Länkstig

Mattias Bengtsson

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F412
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Mattias Bengtsson

Bakgrund

MATTIAS BENGTSSON är filosofie doktor och docent i sociologi. Han disputerade i sociologi vid Göteborgs universitet år 2008 på avhandlingen Individen stämplar in; Arbetet, facket och lönen i sociologisk belysning. I boken studeras individualiseringsprocesser i svenskt arbetsliv, särskilt ur ett klassperspektiv.

Forskningsområden

Bengtssons forskning utgår ofta ifrån klassperspektiv, existenssociologiska perspektiv och politisk-sociologiska perspektiv. Aktuell forskning berör frågor om svensk arbetsmarknads- och välfärdspolitik, arbetets existentiella mening, samt äldre arbetstagares kompetenser och drivkrafter för ett förlängt yrkesliv.

Bengtsson medverkar 2021-2025 i en forskningsstudie som är del av ett nordiskt forskningsprojekt i samverkan mellan Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Oslo, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet, samt Center for Arbejdsmarkedsforskning, Ålborgs universitet. Projektledare är Jørgen Svalund, fil.dr. i sociologi vid Fafo, och finansiär är Norges Forskningsråd. Forskningsprojektets titel är “Nordic labour market models facing pandemic crisis: A comparative study of policy responses, actor adjustments, and social outcomes”. I projektet jämförs policyförändringar och arbetsmarknadsrelaterade effekter av pandemin i Norge, Sverige och Danmark med fokus på perioden från mars 2020 och framåt. Studien berör teman som införandet av tillfälliga och/eller mer permanenta förändringar i arbetslöshets- och sjukförsäkringen, hur korttidsarbete/permittering organiserades och kompletterades under pandemin samt arbetsmarknadsparternas roll i krishanteringen och dess effekterna på avtalsförhandlingar och avtalens innehåll under pandemin.

Bengtsson leder även forskningsprojektet ”Aktiveringsstrategier i svensk välfärdspolitik 1990-2015” (finansieras av Vetenskapsrådet). Projektets resultat har betydelse för en fördjupad förståelse för centrala förändringar i den svenska välfärds- och arbetsmarknadspolitikens omvandling. En artikel går att läsa i Sociologisk Forskning: http://du.diva-portal.org/smash/get/diva2:1230165/FULLTEXT01.pdf. Dessutom bidrar projektet med ökad förståelse för hur den svenska arbetsmarknadspolitiken förändrats i relation till andra europeiska länder i svallvågorna av finanskrisen 2008, vilket undersöks i en artikel, som går att läsa i Social Policy & Administration: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/spol.12292/full. Därtill var Bengtsson gästredaktör för ett temanummer i Arbetsmarknad & Arbetsliv på temat hur aktiveringspolitiken översätts i styrning av handläggare och/eller klienter i arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemen, se vidare här: Vol 28 Nr 2 (2022): Arbetsmarknad & Arbetsliv | Arbetsmarknad & Arbetsliv (lu.se)

Bengtsson har, tillsammans med Marita Flisbäck, genomfört en studie av ett introduktionsprogram för utlandsutbildade medarbetare i Västra Götalandsregionen (VGR) (finansiärer är VGR och AgeCap vid Göteborgs universitet). En central aspekt av programmets innehåll och didaktik utgörs av den handledning som deltagarna får i grupp. De handledare som studeras är huvudsakligen läkare som pensionerats men som valt att tacka ja till arbete inom ramen för PLUS. Två artiklar är: Existential Driving Forces to Work after Retirement: The Example of Physicians’ Mentoring | Nordic Journal of Working Life Studies (tidsskrift.dk) och "Möjligheter till meningsfullt arbete i ett förlängt yrkesliv: En studie av äldre läkares grupphandledning av utlandsutbildade kollegor": https://journals.lub.lu.se/aio/article/view/19661/18380

Bengtsson har varit medarbetare i projektet ”På väg mot en annan vardag. Individens meningsskapande vid pensionens inträde ur ett socialt ojämlikhetsperspektiv” (finansierat av Familjen Kamprads stiftelse.) Huvudresultat hittas i Farväl till arbetet. Sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension (Lund, Nordic Academic Press, 2017), författad ihop med Marita Flisbäck och Anna Lund. Se vidare: http://www.nordicacademicpress.com/bok/farval-till-arbetet/ Se t.ex. även "Work as a Calling" i antologin Work Orientations: Theoretical Perspectives and Empirical Findings (Routledge, 2020) och Illuminating Existential Meaning: A New Approach in the Study of Retirement | Qualitative Sociology Review (lodz.pl)

Dessutom medverkade Bengtsson 2014-2017 i projektet ”Förutsättningar och hinder för fackligt samarbete i Europa. En komparativ studie av länder och sektorer” (finansierat av Riksbankens Jubileumsfond). En artikel finns att läsa i Nordic Journal of Industrial Relations: https://tidsskrift.dk/njwls/article/view/109543/158908

En rapport från projektet är "Nordiska perspektiv på transnationellt fackligt samarbete i Europa – former, hinder, utmaningar och strategier", vilken kan hämtas via: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/44685

Undervisning och handledning

Bengtsson är ämnessamordnare för sociologi på grundnivå och avancerad nivå samt kursansvarig för kurserna "Fördjupade studier i sociala relationer", där olika sidor av social ojämlikhet och livsvillkor studeras, och för "Examensarbete i arbetsvetenskap" (kandidatnivå). Bengtsson har under senaste decenniet undervisat på Arbetsvetarprogrammet, inom områden som arbetsmarknadspolitik, europeiska arbetslivsrelationer och varit kursansvarig för "Examensarbete i arbetsvetenskap" (kandidatnivå). Bengtsson har även tidigare undervisat på olika sociologi- och socialpsykologiska kurser samt på program som Personalvetarprogrammet, Lärarprogrammet, Europaprogrammet och Sjuksköterskeprogrammet.

Bengtsson är huvudhandledare för Sophie Banasiak, doktorand i arbetsvetenskap, Helena Håkansson, doktorand i arbetsvetenskap, Kristin Opaas Haugli, doktorand i arbetsvetenskap, samt Irene Hedfors, licentiat i sociologi.

Bengtsson har i samarbete publicerat flera kursböcker. Exempelvis är Bengtsson, tillsammans med Tomas Berglund, redaktör för den tredje och reviderade upplagan av boken Arbetslivet (Lund, Studentlitteratur, 2017). Vid sidan av att ha medförfattat introduktionskapitlet har Bengtsson författat ett kapitel om arbetsmarknadspolitik och är medförfattare till ett kapitel om europeiska arbetsmarknader. Se vidare: https://www.studentlitteratur.se/#9789144113326/Arbetslivet

Samverkan

Bengtsson medverkar bland annat i Centrum för åldrande och hälsa (AgeCap) vid Göteborgs universitet (http://www.agecap.gu.se/), ingår i styrelsen i Centrum för forskning om arbete och sysselsättning/WE vid Göteborgs universitet och Redaktionsrådet för tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv. Därtill är han organisatör, tillsammans med Karin Allard, av Arbetslivs- och välfärdsseminariet vid institutionen.