Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Mattias Bengtsson

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F412
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Mattias Bengtsson

Bakgrund

MATTIAS BENGTSSON är filosofie doktor och docent i sociologi. Han disputerade i sociologi vid Göteborgs universitet år 2008 på avhandlingen Individen stämplar in; Arbetet, facket och lönen i sociologisk belysning. I boken studeras individualiseringsprocesser i svenskt arbetsliv, särskilt ur ett klassperspektiv.

Forskningsområden

Bengtssons forskning utgår ofta ifrån klassperspektiv, existenssociologiska perspektiv och politisk-sociologiska perspektiv. Aktuell forskning berör frågor om svensk arbetsmarknads- och välfärdspolitik, arbetets existentiella mening, samt äldre arbetstagares kompetenser och drivkrafter för ett förlängt yrkesliv.

Bengtsson leder forskningsprojektet ”Aktiveringsstrategier i svensk välfärdspolitik 1990-2015” (finansieras av Vetenskapsrådet). Projektets resultat har betydelse för en fördjupad förståelse för centrala förändringar i den svenska välfärds- och arbetsmarknadspolitikens omvandling. En artikel går att läsa i Sociologisk Forskning: http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1230165/FULLTEXT01.pdf. Dessutom bidrar projektet med ökad förståelse för hur den svenska arbetsmarknadspolitiken förändrats i relation till andra europeiska länder i svallvågorna av finanskrisen 2008, vilket undersöks i en artikel, som går att läsa i Social Policy & Administration: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/spol.12292/full

Bengtsson har, tillsammans med Marita Flisbäck, genomfört en studie av ett introduktionsprogram för utlandsutbildade medarbetare i Västra Götalandsregionen (VGR) (finansiärer är VGR och AgeCap vid Göteborgs universitet). En central aspekt av programmets innehåll och didaktik utgörs av den handledning som deltagarna får i grupp. De handledare som studeras är huvudsakligen läkare som pensionerats men som valt att tacka ja till arbete inom ramen för PLUS. En aktuell artikel är "Möjligheter till meningsfullt arbete i ett förlängt yrkesliv: En studie av äldre läkares grupphandledning av utlandsutbildade kollegor": https://journals.lub.lu.se/aio/article/view/19661/18380

Bengtsson har varit medarbetare i projektet ”På väg mot en annan vardag. Individens meningsskapande vid pensionens inträde ur ett socialt ojämlikhetsperspektiv” (finansierat av Familjen Kamprads stiftelse.) Huvudresultat hittas i Farväl till arbetet. Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension (Lund, Nordic Academic Press, 2017), författad ihop med Marita Flisbäck och Anna Lund. Se vidare: http://www.nordicacademicpress.com/bok/farval-till-arbetet/ Ett aktuellt kapitel är "Work as a Calling" i antologin Work Orientations: Theoretical Perspectives and Empirical Findings (Routledge, 2020).

Dessutom medverkade Bengtsson 2014-2017 i projektet ”Förutsättningar och hinder för fackligt samarbete i Europa. En komparativ studie av länder och sektorer” (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond). En artikel finns att läsa i Nordic Journal of Industrial Relations: https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/109543/158908

En rapport från projektet är "Nordiska perspektiv på transnationellt fackligt samarbete i Europa – former, hinder, utmaningar och strategier", vilken kan hämtas via: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/44685

Undervisning och handledning

Bengtsson är kursansvarig för delkursen "Social ojämlikhet och livsvillkor" och för kursen examensarbete i arbetsvetenskap. Bengtsson har under senare år huvudsakligen undervisat på Arbetsvetarprogrammet inom områden som arbetsmarknadspolitik och europeiska arbetslivsrelationer. Bengtsson har även tidigare undervisat på olika sociologi- och socialpsykologiska kurser samt på program som Personalvetarprogrammet, Lärarprogrammet och Europaprogrammet.

Bengtsson handleder Kristin Opaas Haugli, doktorand i arbetsvetenskap, som skriver sitt avhandlingsarbete om tyst kunskap bland anställda i ett s.k. utlänningsfängelse i Norge. Han handleder även Irene Hedfors, doktorand i sociologi, som skriver en licentiatsuppsats på temat äldre doktoranders habituering inom akademin.

Tillsammans med Tomas Berglund är Bengtsson redaktör för den tredje och reviderade upplagan av boken Arbetslivet (Lund, Studentlitteratur, 2017). Vid sidan av att ha medförfattat introduktionskapitlet har Bengtsson författat ett kapitel om arbetsmarknadspolitik och är medförfattare till ett kapitel om europeiska arbetsmarknader. Se vidare: https://www.studentlitteratur.se/#9789144113326/Arbetslivet

Samverkan

Bengtsson medverkar bland annat i Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) vid Göteborgs universitet (http://www.agecap.gu.se/)