Länkstig

Katarzyna Wojnicka

Forskare

Institutionen för sociologi och
arbetsvetenskap
Besöksadress
Skanstorget 18
41122 Göteborg
Postadress
Box 720
40530 Göteborg

Om Katarzyna Wojnicka

Docent i sociologi, chefredaktör för NORMA: International Journal for Masculinity Studies. Hon arbetar på CERGU – Centrum för Europaforskning och Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hon är involverad i två forskningsprojekten finansierade av Vetenskapsrådet:

Europeiska papparättsrörelser: diskurs och politk avseende (o) jämställdhet mellan könen (2019-2024)

Målet med detta projekt är att bedriva forskning om europeiska rörelser för fäders rättigheter , vilka är en särskild del av mäns sociala rörelser och deras diskurser om (o)jämställdhet mellan kön och praktiker som syftar till att bekämpa könsbaserad diskriminering. Rörelser för fäders rättigheter finns i alla EU-länder och är de mest kända och "kraftfulla" fenomenen bland europeiska mansrörelser. Men hittills har det saknats tillräcklig forskning om dessa fenomen. Därför är syftet med detta forskningsprojekt att fylla kunskapsluckan om europeiska rörelser för fäders rättigheter genom att genomföra en vetenskaplig undersökning utifrån nationella, jämförande och transnationella perspektiv. Projektet bygger på preliminär kvalitativ forskning om polska, svenska och brittiska rörelser för fäders rättigheter och kommer att berikas av ny data som samlats in genom flera sociala forskningsmetoder inklusive kvantitativa och kvalitativa studier. För det första kommer kvantitativ forskning, inklusive gruppkartläggning och internetbaserade undersökningar, att genomföras i alla EU/EFTA-stater. För det andra kommer djupintervjuer att genomföras med aktivister från a) Tyskland och Spanien och b) transnationella organisationer, och dessa data kommer sedan att analyseras. Projektet kommer att kombinera och bidra till litteraturen om sociala rörelser, kritiska mans- och maskulinitetsstudier och Europastudier. Förutom sin teoretiska, metodologiska och empiriska betydelse har projektet betydande samhällelig relevans.

PI: Katarzyna Wojnicka

Transnationella singelmän. En etnografi om singelskap bland migrerade män i Europeiska Unionen (2019 - 2023)

Transnationell singelman betecknar situationen för ensamstående män som har migrerat och blivit en del av transnationella nätverk av familj, släkt och vänner. Ofta definierade som "farliga främmande maskuliniteter", och som representerar en betydande del av migranterna, är detta singelskap en underforskad aspekt av transnationell migration. Projektet kommer att undersöka fyra grupper av transnationella ungkarlar och använder ett etnografiskt tillvägagångssätt på flera platser: Bangladeshier och rumäner i Italien samt syrier och polacker i Sverige. Syftet är att undersöka och analysera dessa mäns situation, särskilt när det gäller tillhörighet, transnationella familjer, rörlighet och maskulinitet. Projektet bygger på ett intersektionellt förhållningssätt till plats och maskulinitet och ett transnationellt perspektiv på familjerelationer.

Grupperna vi undersöker varierar med avseende på faktorer som identifierats som betydelsefulla för transnationella singelmän; till exempel kommer de både inifrån och utanför Europeiska unionen och har kommit till länder med olika attityder till migration. En jämförelse av dessa grupper kommer att möjliggöra en mer allmän och komplex bild av transnationella singelmän.

PI: Ulf Mellström, medsökande: Andreas Henriksson, Katarzyna Wojnicka, Andrea Priori

Forskningsområden: kritiska mans- och maskulinitetsstudier, genusstudier, sociala rörelsestudier, migrationsstudier, Europastudier

Undervisning och handledning: Katarzyna har hållit i olika kurser om maskuliniteter, genus, migration, sociala rörelser, Europastudier och kvalitativa forskningsmetoder vid Göteborgs universitet, Humboldt University of Berlin och Jagiellonian University i Polen. Hon handleder BA- och MA-uppsatser inriktade mot en bred förståelse av ovan nämnda ämnen, med särskilt fokus på kvalitativ forskningsmetodik.

Nuvarande undervisning:

  • Tillämpade kvalitativa forskningsmetoder– lärare
  • Forskningsmetoder – lärare
  • Lokala och globala sociala rörelser- lärare
  • Forskningsmetod i Europakunskap – lärare (CES)
  • Central and Eastern Europe: fully European or European other? – lärare (CES)
  • Social Europe – kursledare och lärare (CES)
  • European Integration – lärare (CES)
  • Den europeiska sociala dimensionen kursledare och lärare (CES)
  • Kvalitativa metoder inom folkhälsovetenskap – lärare (Sahlgrenska akademin)