Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Miljö och hållbarhet

Hållbar utveckling är en viktig del i universitetets vision. Visionen "Ett universitet för världen", som sträcker sig från 2021 – 2030, uttrycker Göteborgs universitets strävan efter att vara ett internationellt lärosäte som tar ansvar för samhällsutvecklingen och bidrar till en hållbar värld.

Universitetet vill stärka sin relevans som samhällsaktör och samarbetspartner för att göra avtryck på samhällsutvecklingen och bidra till de globala utvecklingsmålen.

Världens stats- och regeringschefer har antagit 17 utmanande mål för framtiden som ska vara uppnådda senast 2030, de så kallade Globala målen för hållbar utveckling. Målen är en del av Agenda 2030, ett dokument som skrivits under av 193 länder. Dessa länder arbetar nu aktivt med att förverkliga alla 169 delmålen, där akademin och forskningen har en viktig roll. 

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap bidrar till detta arbete genom att forska kring frågor kopplade till målen i syfte att skapa fördjupad förståelse, sprida ny kunskap och bidra till att nå de uppsatta målen. 

Vi medverkar aktivt i ett globalt initiativ mellan universitet (IAU) där Göteborgs universitet har rollen att leda och koordinera aktiviteter för mål 8 (SDG 8) i Agenda 2030 tillsammans med åtta satellituniversitet i Chile, Colombia, Etiopien, Kenya, Nigeria, Tanzania, Uganda och Vietnam. IAU, International Association of Universities, är en av världens största universitetssammanslutningar och officiell partner till UNESCO.

Forskare vid sociologi och arbetsvetenskap, tillsammans med Göteborgs centrum för hållbarhet, Handelshögskolan och Sahlgrenska akademin, samarbetar i strategiarbete och aktiviteter för SDG 8-initiativet.

Samarbetet har bland annat mynnat ut i rapporten A Global Goal: Sustainable Economic Growth and decent work for all – Selection of Research, Education and Research to Policy Initiatives, samt två interna och en global workshop. Ett gemensamt skriv- och granskningsarbete kring SDG8:s delmål och indikatorer har påbörjats.

Forskare vid institutionen har ansvar för fyra av de åtta delmålen i SDG 8 (Stefan Tengblad 8.3, Mattias Bengtsson 8.5, Gunnar Gillberg 8.6, Lotta Dellve 8.8). 26-27 augusti 2021 kommer en internationell konferens att hållas vid GU. 

Övriga forum och samarbeten

UGOT Challenges är ett exempel på en forskningssatsning där Göteborgs universitet investerat 300 miljoner kronor i sex tvärvetenskapliga forskningscentrum. Utgångspunkten är att det krävs stark tvärvetenskaplig forskning för att möta dagens globala samhällsutmaningar.

Institutionen är involverad och engagerad i ett av dessa centrum nämligen AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa som bedriver multidisciplinär forskning för ett gott och värdefullt åldrande. Visionen är ett samhälle där årsrika personer respekteras och värderas för sin potential – ett samhälle som gör det möjligt för oss att oberoende av ålder och andra faktorer ha kapacitet att vara aktörer i våra egna liv. Forskningen rör både äldres hållbara arbete och en hållbar äldreomsorg.

Institutionen är också engagerade i Work and Employment (WE). WE:s verksamhet med fokus på hållbart arbete och sysselsättning knyter an till många av de Globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. Exempelvis mål 3 Hälsa och välbefinnande, mål 4 God utbildning för alla, mål 5 Jämställdhet och mål 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Institutionen är med som en aktiv part i Centre for Global Human Resource Management som bland annat har till syfte att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv. CGHRM:s arbete syftar till att främja en balanserad och hållbar utveckling av arbetslivet, lokalt, nationellt och globalt. 

Health
Equality
Partnership
Education
Hållbar konsumtion
Klimat
Havsresurser
Arbete