Länkstig

Ylva Wallinder

Postdoktor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Ylva Wallinder

Bakgrund Ylva disputerade i sociologi hösten 2018, vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap.

Ylva tog sin masterexamen i sociologi med samhällsanalys våren 2010, och kandidatexamen i sociologi våren 2008. Båda examina har erhållits vid Göteborgs universitet. Mellan 2010-2012 arbetade Ylva som biträdande undersökningsledare vid SOM-institutet (Samhälle, Opinion och Medier), ett forskningsinstitut vid Göteborgs universitet.

Pågående forskning

"Stadsodling som mötesplats i Göteborg, Budapest och Bukarest: Att bygga samarbetsförmåga för hållbar utvecking i skilda socio-ekonomiska kontexter, (eng title: Urban Gardens as Meeting Places in Göteborg, Budapest and Bucharest: Building Collaborative Capacity for Sustainability in Different Socio-economic Contexts) finansierat av Formas 2020-23. Projektledare: Kerstin Jacobsson.

”Granskningskulturen och handläggaren: En studie av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan,” Finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2015-18. Projektet studerar styrningen av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och konsekvenserna av de organisatoriska styrformerna för handläggarnas handlingsutrymme, professionella identitet, självuppfattning och känslor inför arbetet. Projektledare: Kerstin Jacobsson.

Avhandling

Inom-europeisk arbetsmigration har ökat under de senaste decennierna, bland annat pga. förändrad lagstiftning som syftar till att underlätta rörligheten mellan medlemsländer. Samtidigt finns stora nationella skillnader mellan medlemsländerna, exempelvis i form av anställningsskydd, arbetsmarknadspolicys och försäkringssystem. Vid sidan av individuella faktorer, såsom individens utbildningsnivå, ålder och social bakgrund, visar studier att individens förutsättningar för transnationell mobilitet kan påverkas av välfärdsstatens utformning. I detta avhandlingsprojekt undersöks bland annat hur högutbildade migranter använder sig av olika former av resurser i mottagarlandet, exempelvis för att tillgängliggöra sig rättigheter och privilegier men också för att söka förståelse för hur det nationella systemet fungerar. Vidare undersöks hur migranterna använder sig av sitt eventuella ’annorlundaskap’ i professionella sammanhang, såväl i rekryteringssammanhang såsom i vardagliga situationer på arbetsplatsen.

Avhandlingsprojektet belyser individers upplevda anställningsbarhet utifrån ett situationellt och performativt perspektiv, dvs. beroende av såväl nationell som relationell kontext. I projektet ingår analyser av surveydata baserat på European Social Survey 2004 och 2010, samt semistrukturerade intervjuer med högutbildade individer som migrerat från Sverige till Storbritannien eller Tyskland. Ett syfte är att förstå olika institutionella och sociala villkor och förutsättningar för transnationell arbetskraftsmigration, men även motiv och erfarenheter.

Forskningsintresse

  • Arbetsmarknad och arbetsliv
  • Välfärd och utbildningssystem
  • Transnationell migration
  • Metodutveckling

Undervisning

Ylva har främst undervisat i sociologi (grund- och fördjupningsnivå) samt metod (grund och avancerad nivå). Metodundervisningen är främst inriktad på kvantitativa metoder, men även forskningsdesign, etik och kvalitativ metod. Ylva har undervisat inom en rad ämnesspecifika kurser, exempelvis fördjupade studier om sociala relationer, främlingsskap, utanförskap och modernitet. Vidare har Ylva för närvarande undervisningsupdrag på lärarprogrammet inom området lärarprofessionen och vetenskapligt förhållningssätt, samt socionomprogrammet inom välfärdspolitik.

Ylva handleder gärna uppsatser på kandidat- och masternivå, både med kvalitativ och kvantitativ inriktning.

Under hösten 2019 samt 2020 undervisade Ylva på socionomprogrammet; termin 1 (Välfärdspolitik), metodkurser (del I och II) samt handledning. Ylva handleder och föreläser även på masternivå, bland annat internationella masterprogrammet i socialt arbete och mänskliga rättigheter.