Länkstig

Cathrin Wasshede

Om Cathrin Wasshede

Bakgrund

Cathrin Wasshede är docent i sociologi och verksam vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Hennes avhandling Passionerad Politik: Om motstånd mot heteronormativ könsmakt (2010) handlar om hur unga politiska aktivister i den utomparlamentariska vänstern i Göteborg gör motstånd mot dominerande normer kring kön och sexualitet. Frågor som ställs är: Vad gör de motstånd mot? Hur ser alternativen ut? Vilka strategier har de? Och – vad händer när idealen inte låter sig omvandlas till praktik på något enkelt sätt? Wasshede visar att motstånd alltid äger rum inom rådande ordningar och att nya ordningar växer fram inom motståndskulturer. Den passionerade politik som aktivisterna bedriver innebär att gränser förskjuts och att nya möjligheter framträder.

Under åren 2018-2023 var Cathrin Wasshede proprefekt vid institutionen.

Forskningsområden

Cathrin Wasshedes forskningsintressen kretsar kring kön och sexualitet samt makt och motstånd. Hon har rört sig inom fält som lhbtq- och queerorganisering, urbana rum, styrning, emotioner, boende, barndom, kulturella artefakter, svensk exceptionalism och dekolonialitet, minnesarbete och på senare tid döende och död.

Pågående forskningsprojekt

Sedan 2022 medverkar Wasshede i forskningsprojektet ”Föräldraförsäkringens betydelse för att forma en jämställd och rättvis vardag. En fråga om klass?” - finansierat av Forte.

2023 påbörjade Wasshede ett mindre projekt om erfarenheter av döende, död och förlust i kollektivhus för andra halvan av livet.

Avslutade forskningsprojekt

Under 2020 gjorde Cathrin Wasshede tillsammans med Sofia Björk en pilotstudie baserad på individuella intervjuer: ”Avsked i coronatider - att vårda nära anhöriga i livets slutskede samt ta avsked under covid-19-restriktioner”. Denna studie beviljades ett bidrag från Adlerbertska forskningsstiftelsen på 85 000 kronor. En artikel på svenska publicerades i Sociologisk forskning 2021: http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1560832/FULLTEXT01.pdf

Wasshede medverkade i ett antologiprojekt om döden, där hon skrev en essä om död, subjektskap och temporalitet. Denna antologi publicerades 2022: https://santerus.se/vara-bocker/samhallsorienterande-amnen/lagga-doden-till-ratta.html

Slöja, regnbågsflagga och manga: om genus, sexualitet, motstånd och gemenskap i en transnationell tid. Finansierat av Vetenskapsrådet 2015-2020. I projektet följdes tre kulturella produkter; den med religion starkt förknippade slöjan; regnbågsflaggan som associeras med liberalism, progressivitet och sekularitet; och manga, som med sina referenser till Buddhism, kristen ikonografi och mytiska figurer ses som ett postsekulärt fenomen. Syftet är att studera deras roll i tillblivelsen av transnationella gemenskaper som medvetet eller omedvetet återskapar, gör motstånd mot eller förändrar normer om genus och sexualitet. Genom att se dessa kulturella produkter som performativa och intimt sammankopplade med normer, emotioner, andra artefakter och politiska subjekt vill vi belysa nya möjliga gemenskaper i ett mångfacetterat civilsamhälle. Detta projekt genererade bland annat en bok: Pluralistic struggles in gender, sexuality and coloniality. Challenging Swedish exceptionalism. Finns för fri nedladdning: https://www.palgrave.com/gp/book/9783030474317 Ytterligare en bok, på svenska, är under arbete och ska ges ut under 2021.

Kollektivboende och hållbar stadsutveckling. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2015-2019. Syftet med projektet var att undersöka i vilken utsträckning erfarenheter av kollektivboende kan bidra till kunskapen om socialt och ekologiskt hållbar stadsutveckling. Projektet genomfördes genom fallstudier av olika former av kollektivboende i Danmark, Tyskland, Spanien och Sverige. I detta projekt fokuserade Wasshede bland annat på familjeliv och sociala relationer i kollektivhus. Projektet genererade bland annat boken Contemporary co-housing in Europe. Towards sustainable cities? Finns för fri nedladdning: https://www.taylorfrancis.com/books/e/9780429450174

Innerstaden som offemntlighet - urban omvandling, social ordning och social rörelse. Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond samt Formas 2010-2013. Fallstudierna i detta projekt var fristaden Christiania i Köpenhamn och Haga i Göteborg. Cathrin Wasshede var inriktad på hållbar stadsutveckling och urbant medborgarskap utifrån processer kring kön, sexualitet och social hållbarhet och hon fokuserade främst på barnens situation i Christiania, men även den queera miljön i form av Bøssehuset. En bok om Christiania publicerades: Space for urban alternatives? Christiania 1971-2011, finns för fri nedladdning: http://hdl.handle.net/2077/26558 Wasshede publicerade dessutom följande artiklar:

Normalization of children: Politics and images of children in the Freetown of Christiania http://dx.doi.org/10.1177/0907568215592041

The Child of the Common: Governing Children in the Freetown Christiania, Denmark http://doi.org/10.1111/chso.12211

Børnemagt/children's power in the Freetown of Christiania: citizenship, agency and vulnerability

http://doi.org/10.1080/14733285.2017.1287878

Undervisning Cathrin Wasshedes specifika undervisnings- och handledarkompetens ligger inom fälten feministisk teori, queerteori, makt och motstånd samt postkolonial teori. Hon har också undervisat mycket på lärarutbildningarna vid Göteborgs universitet. Hon är ansvarig för flertalet kandidatuppsatskurser vid institutionen och undervisar också om kvalitativ metod. Hon undervisar och handleder på alla nivåer.