Länkstig

Birgitta Jordansson

Anknuten till forskning

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Birgitta Jordansson

Bakgrund Fil dr i Historia 1998. Docent i arbetsvetenskap 2017.

Sedan 2001 anställd som forskare, numera lektor, vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap. Jag arbetar med genus och jämställdhetsfrågor relaterade till arbete, arbetsorganisation och arbetsmarknad inom forskning, undervisning och samverkan. För några år sedan arbetade jag i ett tvärvetenskapligt projekt med syfte att kartlägga och analysera dagens svenska maktelit. Under de senaste tio åren har jag ägnat mycket tid åt utvärderingar och rapporter inom genus- och jämställdhetsområdet. Bland annat som projektledare för ett metodutvecklingsprojekt finansierat av VINNOVA.

Forskningsintresse Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör akademin som organisation och som arbetsplats. Under de senaste tio åren har jag ägnat mig åt frågor kopplade till förändringar av det akademiska landskapet och de förändringar som följer New Public Management och akademisk kapitalism. Nya styrtekniker medför förändrade möjligheter för professionella grupper. Vad betyder detta när det kommer till de professionella och kollegiala värden som hållits högt och vad betyder det för möjligheterna att arbeta med jämställdhet inom akademin? Jag intresserar mig för hur politiska direktiv fångas upp och hanteras av den akademiska organisationen och vad detta betyder för de professionellas handlingsutrymme. Jag har bland annat varit projektledare för ett forskningsprojekt finansierat av VR om de förändringar av forskarutbildningen som genomfördes 1998. Kön och genus är genomgående viktiga variabler. Jag har ägnat flera studier åt jämställdhet och akademi och fokuserat på spänningen mellan jämställdhetspolitik och meritokrati. Bland annat som projektledare för en studie finansierad av Delegationen för jämställdhet i högskolan 2010 och som resulterade i rapporten Hans Excellens. Om miljardsatsningarna på starka forskningsmiljöer. Vidare har jag genomfört en studie som handlar om organisatoriska förutsättningar att arbeta med jämställdhet i en akademisk kontext och som byggde på intervjuer med prefekter vid ett antal olika institutioner och universitet i landet. Jag är medlem i det nätverk för professionsstudier som bildades 2008. Jag är ordförande i styrgruppen för Centrum för Genusforskning vid Göteborgs universitet, www.gig.gu.se.

Pågående forskning Nuvarande forskningsprojekt handlar om Jämställdhetsintegrering av akadmein (JIHU). Projektet - som finansieras av FORTE och pågår 2017-2019 - genomförs i samarbete med Helen Peterson och syftar till att analysera hur politiska direktiv översätts till praktik i den akademiska vardagen. Vidare arbetar jag tillsammans med Linda Lane med frågor relaterade till worklife balance och lönearbete som begrepp. Ur ett historiskt perpsektiv vill vi problematisera själva det sätt som lönearbete definieras och vad detta fått och får för betydelse både för kvinnor på arbetsmarknaden och ur ett jämställdhetsperspektiv.

Undervisning Jag undervisar på Arbetsvetarprogrammet och har kursansvar för Arbetsmarknadens förändring. Individ och kollektiv i en globaliserad värld. Jag har även föreläsningar på olika kurser inom områdena genus och jämställdhet och handleder uppsatser och examensarbeten på olika nivåer.

Samverkan Mina samverkansaktiviteter rör främst föreläsningar inom genus och jämställdhetsområdet. Dessa föreläsningar riktar sig till olika slags grupper – både i privat och i offentlig regi. Det handlar både om enstaka föreläsningar och om seminarier och föreläsningar som led i utbildningssatsningar. Det handlar dels om övergripande frågor kring genus och jämställdhet och dels om aktiviteter och föreläsningar som bygger på presentationer av rapporter som jag skrivit inom dessa områden. Jag arbetar även med metodutveckling inom jämställdhetsområdet. Arbetet startade med medel från VINNOVA 2005-2008 då den metod som går under namnet Jämställdhet inifrån utvecklades. En bok som beskriver metoden har getts ut – Jämställdhet inifrån. Berättelsen om en metod (2010). Metoden presenteras och används i olika sammanhang och är även under utveckling.