Länkstig

Göran Sundqvist

Professor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Göran Sundqvist

Bakgrund GÖRAN SUNDQVIST är filosofie doktor i sociologi (Göteborgs universitet, 1992) och sedan 2008 professor i vetenskaps- och teknikstudier (STS). Efter disputationen erhöll han först post doc-anställning (1992) och sedan lektorat (1997) i STS vid dåvarande Institutionen för tvärvetenskapliga studier vid Göteborgs universitet. Under åren 2008-2015 verkade Sundqvist som professor vid TIK Senter for teknologi, innovasjon og kultur vid Universitetet i Oslo där han också var ledare för forskningsgruppen i STS. Sedan 2015 är han professor vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och också vice prefekt med ansvar för forskning och forskarutbildning. Han var under åren 2015-2017 professor II vid TIK, Universitetet i Oslo och är sedan 2017 professor II vid CICERO – Senter for klimaforskning, Oslo. Sundqvist har varit gästforskare vid STS-institutionen vid Cornell University (1997), Score (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, 2004-2005) och Centre de Sociologie de l’Innovation – CSI, Mines ParisTech (2012).

Forskningsområden Göran Sundqvists forskning handlar om samspelet mellan vetenskap och politik; hur vetenskaplig kunskap får inflytande över politiskt beslutsfattande men också hur påverkan går i motsatt riktning. Detta intresse innefattar studier av samspelet mellan vetenskapliga experter och medborgare och utvecklingen av det som kallas ett ”vetenskapligt medborgarskap”. Teoretiskt och metodologiskt är Sundqvists studier förankrade i det tvärvetenskapliga forskningsfältet STS (science and technology studies), som har starka rötter i klassisk kunskapssociologi. Empiriskt har forskningen handlat om miljöfrågor, och särskilt luft, klimat och kärnkraft/kärnavfall. Dessa frågor är tungt förankrade i vetenskaplig kunskap samtidigt som de är politiskt och publikt kontroversiella vad gäller både förståelse och politiskt beslutsfattande. Exempel på denna forskning presenteras i de två böckerna ”The Bedrock of Opinion: Science, Technology and Society in the Siting of High-Level Nuclear Waste” (Springer, 2002) och “Governing the Air: The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction” (redigerad tillsammans med Rolf Lidskog, MIT Press, 2011), och på svenska i “Miljösociologi” (med Rolf Lidskog, Studentlitteratur, 2011).

Externfinansierade projekt sedan 2010 2017-2021 Understanding the international CONtext for Norway’s low-emission EConomy Transition (CONNECT). Finansiär: Norges Forskningsråd. Projektledare: Guri Bang, CICERO – Senter for klimaforskning, Oslo (medverkande forskare: Göran Sundqvist, professor II, CICERO).

2017-2020 Ungas kraft. Projektledare: Universeum, Göteborg (medverkande följeforskare: Göran Sundqvist, Göteborgs universitet) (www.universeum.se/ungas-kraft/).

2015-2019 Modern2020 – Development and demonstration of monitoring strategies and technologies for geological disposal. Finansiär: EC/EURATOM research and training programme. Projektledare: Johan Bertrand, Andra – Agence Nationale Pour La Gestion Des Dechets Radioactifs, France. Svensk partner: Göteborgs universitet (Göran Sundqvist) (www.modern2020.eu).

2014-2016 The IPCC AR5 In Europe: Usability, framing and communication of scientific climate information. Finansiär: Norska Forskningsrådet. Projektledare: Asuncion St. Clair, CICERO – Senter for klimaforskning, Oslo (medverkande forskare: Göran Sundqvist, TIK, Universitetet i Oslo).

2011-2015 Dissemination of scientific knowledge as a policy instrument in climate policy. Finansiär: Norges Forskningsråd. Projektledare: Göran Sundqvist, TIK, Universitetet i Oslo.

