Länkstig

Mattias Bengtsson

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F412
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Mattias Bengtsson

Bakgrund

Jag är docent i sociologi sedan 2013, disputerade i sociologi vid Göteborgs universitet år 2008 på avhandlingen Individen stämplar in; Arbetet, facket och lönen i sociologisk belysning. I boken studeras individualiseringsprocesser i svenskt arbetsliv, särskilt ur ett klassperspektiv.

Forskningsområden

Mina huvudsakliga forskningsområden är inom välfärds- och arbetslivsforskning. Jag har studerat frågor som berör möjligheter och hinder för transnationellt fackligt samarbete inom EU, arbetande fattiga i ett europeiskt perspektiv, den svenska arbetslinjen och hur den kommer till uttryck i förändringar i den aktiva arbetsmarknadspolitiken och i arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemen, samt reformer inom Arbetsförmedlingen och dess konsekvenser för handläggare och klienter. I min forskning har jag ofta utgått från frågor som berör social ojämlikhet, särskilt ur ett klassperspektiv. Jag har t.ex. studerat social klass i relation till frågor som arbetslivets individualisering, sociala jämförelser, social mobilitet, klassidentifikation, attityder till facket och politiska attityder. Under det senaste decenniet har jag, tillsammans med Marita Flisbäck, utvecklat ett existenssociologiskt perspektiv i relation till studier av individers meningsskapande i pensioneringsprocessen, förhållningssätt till arbete som ett kall, samt äldre arbetstagares kompetenser och existentiella drivkrafter för ett förlängt yrkesliv, se t.ex. artikeln "A sociology of existence for a late modern world. Basic assumptions and conceptual tools" (https://doi.org/10.1111/jtsb.12416). Under 2021–2025 arbetar jag med en forskningsstudie där policyförändringar och arbetsmarknadsrelaterade effekter av pandemin i Norge, Sverige och Danmark jämförs. Därtill studerar jag arbetsmarknads- och välfärdsutmaningar i samband med grön omställning i ett sexårigt FORTE-program. Jag har även ett stort engagemang i att leda, utveckla och granska ny forskning – jag anlitas återkommande som granskare av avhandlingstexter och är huvudhandledare för fem doktorander i ämnena sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Min sida på Research Gate: Mattias Bengtsson (researchgate.net)

Undervisning och handledning

Jag är ansvarig för sociologikursen "Fördjupade studier i sociala relationer", där olika sidor av social ojämlikhet och livsvillkor studeras. Under det senaste decenniet har jag undervisat på Arbetsvetarprogrammet, inom områden som arbetsmarknadspolitik, europeiska arbetslivsrelationer och varit kursansvarig för "Examensarbete i arbetsvetenskap" (kandidatnivå). Jag har även tidigare undervisat på olika sociologi- och socialpsykologiska kurser samt på program som Personalvetarprogrammet, Lärarprogrammet, Europaprogrammet och Sjuksköterskeprogrammet.

Jag är huvudhandledare för Sophie Banasiak, doktorand i arbetsvetenskap, Helena Håkansson, doktorand i arbetsvetenskap, Kristin Opaas Haugli, doktorand i arbetsvetenskap, Sarah Philipson Isaac, doktorand i sociologi, samt Irene Hedfors, licentiat i sociologi.

Jag har i samarbete publicerat flera kursböcker. Exempelvis är jag, tillsammans med Tomas Berglund, redaktör för den tredje och reviderade upplagan av boken Arbetslivet (Lund, Studentlitteratur, 2017). Vid sidan av att ha medförfattat introduktionskapitlet har jag författat ett kapitel om arbetsmarknadspolitik och är medförfattare till ett kapitel om europeiska arbetsmarknader. Se vidare: https://www.studentlitteratur.se/#9789144113326/Arbetslivet

Samverkan och uppdrag

Jag medverkar bland annat i Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) vid Göteborgs universitet (http://www.agecap.gu.se/), ingår i styrelsen i Centrum för forskning om arbete och sysselsättning/WE vid Göteborgs universitet och i Redaktionsrådet för tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv. Därtill är jag organisatör, tillsammans med Karin Allard, av Arbetslivs- och välfärdsseminariet vid institutionen, och forskargruppsledare av forskargruppen Arbetsliv och välfärd i omvandling vid Högskolan i Borås.