Länkstig

Cecilia Hansen Löfstrand

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
G112
Postadress
Box 720
405 30 Göteborg

Om Cecilia Hansen Löfstrand

Cecilia Hansen Löfstrand är filosofie doktor och docent i sociologi. Hon disputerade i sociologi vid Göteborgs Universitet år 2005 på avhandlingen Hemlöshetens politik - lokal policy och praktik (som gavs ut av Égalité förlag) och är sedan år 2011 docent i sociologi. Hon har varit medredaktör för ett par vetenskapliga antologier, ett specialnummer av en tidskrift, och har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar. Hon var studierektor for forskarutbildningen vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap under drygt fyra år 2018-2022.

Hansen Löfstrands forskning har flera inriktningar. Hon bedriver forskning om polisiär kontroll, inklusive den privata säkerhetsbranschens tillhandahållande av polisiär kontroll och ideellt (medborgerligt) deltagande i polisiär kontroll och intresserar sig inom ramen för detta forskningsfält särskilt för relationerna mellan stat, marknad och civilsamhälle liksom frågor om legitimitet och rättssäkerhet. Hon bedriver också forskning om välfärdens marginaler, exempelvis insatser för personer kategoriserade som hemlösa, brottsoffer, funktionsnedsatta etc. Inom detta forskningsfält intresserar sig Hansen Löfstrand både för arbetets utförande och målgruppernas erfarenheter. På en övergripande nivå karaktäriseras hennes forskning av intresset för makt, styrning, social kontroll, legitimitet och rättssäkerhet.

För närvarande leder Hansen Löfstrand forskningsprojektet Bärbara kroppskameror: implikationer för väktares och ordningsvakters arbetsmiljö (som finansieras av AFA Försäkring, 2019-2022). I projektet undersöker Hansen Löfstrand tillsammans med Christel Backman användningen av kroppsburna kameror inom bevakningsbranschens ur ett arbetsmiljöperspektiv för att bidra med kunskap om hur arbetstagarna uppfattar och använder kamerorna, hur det påverkar deras arbetsmiljö och hur företag och branschen reglerar och hanterar kameraanvändningen.

Hansen Löfstrand har nyligen (2019-2021) medverkat i projektet Geographies of home-based service interactions at the margins of welfare in Finland and Sweden (som finansieras av Academy of Finland och leds av professor Kirsi Juhila, University of Tampere, Finland). Hansen Löfstrand var ansvarig för den svenska delstudien i projektet och för handledning av en post-doc (Doris Lydahl). Projektet bidrar med kunskap om hur sociala konstruktioner av plats spelar roll i hembaserade tjänster riktade till människor i välfärdens marginaler, hur anställda och klienter orienterar sig i förhållande till varandra och spänningar mellan offentlig/privat, stöd/övervakning och inkludering/utanförskap.

Hansen Löfstrand undervisar på kurser i kriminologi, sociologi och socialpsykologi och har lång erfarenhet av undervisning i kvalitativa metoder. Hon har utvecklat samt har kursansvar för och undervisar på en kurs i kvalitativ analys och begreppsutveckling för doktorander. Vidare har hon stor erfarenhet av handledning på alla nivåer, inklusive inom forskarutbildningen.