Länkstig

Katarzyna Wojnicka

Universitetslektor

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Telefon
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Katarzyna Wojnicka

Docent i sociologi, chefredaktör för NORMA: International Journal for Masculinity Studies. Hon arbetar på Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap och CERGU – Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet.

Forskningsområden: kritiska mans- och maskulinitetsstudier, genusstudier, sociala rörelsestudier, migrationsstudier, Europastudier

ACTUELLA FORSKNINGSPROJEKTEN:

1. Europeiska papparättsrörelser: diskurs och politk avseende (o) jämställdhet mellan könen (2019-2024) finansierat av Vetenskapsrådet

Målet med detta projekt är att bedriva forskning om europeiska rörelser för fäders rättigheter , vilka är en särskild del av mäns sociala rörelser och deras diskurser om (o)jämställdhet mellan kön och praktiker som syftar till att bekämpa könsbaserad diskriminering. Rörelser för fäders rättigheter finns i alla EU-länder och är de mest kända och "kraftfulla" fenomenen bland europeiska mansrörelser. Men hittills har det saknats tillräcklig forskning om dessa fenomen. Därför är syftet med detta forskningsprojekt att fylla kunskapsluckan om europeiska rörelser för fäders rättigheter genom att genomföra en vetenskaplig undersökning utifrån nationella, jämförande och transnationella perspektiv. Projektet bygger på preliminär kvalitativ forskning om polska, svenska och brittiska rörelser för fäders rättigheter och kommer att berikas av ny data som samlats in genom flera sociala forskningsmetoder inklusive kvantitativa och kvalitativa studier. För det första kommer kvantitativ forskning, inklusive gruppkartläggning och internetbaserade undersökningar, att genomföras i alla EU/EFTA-stater. För det andra kommer djupintervjuer att genomföras med aktivister från a) Tyskland och Spanien och b) transnationella organisationer, och dessa data kommer sedan att analyseras. Projektet kommer att kombinera och bidra till litteraturen om sociala rörelser, kritiska mans- och maskulinitetsstudier och Europastudier. Förutom sin teoretiska, metodologiska och empiriska betydelse har projektet betydande samhällelig relevans.

PI: Katarzyna Wojnicka

2. Europeaiska queer minnersplatser: från Homomonument till HBTQI monument i Göteborg (2023-2024) finansierat av Adlerbertska forskningsstiftelsen

Detta projekt studerar medborgarnas uppfattning om det första svenska queermonumentet, skapat av konstnären Conny Carlsson Lundgrens, som kommer att installeras i Göteborg 2023 och dess koppling till det bredare europeiska sammanhanget. För att göra det kommer kvalitativ samhällsforskning (intervjuer, observationer och bildmaterialinsamling) att bedrivas i 16 europeiska städer med de mest framträdande queermonumenten samt i Göteborgs stad efter att ett eget minnesmärke har installerats.

PI: Katarzyna Wojnicka

3. Hur hamnade jag här? berättelser från män som migrerat (2023 - 2024) finansierat av Vetenskapsrådet

Det föreslagna projektet bygger på det pågående projektet ’Transnationella singelmän. En etnografi om singelskap bland migrerande män i den Europeiska Unionen’ (VR 2018-01476). Projektet har undersökt fyra olika grupper av migrerande män i Sverige och Italien. De fyra grupperna är polska och syriska män i Sverige samt män från Bangladesh och Rumänien i Italien. Projektets forskare har genomfört deltagande observation och intervjuer med ogifta och ensamstående män. Observationer och intervjuer har kompletterats med material från sociala medier. Projektets frågor har kretsat kring identitet, plats, mobilitet och tillhörighet i relation till singelskap och familjerelationer. De fyra grupperna av män har olika bakgrund och bevekelsegrund till att de valt att migrera men de har alla det gemensamt att de är singlar. Vi ser det som viktigt att undersöka dessa grupper av män eftersom de kommit att utgöra en symbol för den främmande ’andre’ i främlingsfientlig retorik i olika xenofoba och populistiska rörelser i Europa. Syftet med det föreslagna projektet är att nyansera bilden av dessa migrerande singelmän. Projektet som innefattar två forskare, en konstnär och en kommunikatör vill ge röst åt dessa livsöden. Sätten att göra det är genom:

 1. Sociala medier – existerande hemsida och twitterkonto där vi kontinuerligt kommunicerar projektets resultat på arabiska, svenska, italienska, rumänska och polska.
 2. Podcast – Projektet har för avsikt att producera fem poddavsnitt som genomförs i regi av ’Sociologipodden’ vid den sociologiska institutionen, Göteborgs universitet.
 3. Vetenskapsteater som genomförs av projektets konstnär som baserar ett konstnärsperformance på de berättelser som projektet har samlat in.
 4. Blogposter på populärvetenskapliga forum såsom t ex MonkeyCage och Politico.
 5. Storytelling workshop där ett urval av män bjuds in att läsa och berätta sina berättelser inför en inbjuden publik i offentliga sammanhang.

PI: Ulf Mellström, medsökande: Katarzyna Wojnicka

4. Transnationella singelmän. En etnografi om singelskap bland migrerade män i Europeiska Unionen (2019 - 2023) finansierat av Vetenskapsrådet

Transnationell singelman betecknar situationen för ensamstående män som har migrerat och blivit en del av transnationella nätverk av familj, släkt och vänner. Ofta definierade som "farliga främmande maskuliniteter", och som representerar en betydande del av migranterna, är detta singelskap en underforskad aspekt av transnationell migration. Projektet kommer att undersöka fyra grupper av transnationella ungkarlar och använder ett etnografiskt tillvägagångssätt på flera platser: Bangladeshier och rumäner i Italien samt syrier och polacker i Sverige. Syftet är att undersöka och analysera dessa mäns situation, särskilt när det gäller tillhörighet, transnationella familjer, rörlighet och maskulinitet. Projektet bygger på ett intersektionellt förhållningssätt till plats och maskulinitet och ett transnationellt perspektiv på familjerelationer.

Grupperna vi undersöker varierar med avseende på faktorer som identifierats som betydelsefulla för transnationella singelmän; till exempel kommer de både inifrån och utanför Europeiska unionen och har kommit till länder med olika attityder till migration. En jämförelse av dessa grupper kommer att möjliggöra en mer allmän och komplex bild av transnationella singelmän.

PI: Ulf Mellström, medsökande: Andreas Henriksson, Katarzyna Wojnicka, Andrea Priori

Undervisning och handledning: Katarzyna har hållit i olika kurser om maskuliniteter, genus, migration, sociala rörelser, Europastudier och kvalitativa forskningsmetoder vid Göteborgs universitet, Humboldt University of Berlin och Jagiellonian University i Polen. Hon handleder BA- och MA-uppsatser inriktade mot en bred förståelse av ovan nämnda ämnen, med särskilt fokus på kvalitativ forskningsmetodik.

Nuvarande undervisning:

 • Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder– lärare
 • Forskningsmetoder – lärare
 • Lokala och globala sociala rörelser- lärare
 • Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder, problem och design - lärare (CES)
 • Social Europe – kursledare och lärare (CES)
 • European Integration – lärare (CES)
 • Europeiskt kulturarv och identitet - lärare (CES)
 • Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap – lärare (Sahlgrenska akademin)