Länkstig

Göran Sundqvist

Professor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Göran Sundqvist

Bakgrund GÖRAN SUNDQVIST är filosofie doktor i sociologi (Göteborgs universitet, 1992) och sedan 2008 professor i vetenskaps- och teknikstudier (STS). Efter disputationen erhöll han först post doc-anställning (1992–1996) och sedan lektorat (1997–2008) i STS vid dåvarande Institutionen för tvärvetenskapliga studier vid Göteborgs universitet. Under åren 2008-2015 verkade Sundqvist som professor vid TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur vid Universitetet i Oslo där han också var ledare för forskningsgruppen i STS. Sedan 2015 är han professor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och under åren 2015–2019 vice prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning. Sedan 2017 är Sundqvist adjungerad professor (professor II) vid CICERO – Senter for klimaforskning, Oslo. Han har varit gästforskare vid STS-institutionen vid Cornell University (1997), Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, 2004–2005) och Centre de Sociologie de l’Innovation – CSI, Mines ParisTech (2012).

Forskningsområden Göran Sundqvists forskning handlar om samspelet mellan vetenskap och politik; hur vetenskaplig kunskap får inflytande över politiskt beslutsfattande men också hur påverkan går i motsatt riktning. Detta intresse innefattar studier av samspelet mellan vetenskapliga experter och medborgare och utvecklingen av ett så kallat ”vetenskapligt medborgarskap”. Teoretiskt och metodologiskt är Sundqvists studier förankrade i det tvärvetenskapliga forskningsfältet STS (science and technology studies), som har starka rötter i klassisk kunskapssociologi. Empiriskt har forskningen handlat om miljöfrågor, och särskilt luft, klimat och kärnkraft/kärnavfall. Dessa frågor är tungt förankrade i vetenskaplig kunskap samtidigt som de är politiskt och publikt kontroversiella vad gäller både förståelse och beslutsfattande. Exempel på denna forskning presenteras i böckerna The Bedrock of Opinion: Science, Technology and Society in the Siting of High-Level Nuclear Waste (Springer, 2002) och Governing the Air: The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction (redigerad tillsammans med Rolf Lidskog, MIT Press, 2011), och på svenska i Vem bryr sig? Om klimatforskning och klimatpolitik (Daidalos, 2021).

Urval av externfinansierade projekt 2022–2026 Fossilfri framtid. Divestering i de nordiska länderna. Finansiär: Forskningsprogrammet Framtida utmaningar i Norden – människan, kulturen och samhället. https://futurenordics.org/. Projektledare: Linda Soneryd, Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (medverkande forskare: Göran Sundqvist, Göteborgs universitet).

2020–2023 Vad erbjuder vetenskapen och vad önskar politiken? Förväntningar på vetenskapen i klimatpolitiskt beslutsfattande. Finansiär: Vetenskapsrådet. Projektledare: Göran Sundqvist, Göteborgs universitet.

2017–2021 Understanding the international CONtext for Norway’s low-emission EConomy Transition (CONNECT). Finansiär: Norges Forskningsråd. Projektledare: Guri Bang, CICERO – Senter for klimaforskning, Oslo (medverkande forskare: Göran Sundqvist, professor II, CICERO).

2015–2019 Modern2020 – Development and demonstration of monitoring strategies and technologies for geological disposal. Finansiär: EC/EURATOM research and training programme. Projektledare: Johan Bertrand, Andra – Agence Nationale Pour La Gestion Des Dechets Radioactifs, France. Svensk partner: Göteborgs universitet (Göran Sundqvist).

2014–2016 The IPCC AR5 In Europe: Usability, framing and communication of scientific climate information. Finansiär: Norska Forskningsrådet. Projektledare: Asuncion St. Clair, CICERO – Senter for klimaforskning, Oslo (medverkande forskare: Göran Sundqvist, TIK, Universitetet i Oslo).

2011–2015 Dissemination of scientific knowledge as a policy instrument in climate policy. Finansiär: Norges Forskningsråd. Projektledare: Göran Sundqvist, TIK, Universitetet i Oslo.

