Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Cathrin Wasshede

PROPREFEKT

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Cathrin Wasshede

Bakgrund Cathrin Wasshede är filosofie doktor i sociologi och är verksam vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Hennes avhandling Passionerad Politik: Om motstånd mot heteronormativ könsmakt handlar om hur unga politiska aktivister i den utomparlamentariska vänstern i Göteborg gör motstånd mot dominerande normer kring kön och sexualitet. Frågor som ställs är: Vad gör de motstånd mot? Hur ser alternativen ut? Vilka strategier har de? Och – vad händer när idealen inte låter sig omvandlas till praktik på något enkelt sätt? Cathrin Wasshede visar att motstånd alltid äger rum inom rådande ordningar och att nya ordningar växer fram inom motståndskulturer. Den passionerade politik aktivisterna bedriver innebär att gränser förskjuts och att nya möjligheter framträder.

Cathrin disputerade i april 2010.

Cathrin Wasshede är studierektor för institutionens uppdrag på lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.

Forskningsområden

Cathrin Wasshedes forskningsintressen är kön och sexualitet, motstånd samt sociala rörelser.

Pågående forskning ”Slöja, regnbågsflagga och manga: om genus, sexualitet, motstånd och gemenskap i en transnationell tid”. Finansierat av Vetenskapsrådet 2015-2019. I projektet följs tre kulturella produkter; den med religion starkt förknippade slöjan; regnbågsflaggan som associeras med liberalism, progressivitet och sekularitet; och manga, som med sina referenser till Buddhism, kristen ikonografi och mytiska figurer ses som ett postsekulärt fenomen. Syftet är att studera deras roll i tillblivelsen av transnationella gemenskaper som medvetet eller omedvetet återskapar, gör motstånd mot eller förändrar normer om genus och sexualitet. Genom att se dessa kulturella produkter som performativa och intimt sammankopplade med normer, emotioner, andra artefakter och politiska subjekt vill vi belysa nya möjliga gemenskaper i ett mångfacetterat civilsamhälle.

Kollektivboende och hållbar stadsutveckling ”. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2014-2017.

Syftet med projektet är att undersöka i vilken utsträckning erfarenheter av kollektivboende kan bidra till kunskapen om socialt och ekologiskt hållbarhet. Projektet genomförs genom fallstudier av olika former av kollektivboende i Danmark, Tyskland, Spanien och Sverige.

Avslutade forskningsprojekt Innerstaden som offentlighet

Cathrin Wasshede deltog 2010-2013 i forskningsprojektet ”Innerstaden som offentlighet: urban omvandling, social ordning och social rörelse”, där hon främst var inriktad på hållbar stadsutveckling och urbant medborgarskap utifrån processer kring kön, sexualitet, familj/barn och social hållbarhet. Fallstudierna i detta projekt var fristaden Christiania i Köpenhamn och Haga i Göteborg.

Undervisning Cathrin Wasshedes specifika undervisnings- och handledarkompetens ligger inom fälten feministisk teori, queerteori, motstånd samt postkolonial teori, men hon undervisar även på kurser som till exempel främlingskap, utanförskap och modernitet, socialpsykologi samt på Lärarprogrammet.