Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Thomas Jordan

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Fax
031-786 55 07
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Rumsnummer
F411
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Thomas Jordan

Bakgrund

Thomas Jordan är ekonomie doktor i ekonomisk geografi, docent i kulturgeografi och sedan 2011 universitetslektor i arbetsvetenskap. Jag disputerade 1992 vid Göteborgs universitet på en avhandling om internationell specialisering i tillverkningsindustrin, med en fallstudie av den svenska pumpindustrin. Jag undervisade under perioden 1985-2000 främst i ämnena ekonomisk geografi och internationella relationer. Jag medverkade i uppbyggnaden av Göteborgs universitets kurser i ämnet konfliktlösning från 1993 och framåt. Sedan 2000 har jag helt ändrat inriktning och min forskning har handlat om arbetsplatskonflikter, robusta samarbetskulturer i organisationer, föreställningsvärldar kring samhällsfrågor, förändringsagenter och metodik för komplexa samhällsfrågor. Jag har varit projektledare för 13 externfinansierade forskningsprojekt under perioden 1993-2012. Sedan 2005 är jag på ungefär halvtid verksam som fortbildare, handledare och sakkunnig på konsultbasis i eget företag, parallellt med undervisning och forskning vid Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Jag har lett över 300 en-, två- och tredagarsutbildningar för olika uppdragsgivare och i egen regi, främst om arbetsplatskonflikter, robusta samarbetskulturer och vuxenutveckling i arbetslivet (se vidare thomasjordan.se). Jag är huvudförfattare till en omfattande webbplats om arbetsplatskonflikter, socav.gu.se/arbetsplatskonflikt Jag har också en blogg: blog.perspectus.se

Forskningsområden

Under senare år har forskning utgjort 20-25% av min arbetstid. Ett treårigt forskningsprojekt finansierat av KK-stiftelsen avslutades formellt under 2012, Från frustrerade medborgare till effektiva samhällsentreprenörer, handlade om att studera kompetens och metodik för skicklig hantering av komplexa samhällfrågor. Min doktorand Pia Andersson arbetar vidare med dessa frågor inom ramen för hennes doktorsavhandling. Pågående forskningsprojekt

Under 2017-2019 arbetar jag med ett mindre forskningsprojekt med titeln Lokala initiativ för integration genom interkulturellt brobygge: En jämförande analys av förändringsteorier i lokala integrationsprojekt, finansierat av Forte.

Undervisning och handledning

Jag undervisar numera inom universitetet främst om konflikter, konflikthantering och konfliktförebyggande, men har även viss undervisning i vetenskapsteori och metod. Jag handleder främst uppsatser med anknytning till temat konflikter i arbetslivet.