Länkstig

Ylva Wallinder

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Ylva Wallinder

Bakgrund Ylva disputerade i sociologi hösten 2018, vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Ylva tog sin masterexamen i sociologi med samhällsanalys våren 2010, och kandidatexamen i sociologi våren 2008. Båda examina har erhållits vid Göteborgs universitet. Mellan 2010-2012 arbetade Ylva som biträdande undersökningsledare vid SOM-institutet (Samhälle, Opinion och Medier), ett forskningsinstitut vid Göteborgs universitet.

Pågående forskning

"Att komma hem i osäkra tider: erfarenheter av återvändande och konstruktioner av 'hem' bland svenska familjer". (eng. title: 'Coming 'home' in times of uncertainty: Return experiences and and constructions of home among Swedish mobile families') finansierat av Vetenskapsrådet 2024-26. Projektledare: Maja Cederberg.

"Stadsodling som mötesplats i Göteborg, Budapest och Bukarest: Att bygga samarbetsförmåga för hållbar utvecking i skilda socio-ekonomiska kontexter, (eng title: Urban Gardens as Meeting Places in Göteborg, Budapest and Bucharest: Building Collaborative Capacity for Sustainability in Different Socio-economic Contexts) finansierat av Formas 2020-24. Projektledare: Kerstin Jacobsson.

Avslutade forskningsprojekt

”Granskningskulturen och handläggaren: En studie av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan,” Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2015-18. Projektet studerar styrningen av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och konsekvenserna av de organisatoriska styrformerna för handläggarnas handlingsutrymme, professionella identitet, självuppfattning och känslor inför arbetet. Projektledare: Kerstin Jacobsson.

"Skillnader i bedömning, hantering och förebyggande av arbetsskador genom utmattning, belastning och smitta? Betydelser av normer och resurser relaterade till kön, födelseland och typ av arbete.” Finansierat av Forte 2021-24. Projektledare Lotta Dellve.

Avhandling

Inom-europeisk arbetsmigration har ökat under de senaste decennierna, bland annat pga. förändrad lagstiftning som syftar till att underlätta rörligheten mellan medlemsländer. Samtidigt finns stora nationella skillnader mellan medlemsländerna, exempelvis i form av anställningsskydd, arbetsmarknadspolicys och försäkringssystem. Vid sidan av individuella faktorer, såsom individens utbildningsnivå, ålder och social bakgrund, visar studier att individens förutsättningar för transnationell mobilitet kan påverkas av välfärdsstatens utformning. I detta avhandlingsprojekt undersöks bland annat hur högutbildade migranter använder sig av olika former av resurser i mottagarlandet, exempelvis för att tillgängliggöra sig rättigheter och privilegier men också för att söka förståelse för hur det nationella systemet fungerar. Vidare undersöks hur migranterna använder sig av sitt eventuella ’annorlundaskap’ i professionella sammanhang, såväl i rekryteringssammanhang såsom i vardagliga situationer på arbetsplatsen.

Avhandlingsprojektet belyser individers upplevda anställningsbarhet utifrån ett situationellt och performativt perspektiv, dvs. beroende av såväl nationell som relationell kontext. I projektet ingår analyser av surveydata baserat på European Social Survey 2004 och 2010, samt semistrukturerade intervjuer med högutbildade individer som migrerat från Sverige till Storbritannien eller Tyskland. Ett syfte är att förstå olika institutionella och sociala villkor och förutsättningar för transnationell arbetskraftsmigration, men även motiv och erfarenheter.

Forskningsintresse

  • Arbetsmarknad, arbetsliv och organisation
  • Privilegier och sociala trösklar i samhället
  • Social hållbarhet
  • Transnationell migration
  • Metodutveckling

Undervisning

Ylva har främst undervisat i sociologi (grund- och fördjupningsnivå) samt metod (grund och avancerad nivå). Metodundervisningen är främst inriktad på forskningsdesign, etik och kvalitativ metod, men även kvantitativa metoder (kandidat och masternivå). Ylva har undervisat inom en rad ämnesspecifika kurser, exempelvis fördjupade studier om sociala relationer, främlingsskap, utanförskap och modernitet. Vidare har Ylva haft flera undervisningsupdrag på lärarprogrammet inom området lärarprofessionen och vetenskapligt förhållningssätt, sociologisk teori för psykologstudenter samt välfärdspolitik och metodundervisning på socionomprogrammet. Idag undervisar Ylva främst i metod och samhällsteori för sociologi, arbetsvetenskap- samt personalvetarstudenter.

Ylva handleder uppsatser på kandidat- och mastersnivå, både med kvalitativ och kvantitativ inriktning.

Under hösten 2019 samt 2020 undervisade Ylva på socionomprogrammet; termin 1 (Välfärdspolitik), metodkurser (del I och II), internationella masterprogrammet i socialt arbete och mänskliga rättigheter, samt handledning på kandidat och mastersnivå.

Sedan våren 2021 är Ylva anställd vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, men hon har fortsatt vara gästföreläsare vid institutionen för socialt arbete på temat Välfärdspolitik, termin 3 på socionomprogrammet.