2011-2014 InSotec – International Socio-Technical Challenges for Implementing Geological Disposal of Radioactive Waste. Finansiär: EC/EURATOM FP7. Projektledare: Anne Bergmans, University of Antwerp. Norsk partner: Universitetet i Oslo (Göran Sundqvist) (www.insotec.eu)

Undervisning och handledning Sundqvist undervisar i miljö- och risksociologi på grundnivå och i STS på master- och doktorandnivå. Han har varit handledare för sex doktorsavhandlingar (huvudhandledare för fem). För närvarande är han huvudhandledare för 4 doktorander: Sylvia Lysgård (TIK, Universitetet i Oslo: Oljesandsutvinning i Kanada), Tina Talleraas (TIK, Universitetet i Oslo: Nedrustning av atomvapen), Hannes Lagerlöf (SocAv, Göteborgs universitet: Övervakning av kärnavfall), My Hyltegren (SocAv, Göteborgs universitet: Åldersbedömningar i svensk asylrätt).

Samverkan Genom intresset för hur vetenskap och politik samspelar, och inte minst hur kontroversiella frågor hanteras i det politiska beslutsfattandet, har Sundqvists forskning alltid varit tydligt samhällsrelevant. Ofta har den empiriska forskningen handlat om hur teknokratiska inramningar av miljöfrågor möter motstånd från grupper utanför forskningen. Hanteringen av radioaktivt avfall är en djupt kontroversiell fråga och i den forskning Sundqvist utfört inom detta fält under de senaste 25 åren, i Sverige och inom EU, har ansvariga aktörer ofta varit integrerade, inte minst de kommuner som pekats ut som intressanta platser för slutförvaring av avfallet. Ett viktigt syfte har varit att förstå och stötta ett breddat deltagande i beslutsfattandet kring dessa experttunga och kontroversiella frågor.

Viktigare publikationer sedan 2010

Monografier Soneryd, Linda & Sundqvist, Göran (2018) Vetenskap och demokrati. Lund: Studentlitteratur.

Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2013) Miljøsosiologi. Oslo: Gyldendal.

Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2011) Miljösociologi. Lund: Studentlitteratur.

Antologier Soneryd, Linda & Sundqvist, Göran (eds) (2018) Vetenskapligt medborgarskap. Lund: Studentlitteratur.

Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (eds) (2011) Governing the Air: The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction. Cambridge, MA: MIT Press.

Blowers, Andrew & Sundqvist, Göran (eds) (2010) (Special Issue ‘Radioactive Waste Management – Technocratic Dominance in an Age of Participation’). Journal of Integrative Environmental Sciences 7(3).

Artiklar Sundqvist, Göran, Gasper, Des, St.Clair, Asunción Lera, Hermansen, Erlend A.T., Yearley, Steven, Tvedten, Irene Ø & Wynne, Brian (2018) “One World or Two?: Science-Policy Interactions in the Climate Field”. Critical Policy Studies https://doi.org/10.1080/19460171.2017.1374193

Westskog, Hege, Hovelsrud, Grete K. & Sundqvist, Göran (2017) “How to Make Local Context Matter in National Advice: Towards Adaptive Comanagement in Norwegian Climate Adaptation”. Weather, Climate, and Society 9(2): 267-283.

Lahn, Bård & Sundqvist, Göran (2017) “Science as a “Fixed Point”? Quantification and Boundary Objects in International Climate Politics”. Environmental Science and Policy 67: 8-15.

Sundqvist, Göran, Bohlin, Ingemar, Hermansen, Erlend & Yearley, Steven (2015) “Formalization and Separation: A Systematic Basis for Interpreting Approaches to Summarizing Science for Climate Policy”. Social Studies of Science 45(3): 416-440.

Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2015) “When Does Science Matter? International Relations Meets Science and Technology Studies”. Global Environmental Politics 15(1): 1-20.

Bergmans, Anne, Sundqvist, Göran, Kos, Drago & Simmons, Peter (2015) “The Participatory Turn in Radioactive Waste Management: Deliberation and the Social-Technical Divide”. Journal of Risk Research 18(3): 347-363.

Lahn, Bård & Sundqvist, Göran (2015) “Et fast punkt for klimaet? Vitenskap og politikk i den svarte ‘Bali-boksen’”. Sosiologi i Dag 45(1): 31-52.

