Länkstig

Sven-Åke Lindgren

Om Sven-Åke Lindgren

SVEN-ÅKE LINDGREN (1951 -) professor, FK vid Lunds universitet 1986, FD i sociologi vid Göteborgs universitet 1993 med avhandlingen Den hotfulla njutningen. Att etablera drogbruk som samhällsproblem 1890-1970. Lindgren var forskarassistent i sociologi vid Göteborgs universitet 1995 till 2001 och blev docent i sociologi 1998. Han anställdes som universitetslektor 2002 och blev professor 1 juni 2007.

Lednings- och samverkansuppdrag Lindgren var prefekt för sociologiska institutionen, från ht 2002 t o m 2005, och mellan 2006 t.o.m. vt 2012 var han prodekanus vid samhällsvetenskapliga fakulteten. Han var ledamot av Vetenskapsrådets programgrupp för kriminalvetenskap 2001-2003, och är sedan 2007 vetenskapligt råd vid det nationella Brottsförebyggande rådet. Han är också medlem av the Advisory Board of Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention. Sedan juli 2011 är Lindgren ordförande för styrgruppen för centrum för forskning om urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC), och han representerar Göteborgs universitet i styrgruppen för Security Arena Lindholmen, en plattform för samverkan inom området samhällssäkerhet mellan industriföretag, universitet och myndigheter.

Forskningsområden Primära forskningsområden rör sociala problems etablering, ekonomisk brottslighet samt generella kriminologiska frågor om brott, kriminalpolitik och brottsprevention. Till intresseområdena hör även metodologiska problemställningar inom olika kvalitativa metodtraditioner.

Pågående forskning Lindgren har erhållit externa forskningsbidrag för elva forskningsprojekt. Av dessa kan nämnas Ekonomisk brottslighet – ett samhällsproblem med förhinder (RJ), Finansiella mellanhänder och ekonomisk brottslighet (VR), och Barn/ungdomar som anlägger brand – orsaker och motåtgärder (BrandForsk – ett institut inom Svenska Brandskyddsföreningen). Pågående forskning är inriktad på ungdomar som anlägger brand, skolskjutningar och frågor som rör lokal trygghet och brottsutveckling.

Undervisning och handledning Lindgren undervisar och handleder i kriminologi, rättssociologi och kvalitativ metod, i huvudsak på avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Han har handlett sex doktorander till FD-examen i sociologi och ytterligare en i egenskap av bitr. handledare.

Blogg https://kriminologiposten.blogspot.se

Publikationer i urval Den hotfulla njutningen. Att etablera drogbruk som samhällsproblem 1890-1970, Stockholm/Stehag 1993 (akad. avhandling).


Om brott och straff. Från sociologins klassiker till modern kriminologi, Lund 1998.


“Economic Crime in Sweden: An Essentially Contested Issue”, Criminal Justice, 2002, Vol. 2(4): 363-383.


“Social Constructionism and Criminology: Traditions, Problems, and Possibilities”, Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, 2005, Vol. 6: 4-22.


“Grounded Theory – ett oavslutat projekt”, Sociologisk Forskning, 2006/1: 51-70.

Brottsutvecklingen i Västra Götaland och Göteborg 1986 – 2011/12 – en sammanvägning av register- och intervjuuppgifter, Göteborg: URBSEC (www.urbsec.se) 2013.

(medförfattare) Barn/ungdomar som anlägger brand – orsaker och motåtgärder, Stockholm: Brandforsk 2013.

(medförfattare) Utvärdering av kommuners arbete mot anlagda skolbränder, Stockholm: Brandforsk 2013.