Göteborgs universitet

Miljö och hållbarhet

Hållbar utveckling är en viktig del i universitetets vision. Visionen "Ett universitet för världen", som sträcker sig från 2021 – 2030, uttrycker Göteborgs universitets strävan efter att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld.

Universitetet vill stärka sin relevans som samhällsaktör och samarbetspartner för att göra avtryck på samhällsutvecklingen och bidra till de globala utvecklingsmålen.

Världens stats- och regeringschefer har antagit 17 utmanande mål för framtiden som ska vara uppnådda senast 2030, de så kallade Globala målen för hållbar utveckling. Målen är en del av Agenda 2030, ett dokument som skrivits under av 193 länder. Dessa länder arbetar nu aktivt med att förverkliga alla 169 delmålen, där akademin och forskningen har en viktig roll. 

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap bidrar till detta arbete genom att forska kring frågor kopplade till målen i syfte att skapa fördjupad förståelse, sprida ny kunskap och bidra till att nå de uppsatta målen. 

Vi medverkar aktivt i ett globalt initiativ mellan universitet (IAU) där Göteborgs universitet har rollen att leda och koordinera aktiviteter för mål 8 (SDG 8) i Agenda 2030: Decent Work and Economic Growth. Vi samarbetar med åtta satellituniversitet i Chile, Colombia, Etiopien, Kenya, Nigeria, Tanzania, Uganda och Vietnam. IAU, International Association of Universities, är en av världens största universitetssammanslutningar och officiell partner till UNESCO.

Forskare vid sociologi och arbetsvetenskap, tillsammans med Göteborgs centrum för hållbarhet, Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin, samarbetar i strategiarbete och aktiviteter för SDG 8-initiativet.

Samarbetet har bland annat mynnat ut i rapporten A Global Goal: Sustainable Economic Growth and decent work for all – Selection of Research, Education and Research to Policy Initiatives, samt två interna och en global workshop. Ett gemensamt skriv- och granskningsarbete kring SDG8:s delmål och indikatorer har påbörjats.

Forskare vid institutionen har ansvar för fyra av de åtta delmålen i SDG 8 (Stefan Tengblad 8.3, Mattias Bengtsson 8.5, Gunnar Gillberg 8.6, Lotta Dellve 8.8). 

Övriga forum och samarbeten

UGOT Challenges är ett exempel på en forskningssatsning där Göteborgs universitet investerat 300 miljoner kronor i sex tvärvetenskapliga forskningscentrum. Utgångspunkten är att det krävs stark tvärvetenskaplig forskning för att möta dagens globala samhällsutmaningar.

Institutionen är involverad och engagerad i ett av dessa centrum nämligen AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa som bedriver multidisciplinär forskning för ett gott och värdefullt åldrande. Visionen är ett samhälle där årsrika personer respekteras och värderas för sin potential – ett samhälle som gör det möjligt för oss att oberoende av ålder och andra faktorer ha kapacitet att vara aktörer i våra egna liv. Forskningen rör både äldres hållbara arbete och en hållbar äldreomsorg.

Institutionen är också engagerade i Work and Employment (WE). WE:s verksamhet med fokus på hållbart arbete och sysselsättning knyter an till många av de Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Exempelvis mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla, mål 5 Jämställdhet och mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Institutionen är med som en aktiv part i Centre for Global Human Resource Management som bland annat har till syfte att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv. CGHRM:s arbete syftar till att främja en balanserad och hållbar utveckling av arbetslivet, lokalt, nationellt och globalt. 

Forskningsprojekt och hållbarhetsmålen

Här listar vi några exempel på forskning vid institutionen, som har koppling till hållbarhetsmålen.

Mål 1: Ingen fattigdom
Projekt: Machine learning and causal inference methods to the analysis of child poverty in low and middle income countries.
Forskare: Nadine Kraamwinkel-Jha

Mål 3: God hälsa och välbefinnande
Projekt: Machine learning and causal inference methods to the analysis of child poverty in low and middle income countries.
Forskare: Nadine Kraamwinkel-Jha

Projekt: Prekaritetsformer i äldreomsorgen – om delade arbetsturer och dess effekter på anställda
Forskare: Johan Alfonsson

Projekt: Nordic labour market models facing pandemic crisis: A comparative study of policy responses, actor adjustments, and social outcomes
Forskare: Mattias Bengtsson

Projekt: Radikal ansvarifiering eller delade bördor: Kan kooperativa arbetsplattformar reducera prekärt arbete och skapa stabilitet för gig-arbetare?
Forskare: Bertil Rolandsson

