Länkstig

Cecilia Hansen Löfstrand

Professor

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Cecilia Hansen Löfstrand

Cecilia Hansen Löfstrand disputerade 2005 och blev docent 2011. Sedan 2024 är hon professor i sociologi. Hon var studierektor for forskarutbildningen vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap under drygt fyra år 2018-2022.

Hennes forskning har två övergripande inriktningar. Hon bedriver forskning om olika former av polisiär kontroll. Det innefattar polisens kamerabevakning och hela rättsväsendets brottsutredande arbete, den privata säkerhetsbranschens tillhandahållande av polisiär kontroll och medborgerligt deltagande i polisiär kontroll. Hon bedriver också forskning om välfärdens marginaler. Inom detta forskningsfält intresserar hon sig för såväl arbetets utförande som olika målgruppers erfarenheter. På en övergripande nivå karaktäriseras hennes forskning av intresset för makt, styrning, kontroll, legitimitet och rättssäkerhet.

Pågående forskningsprojekt

Hansen Löfstrand leder forskningsprojektet Från polisutredning till dom: kameraövervakning i rättskipande syfte (som finansieras av Vetenskapsrådet 2023-2026). Detta projekt ger kunskap om när och hur filmer från övervakningskameror används av svensk polis och domstol för att lösa brott. Med utgångspunkt i observationer av utredningsarbete och intervjuer med polis, åklagare, advokater och domare samt observationer av rättegångar och analys av domar, tar vi fram vetenskaplig kunskap om när och hur inspelningar från övervakningskameror används och är användbart i rättsprocessen. Mer information finns här: Från polisutredning till dom: kameraövervakning i rättskipande syfte | Göteborgs universitet (gu.se)

Hansen Löfstrand arbetar i forskningsprojektet Kameraövervakning och artificiell intelligens i brottsutredningar (som finansieras av Vetenskapsrådet 2023-2026). Detta projekt ger kunskap om hur ökad användning av inspelningar från övervakningskameror – tillsammans med artificiell intelligens (AI) för att bearbeta inspelningar – påverkar polisens kapacitet att utreda och lösa brott samt hur det material som produceras faktiskt används och görs till bevis av brottsutredare. I projektet genomför vi observationer av och intervjuer med utredare och bildanalytiker anställda inom polismyndigheten lokal, regional och nationell nivå. Mer information finns här: Kameraövervakning och artificiell intelligens i brottsutredningar | Göteborgs universitet (gu.se)

Nyligen avslutade forskningsprojekt

Hansen Löfstrand ledde forskningsprojektet Bärbara kroppskameror: implikationer för väktares och ordningsvakters arbetsmiljö (som finansierades av AFA Försäkring, 2019-2022). I projektet undersökte Hansen Löfstrand tillsammans med Christel Backman användningen av kroppsburna kameror inom bevakningsbranschens ur ett arbetsmiljöperspektiv för att bidra med kunskap om hur arbetstagarna uppfattar och använder kamerorna, hur det påverkar deras arbetsmiljö och hur företag och branschen reglerar och hanterar kameraanvändningen. Mer information finns här: Bärbara kroppskameror: implikationer för väktares och ordningsvakters arbetsmiljö | Göteborgs universitet (gu.se)

Hansen Löfstrand har nyligen (2019-2021) medverkat i projektet Geographies of home-based service interactions at the margins of welfare in Finland and Sweden (som finansieras av Academy of Finland och leds av professor Kirsi Juhila, University of Tampere, Finland). Hansen Löfstrand var ansvarig för den svenska delstudien i projektet och för handledning av en post-doc (Doris Lydahl). Projektet bidrar med kunskap om hur sociala konstruktioner av plats spelar roll i hembaserade tjänster riktade till människor i välfärdens marginaler, hur anställda och klienter orienterar sig i förhållande till varandra och spänningar mellan offentlig/privat, stöd/övervakning och inkludering/utanförskap. Mer information finns här: Geographies of home-based service interactions at the margins of welfare in Finland and Sweden | Tampere universities (tuni.fi)

Undervisning

Hansen Löfstrand undervisar på kurser i kriminologi, sociologi och socialpsykologi och har lång erfarenhet av undervisning i kvalitativa metoder. Hon har utvecklat samt har kursansvar för och undervisar på en kurs i kvalitativ analys och begreppsutveckling för doktorander. Vidare har hon stor erfarenhet av handledning på alla nivåer, inklusive inom forskarutbildningen.