universitetspersonal, praktiker och beslutsfattare, bland annat inom ramen för europeiska Gender Equality Academy. Hon handleder för närvarande två doktorander, med bakgrund i genusvetenskap och statsvetenskap. Sofia Strid välkomnar forskarstuderande och postdoks med intresse för motstånd mot feminism, genusperspektiv på hållbarhet och feministiska våldsstudier i online/offlinekontexter.

Samarbeten och uppdrag

Sofia Strid är aktiv i ett flertal väletablerade europeiska nätverk och samarbeten. Många av dessa har utvecklats genom hennes arbete inom European Women's Lobby Observatory on Violence Against Women, genom hennes arbete inom det EU 6:e ramverksfinansierade forskningsprojektet QUING: Qualitiy in Gender+ Equality Policy in Europe, samt genom hennes medverkan i UNESCO Chair in Gender Research Group, vid Lancaster University.

Sofia Strid är före detta ordförande i Nordic Association for Feminist and Gender Research, styrelsen för NORA, Europas representant i International Sociological Association RC32: Women and Society; Sektionsledare för S09: Gender-based violence vid European Consortium for Political Research-ECPG, och medlem i EU-finansierade COST-Action on Femicide.

Sofia Strid är före detta ledamot i fakultetsnämnden för humaniora och socialvetenskap vid Örebro universitet, Örebro universitets representant i Länsstyrelsens resursgrupp mot kvinnovåld, organiserande medlem i den årliga Genusdialogen mellan forskare och svenska riksdagsparlamentariker, organiserad av GEXcel, och en av de grundande medlemmarna av den regionala genusdialogen organiserad av Örebro läns länsstyrelse och genusvetenskap vid Örebro universitet. Hon har även haft uppdrag som grundutbildningsansvarig.