Sundqvist, Göran (2014) “Heating Up or Cooling Down? Social Scientists Analysing and Performing Environmental Conflicts”. Environment & Planning A 46(9): 2065-2079.

Lidskog, Rolf, Sundqvist, Göran, Kall, Ann-Sofie, Sandin, Per & Larsson Stig (2013) “Intensive Forestry in Sweden: Risk Governance in Practise”. Journal of Integrative Environmental Sciences 10(3-4): 145-160.

Bergmans, Anne; Elam, Mark; Simmons, Peter & Sundqvist, Göran (2012) “Perspectives on Radioactive Waste Repository Monitoring: Confirmation, Compliance, Confidence Building, and Societal Vigilance”. Technikfolgenabschatzung ¬– Theorie und Praxis 21(3): 22-28.

Elam, Mark & Sundqvist, Göran (2011) “Meddling in Swedish Success in Nuclear Waste Management”. Environmental Politics 20(2): 246-263.

Letell, Martin; Sundqvist, Göran & Elam, Mark (2011) “Steering through the neighbourhood: Towards an Advanced Liberal Risk Society?”. Environment & Planning A 43(1): 106-125.

Blowers, Andrew & Sundqvist, Göran (2010) “Radioactive Waste Management – Technocratic Dominance in an Age of Participation”. Journal of Integrative Environmental Sciences 7(3): 149-155.

Elam, Mark; Soneryd, Linda & Sundqvist, Göran (2010) “Demonstrating Safety - Validating New Build: The Enduring Template of Swedish Nuclear Waste Management”. Journal of Integrative Environmental Sciences 7(3): 197-210.

Sundqvist, Göran & Elam, Mark (2010) “Public Involvement Designed to Circumvent Public Concern? The “Participatory Turn” in European Nuclear Activities”. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy 1(4): 203-229.

Bokkapitel Sundqvist, Göran, Bohlin, Ingemar, Hermansen, Erlend & Yearley, Steven (2018) “Formalization and Separation: A Systematic Basis for Interpreting Approaches to Summarizing Science for Climate Policy”, pp. 55-81, in D. Gough, S. Oliver & J. Thomas (eds) Systematic Reviews and Research. Volume One: Aims, Principles, Diversity and Context. London: Sage.

Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2013) “Sociology of Risk”, pp. 75-105, in Sabine Roeser; Rafaela Hillerbrand; Per Sandin & Martin Peterson (eds), Essentials of Risk Theory. Dordrecht: Springer.

Sundqvist, Göran (2012) “Governing Unruly Technology: Swedish Politicians and Nuclear Power”, pp. 56-70, in Bengt Larsson; Martin Letell & Håkan Thörn (eds) Transformations of the Swedish Welfare State: From Social Engineering to Governance?. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2012) “Sociology of Risk”, pp. 1001-1028, in Sabine Roeser; Rafaela Hillerbrand; Per Sandin & Martin Peterson (ed.) Handbook of Risk Theory. Epistemology, Decision Theory, Ethics, and Social Implications of Risk. Dordrecht: Springer.

Elam, Mark & Sundqvist, Göran (2011) “The Swedish KBS project: a last word in nuclear fuel safety prepares to conquer the world?”, in Urban Strandberg & Mats Andrén (eds) Nuclear Waste Management in a Globalised World. London: Routledge.

Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2011) “Science-Policy-Citizen Dynamics in International Environmental Governance”, pp. 323-359, in Rolf Lidskog & Göran Sundqvist (eds), Governing the Air: The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction. Cambridge, Mass: The MIT Press.

Lidskog, Rolf & Sundqvist, Göran (2011) “Transboundary Air Pollution Policy in Transition”, pp. 1-35, in Rolf Lidskog & Göran Sundqvist (eds), Governing the Air: The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction. Cambridge, Mass: The MIT Press.

Sundqvist, Göran (2011) “Fewer Boundaries and Less Certainty: The Role of Experts in European Air Policy, pp. 195-221, in Rolf Lidskog & Göran Sundqvist (eds), Governing the Air: The Dynamics of Science, Policy, and Citizen Interaction. Cambridge, Mass: The MIT Press.