Länkstig

Oksana Shmulyar Gréen

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F422
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Oksana Shmulyar Gréen

Oksana Shmulyar Gréen är docent i sociologi och jobbar som forskare och universitetslektor vid institutionen. År 2009 disputerade hon med avhandling Entrepreneurship in Russia: Western ideas in Russian translation. Avhandlingen fokuserade på utveckling av entreprenörskap i Ryssland, både historiskt och i nutid, samt en rad bredare frågor, såsom framväxten och utvecklingen av kapitalism i Europa och i synnerhet i Ryssland; relationer mellan Ryssland och Väst och dess betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen i Ryssland, med fokus på 1990-talet.

Oksana har även arbetat som lärare, forskare och samordnare för ett EU-projekt vid Högskolan i Växjö, och i Göteborg som programadministratör vid Europaprogrammet, samt studievägledare vid sociologiska institutionen. Hon har ett bred internationellt nätverk och erfarenhet från andra lärosäten i Europa genom sin kandidatutbildning i sociologi vid Kyiv State University i Ukraina, masterutbildning vid Central European University i Prag i samarbete med Lancaster University i Storbritannien samt forskningsvistelser i Prag, Wien, St. Petersburg.

Forskningsområden Mobilitet inom EU, familj och migration, beslutprocesser i migration, transnationella familjer och omsorg, barn och migration, barndom och agency, livscirkel, välfärd och familjepolicyn, familjepraktiker, föräldraskap och omsorg, välfärd i Öst- och Central Europa, transnationell tillhörighet och identitet, hushållsarbete och den globala arbetsfördelning, samhällsutveckling, migration och flykt från Ukraina i samband med kriget 2022.

Avslutat forskning Mellan 2015-2018, arbetade Oksana Shmulyar Gréen inom ett FORTE finansierad projektet Ett gränslöst föräldraskap i det utvidgade Europa tillsammans med forskare Ingrid Höjer (projektledare) och Charlotte Melander, båda från inst för socialt arbete. Projektet fokuserade på migrerande föräldrar från nya EU medlemsländer och deras strategier för hur de kan organisera omsorg på distans, samt institutionella förutsättningar i Sverige och i hemländerna för att kunna bedriva omsorgen. Studien omfattade analyser av intervjuer med både kvinnor och män som jobbar i Sverige temporärt och under längre tid men också regelverk som styr deras vistelse och möjligheter att bedriva familj över gränser.

Under 2019-2023 jobbade Oksana med två forskningsprojekt. Det ena är finansierad av FORTE (2019-2022) med titel Transnationella barndomar. Om barns och ungas relationskapande efter återförening med migrerande föräldrar från Polen och Rumänien. I studien undersökte Oksana Shmulyar Gréen, tillsammans med samma projektkollegor, hur migrerade barn från Polen och Rumänien, som återförenats med sina föräldrar i Sverige, omdefinierar och skapar för dem viktiga sociala relationer inom lokala och transnationella sociala sammanhang. Studien baserades på kvalitativa intervjuer med barn och ungdomar, samt nätverkskartor, livs-linjer och bildmaterial för att fånga barnens skapande av signifikanta relationer inom familjen och i samhället i lokalt och transnationellt.

Pågående forsknings Mellan 2019-2024 leder Oksana S Gréen ett VR finansierad projekt Var hör jag till och vilka bryr jag mig om? Upplevelser av mobilitet, omsorgsrelationer och tillhörighet bland barn till östeuropeiska EU arbetskraftsmigranter i Sverige. Projektets syfte är att belysa hur unga själva navigerar den ökade Europeiska mobiliteten och hur de via sociala relationer skapar tillhörighet och inkludering, samt hanterar upplevda gränser i det nya samhället. Studien baseras dels på data från SCB’s nya databas om barn och deras familjer i Sverige, fokusgrupper och kvalitativa intervjuer. Analysen genomförs utifrån ett livscirkel perspektiv där ungas ålder, kön och eget agentskap inom transnationella rum och platser spelar central roll för att undersöka vilka omständigheter som gynnar och hindrar olika typer av tillhörighet för migrerande barn i olika sociala sammanhang.

Från 2023 leder Oksana Shmulyar Gréen ett pilotprojekt om mottagande av Ukrainare som sökte skydd i Sverige till följd av Rysslands krig i Ukraina. Projektet är en del av internationellt nätverk FORUM samt ett samarbete inom Hromada (se nedan). Projektet genomförs tillsammans med Svitlana Odynets.

Från och med hösten 2024 jobbar Oksana Shmulyar Gréen inom ett nytt VR finansierad projekt: Att komma hem i osäkra tider: Erfarenheter av återvändande och konstruktioner av 'hem' bland svenska familjer , (2024-2027). Projektet bedrivs tillsammans med Maja Cederberg (ledare) och Ylva Wallinder. Syftet med projektet är att belysa och skapa ny kunskap om motiveringar, erfarenheter och vardagspraktikerbland mobila familjer som återvänder till Sverige i tider av kris.

Förtroende- och ledningsuppdrag Mellan 2010 och 2012 har Oksana varit med i uppbyggnad och samordning för ett nytt internationellt master program vid institutionen i Strategic Human Resource Management and Labour Relations. Hon har under flera år representerad Samhällsvetenskapliga fakulteten som en ledamot i Europaprogrammets programnämnd. Mellan 2017 och 2022 hade Oksana ett uppdrag som en ledamot i fakultetens styrgrupp för Mänskliga Rättigheter och hon har ett pågående uppdrag som ledamot i styrgruppen inom CERGU vid Göteborgs universitet (Centrum för Europa forskning).

Nätverk och Samverkan Oksana är en styrgrupsmedlem för Nordic Migration Research, Ethnicity Research at Gothenburg University), hon är tillsammans med Gabriella Elgenius samordnare för MERGU närverk för forskare vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap som bedriver forskning inom migration, familj, etnicitet, civilt samhälle och relaterade ämnen; och är en assosierad forskare inom CGM (Centrum för Global Migration).

Andra närverk som Oksana Shmulyar Gréen tillhör är FORUM (Forced migrants from Ukraine in transnational Europe: Between personal agency, civil society and the state), (2022- pågående); Hromada -Nordic-Baltic knowledge-based input network to the rebuilding of Ukraine (2023 - pågående), Global Childhoods (2021- pågående), Mobile families (2021- pågående), Nordic research network on family and personal life, finansierad av VR (2017-2018), samt The Swedish Network for Family and Kinship Studies, finansierad av Forte (2016-2018), samt ESA nätverk för migrations sociologi.

Undervisning och handledning Transnationella familjer, transnationell barndom, genus och samtida feministiska teorier, intersektionalitet och migration, mellanforskap, fri rörligheten inom EU, välfärd och social dimension inom EU, familjesociologi och signifikanta relationer, Rysslands krig i Ukraina och mottagande av Ukrainare i Sverige, kvalitativa metoder, mm

Övrigt Oksana har granskat forskningsartiklar i rad olika tidskrifter, bl a Frontiers in Sociology, Families, Relationships and Societies, Norma, Sociologisk forskning; samt skrivit reviews för böcker för bl a Nordic Journal of Migration Research.

Nedan länken till GUP där lista av publikationer följer automatiskt.