Länkstig

Merete Hellum

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F312
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Merete Hellum

Bakgrund MERETE HELLUM är universitetslektor i sociologi vid Institutionen för sociologi. Hon disputerade vid institutionen 2002 på avhandlingen Förförd av Eros, Kön och moral bland utländska kvinnor bosatta på en grekisk ö. Under avhandlingsarbetet var Merete Hellum delvis finansierad genom ett Trainee and Mobility Research program for young researcher (TMR) inom ramen för EU projektet Family Change in Europe today.

Merete Hellums forskningsarbete spänner över flera forskningsområden, emotionssociologi, ungdomsforskning och där framförallt ungdomar och droger, familjesociologi, feminism, metodologi, och på senare tid också professionssociologi. Under hennes post doc period var hon gästforskare vid Center för HIVE/AIDS research Social Science vid University of New South Wales, Sidney, Australien. Hon har också varit inställd till Göteborgs Universitets pedagogiska pris för en kurs hon utvecklade i metod.

Forskningsområden/ forskningsintressen Emotioner, familjesociologi, ungdomskultur, feminism, socialpsykologi och då framförallt mot kropp och emotioner.

Avslutade projekt 1. Forskare i projektet ”Meldingsplikt til barnevernet om seksuelle overgrep mot barn”. I detta projekt började Merete Hellum som forskarexpert och handledare, men blev anställd för att genomföra projektets analyser och samförfattande av en rapport. Samarbetspartner i projektet var Inger Lise Stölsvik, jurist, ”Stiftelsen mot Seksuelle Overgrep på barn”, Skien, Norge. Från 2007 till 2010.

2. Forskar i projektet ” Att droga ibland”. Finansierad genom Socialdepartementet. Mobilisering mot Narkotika, Sverige. Från 2003 till 2004. Projektledare: Prof. Philip Lalander, Växjö Universitet (numera Malmö Högskolan). Under detta paraplyprojekt var Merete Hellum ansvarig för delprojektet ”Backpackers som drogar i bland”. Hon genomförde hela intervjuprojektet på egen hand. Dessutom bistod hon Philip Lalander med genomläsningar av manus från detta projekt.

3. Fältarbete och TMR (Trainee and Mobility program for young researchers) Finansierat genom EU projektet “Family Change and Family Policies in the Western World”. Från 1 oktober 1997 till 31 mars 1998 och från 1 april 1999 till 30 september 1999. Projektledare: Professors Peter Flora, Mannheim Center for Europian Social Reserarch (MZES), Tyskland och Sheila B. Kamerman & Alfred J. Kahn, Columbia University, New York. Fältarbetet till Merete Hellums avhandling blev finansierat inom ramen för EU projektets TMR, EU. Under hennes tid i detta projekt var hon anställd vid EKKE (National Centre of Social Science) i Aten, Grekland. Under den period hon var knuten till TMR nätverket, var hon mycket aktiv och deltog både på workshops, konferenser och var också med att planera en konferens i Göteborg. I detta nätverk blev hennes forskningsresultat dels förmedlat, dels evaluerat i ett internationellt perspektiv. Detta har medfört att hon är internationellt citerat.

4. ”Jämställdhet inom de sociologiska institutionerna i Sverige.” Från 15 september 1996 till 30 juni 1998. Finansierad av Utbildningsdepartementet i Sverige. Projektledare: Fil.dr. Eva Fasth, Lunds Universitet, Sociologiska institutionen. I detta projekt var Merete Hellum Göteborgs sociologiska inst. representant, där både Lunds sociologiska inst., Lindköping, Umeås sociologiska inst., Uppsalas sociologiska inst. samt Stockholms inst. ingick med representanter. I projektet utvärderades alla dessa inst. utifrån jämställdhet, såväl kvantitativt genom kartläggning, som kvalitativt genom en intervjuundersökning. Framstående svenska feministiska forskare var representanter för de andra institutionerna, så som prof. Johanna Esseveld, Lunds Universitet och prof. Stina Johansson, Umeå Universitet.

Pågående projekt 1. ”Explaining very low fertility in postindustrial societies: an unconventional approach”. Ett samarbetsprojekt med Harvard University. Projektet omfattar Japan, Sydkorea, Spanien, USA och Sverige. Huvudprojektet leds av professor Mary Brington och det svenska delprojektet av docent Livia Oláh, Stockholms Universitet. Den svenska studien finansieras av Riksbankens Jubileumsfond (RJ) Studiens empiriska material bygger på intervjuer med 80 personer (40 kvinnor och 40 män), mellan 24 och 35 år, alla med minst 2 års utbildning på högskolenivå, och bostatta i två storstäder i varje land. Ett av syften med studien är att lyfta fram sociala normer som påverkar hur unga män och kvinnor i poststrukturella länder ser på familjebildning. Påbörjat 2012 avslutas 2015. http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=k88535 http://lowfertility.sociology.su.se/

Undervisnings- och handledningsområden Socialpsykologi, kvalitativ metod och vetenskapstori, emotionssociologi, genusteori, jämställdhet och familjeliv.

Nätverk och samverkan med det omgivande samhället Medlem av nätverket Nordic Alcohol and Drug Research (NAD).

Medlem av ESAs (European Sociological Association) nätverk “Sociology of Emotion”.

Medlem av SoNAD, et nätverk finansierad av FAS, Sverige, der syftet är att stödja alkohol och narkotika forskningen i Sverige.

Medlem av ”Reference Group on Refugee Children in Nordic Countries.” till 2011.

Mellan 2000 och 2001 var Merete Hellum medlem av ett nätverk mellan nordiska och grekiska forskare, finansierad av Riksbankens jubileumsfond, Sverige. Nätverket arrangerade forskningssymposiet ”Bodies, Pleasures and Health” in Aten, Grekland i maj 2000, och konferensen ”Sexualities and Society” på Academy of Science, Aten, Grekland, oktober 2001.

Flera TV och radioframförande i förbindelse med hennes avhandling i 2002 samt i förbindelse med projektet ”Att droga ibland”. Senaste framträdande i radio P3 Planeten 14 januari 2010.

Planerade och genomförde et kompetens hävande kurs för NAV anställda i Telemark. Hösten 2007 våren 2008, och ansvarade för temadag om droger och rus inom ramen för denna kurs.

Föreläsning ”Reproduktion av objekten i drogforskning” SIRUS, Oslo, januari 2006

Föreläsning ”Att droga ibland”, NOVA, Oslo, januari 2006

Föreläsning “In the Crossfire of Drug Discourses” och “How to Understand Gendered Drug Use.” på HIV SR, University of New South Wales, Sydney, Australia, maj 2005.

Föreläsning ”Att droga ibland ” på Rosenbad, 28 januari 2004.

Föreläsning “Att droga ibland” i Umeå, Sverige, på en konferens for narkotika samordnare inom kommun och länsting, mars 2004.

Föreläsning “Att droga ibland; i ett klass- och genus perspektiv.” länstinget i Göteborg, maj 2004.

Föreläsning “Globalization of Love” SIDA, Lund, Sverige 15 december 2003.

Föreläsning “Globalization, Youth, Traveling and Drugs.” på en konferens mot narkotika i Malmö, Sverige, oktober 2003.

Föreläsning “Have You Heard About? Gossip among Foreign Women living in Greece.” EKKE, National Centre of Social Research, Aten, Grekland. 13 maj 1999.