Projekt: UniSAFE – Ending Gender Based Violence
Forskare: Sofia Strid

Projekt: RESISTIRÉ – Reducing gendered inequalities caused by the COVID-19 pandemic
Forskare: Sofia Strid

Mål 4: God utbildning för alla
Projekt: The Feminist Meanings and Matterings of Preschool Teachers’ Gender Equality Work in Sweden.
Forskare: Megan Rådesjö

Projekt: RESISTIRÉ – Reducing gendered inequalities caused by the COVID-19 pandemic
Forskare: Sofia Strid

Mål 5: Jämställdhet
Projekt: The Feminist Meanings and Matterings of Preschool Teachers’ Gender Equality Work in Sweden.
Forskare: Megan Rådesjö 

Projekt: Visualising and measuring the role of industrial relations in addressing gender equality
Forskare: Ylva Ulfsdotter Eriksson (Göteborgs universitet) samt forskare vid CEPS (Belgium); HIVA – KU Leuven (Belgium), Warsaw School of Economics (Poland) and Sapienza – University of Rome (Italy).

Projekt: UniSAFE – Ending Gender Based Violence
Forskare: Sofia Strid

Projekt: RESISTIRÉ – Reducing gendered inequalities caused by the COVID-19 pandemic
Forskare: Sofia Strid

Projekt: ACCTING – For a fair and inclusive Green Deal
Forskare: Sofia Strid

Mål 10: Minskad ojämlikhet
Projekt: Rethinking Integration: a comparative mixed methods study of civil society action in vulnerable superdiverse neighborhoods in Sweden
Forskare: Gabriella Elgenius

Projekt: Låglönejobben på den svenska arbetsmarknaden 2005-2020. Vilka är jobben, var finns de och vad förklarar deras utveckling?
Forskare: Tomas Berglund, Johan Alfonsson och Patrik Vulkan

Projekt: Bortom Covid? Att använda patientkunskap för att förbättra vården för långtidssjuka i Covid-19
Forskare: Jesper Petersson, Lisa Lindén

Projekt: RESISTIRÉ – Reducing gendered inequalities caused by the COVID-19 pandemic
Forskare: Sofia Strid

Projekt: ACCTING – For a fair and inclusive Green Deal
Forskare: Sofia Strid

Mål 7: Hållbar energi för alla

Projekt: ACCTING – For a fair and inclusive Green Deal
Forskare: Sofia Strid

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Projekt: UniSAFE – Ending Gender Based Violence
Forskare: Sofia Strid

Projekt: ACCTING – For a fair and inclusive Green Deal
Forskare: Sofia Strid

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Projekt: Deltagande i renovering: Mot ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart miljonprogram?
Forskare: Håkan Thörn, Elena Bogdanova, Linda Soneryd och Christoph Haug

Projekt: Rethinking Integration: a comparative mixed methods study of civil society action in vulnerable superdiverse neighborhoods in Sweden
Forskare: Gabriella Elgenius

Projekt: Stadsodling som mötesplats i Göteborg, Budapest och Bukarest: Att bygga samarbetsförmåga för hållbar utveckling i skilda socio-ekonomiska kontexter.
Forskare: Kerstin Jacobsson, Ylva Wallinder, Ioana Florea, Agnes Gagyi.

Projekt: Empowering Cities of Migration: new methods for citizen involvement and socio-spatial integration
Forskare: Gabriella Elgenius

Projekt: ACCTING – For a fair and inclusive Green Deal
Forskare: Sofia Strid

Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna
Projekt: What can science deliver and what does policy want? Expectations on science in support of climate change action
Forskare: Göran Sundqvist, Linda Soneryd. 

Projekt: Det nödvändiga och det möjliga: Hur sociala rörelser formulerar, förmedlar och förhandlar visioner om en fossilfri och rättvis framtid
Forskare: Mattias Wahlström, med flera. 

Projekt: I stormens öga. Klimatanpassning i tider av ökande polarisering och desinformation
Forskare: Anton Törnberg

Projekt: Att anpassa sig till klimatet: emotioner och narrativ i miljörörelsen
Forskare: Carl Cassegård, Åsa Wettergren, Karl Malmqvist

Projekt: ACCTING – For a fair and inclusive Green Deal
Forskare: Sofia Strid

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap
Projekt: Empowering Cities of Migration: new methods for citizen involvement and socio-spatial integration
Forskare: Gabriella Elgenius

Health
Equality
Partnership
Education
Hållbar konsumtion
Klimat
Havsresurser
Arbete