2011–2014 InSotec – International Socio-Technical Challenges for Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste. Finansiär: EC/EURATOM FP7. Projektledare: Anne Bergmans, University of Antwerp. Norsk partner: Universitetet i Oslo (Göran Sundqvist)

Undervisning och handledning Sundqvist undervisar i miljö- och risksociologi på grundnivå och i STS på master- och doktorandnivå. Han har varit handledare för åtta doktorsavhandlingar (huvudhandledare för sex). För närvarande handleder han tre doktorander.

Samverkan Genom intresset för hur vetenskap och politik samspelar, och inte minst hur kontroversiella frågor hanteras i det politiska beslutsfattandet, har Sundqvists forskning alltid varit tydligt samhällsrelevant. Ofta har den empiriska forskningen handlat om hur teknokratiska inramningar av miljöfrågor möter motstånd från grupper utanför forskningen. Hanteringen av radioaktivt avfall är en djupt kontroversiell fråga och i den forskning Sundqvist utfört inom detta fält under de senaste 25 åren, i Sverige och inom EU, har ansvariga aktörer ofta varit integrerade och inte minst de kommuner som pekats ut som intressanta platser för slutförvaring av avfallet. Ett viktigt syfte har varit att förstå och stötta ett breddat deltagande i beslutsfattandet kring dessa experttunga och kontroversiella frågor.

Urval av viktigare publikationer

Böcker

Soneryd, Linda & Sundqvist, Göran (2023) Science and Democracy: A Science and Technology Studies Approach. Bristol: Bristol University Press.

Sundqvist, Göran (2021) Vem bryr sig? Om klimatforskning och klimatpolitik. Göteborg: Daidalos.

Soneryd, Linda & Sundqvist, Göran (red) (2019) Vetenskapligt medborgarskap. Lund: Studentlitteratur.

Sundqvist, Göran & Soneryd, Linda (2019) Vetenskap och demokrati. Lund: Studentlitteratur.

Lidskog, Rolf, & Sundqvist, Göran (red) (2011) Governing the Air: The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction. Cambridge, MA: The MIT Press.

Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2011) Miljösociologi. Lund: Studentlitteratur.

Artiklar

Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2022) “Lost in Translation: The Paris Agreement, the IPCC and the Quest for National Transformative Change”. Frontiers in Climate 4:906054.

Barthe, Yannick, Meyer, Morgan & Sundqvist, Göran (2022) “Technical Problematisation: A Democratic Way to Deal with Contested Projects?”. Science, Technology and Society 27(1): 7-22.

Hermansen, Erlend A.T., Lahn, Bård, Sundqvist, Göran and Øye, Eirik (2021). “Post-Paris Policy Relevance: Lessons from the IPCC SR15 Process. Climatic Change 169(7): 1-18.

Barthe, Yannick, Elam, Mark & Sundqvist, Göran (2020) “Technological Fix or Divisible Object of Collective Concern? Histories of Conflict over the Geological Disposal of Nuclear Waste in Sweden and France”. Science as Culture 29(2): 196-218.

Sundqvist, Göran, Gasper, Des, St.Clair, Asunción Lera, Hermansen, Erlend A.T., Yearley, Steven, Tvedten, Irene Ø & Wynne, Brian (2018) “One World or Two?: Science-Policy Interactions in the Climate Field”. Critical Policy Studies 12(4): 448–468.

Lahn, Bård & Sundqvist, Göran (2017) “Science as a “Fixed Point”? Quantification and Boundary Objects in International Climate Politics”. Environmental Science and Policy 67: 8-15.

Sundqvist, Göran, Bohlin, Ingemar, Hermansen, Erlend & Yearley, Steven (2015) “Formalization and Separation: A Systematic Basis for Interpreting Approaches to Summarizing Science for Climate Policy”. Social Studies of Science 45(3): 416-440.

Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2015) “When Does Science Matter? International Relations Meets Science and Technology Studies”. Global Environmental Politics 15(1): 1-20.

Bergmans, Anne, Sundqvist, Göran, Kos, Drago & Simmons, Peter (2015) “The Participatory Turn in Radioactive Waste Management: Deliberation and the Social-Technical Divide”. Journal of Risk Research 18(3): 347-363.

Sundqvist, Göran (2014). “Heating Up” or “Cooling Down”? Social Scientists Analysing and Performing Environmental Conflicts”. Environment & Planning A 46(9): 2065-2079.