Göteborgs universitet
Bild
Studenter på Handelshögskolans innergård på sommaren
Handelshögskolan är en fakultet vid Göteborgs universitet
Foto: Carina Gran
Länkstig

Organisation

Handelshögskolan är en fakultet vid Göteborgs universitet. Handelshögskolans fakultetsstyrelse ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning. Den dagliga verksamheten leds av dekanus, av tradition kallad rektor, en prorektor samt två vicerektorer. Ledningen rapporterar till fakultetsstyrelsen.

Institutioner och enheter

På institutionerna bedrivs utbildning, forskarutbildning och forskning. Verksamheten leds av en prefekt. 

Enheter

På enheterna bedrivs forskning. Enheterna leds av en föreståndare.

Centrumbildningar

En centrumbildning kan vara en del av en institution, men det finns också centrumbildningar som spänner över flera institutioner, eller flera fakulteter.

Gemensamma funktioner

 • Fakultetskansliet
 • Externa relationer
 • International Office
 • Ledningsstöd
 • Graduate School
 • Campusservice Haga

Ledningsgrupp

Det dagliga ledningsarbetet på fakulteten sköts av en ledningsgrupp.
Den nuvarande ledningsgruppen är utsedd för perioden 2018-07-01 till 2024-06-30.

Per Cramér, rektor (dekan)

Som rektor för Handelshögskolan är Per den som primärt har hand om ledningens kontakter med samhälle och näringsliv och med Göteborgs universitet. Han ansvarar också för personal, ekonomi, infrastruktur mm. Per är professor i internationell rätt med speciell inriktning mot europeisk integrationsrätt. Han forskar om Europeiska unionens externa identitet med särskild inriktning på förhållandet mellan EU och multilaterala organisationer som FN och WTO. Bland hans förtroendeuppdrag kan nämnas ledamotskap i EQUIS Accreditation Board samt AACSB European Advisory Council samt styrelsen för det svenska institutet för europapolitiska studier, SIEPS. Per Cramér har varit rektor för Handelshögskolan sedan 2010.
Lär mer om Per

Kontakt:
031-786 5521
per.cramer@handels.gu.se

Per Cramér, Handelshögskolans rektor
Per Cramér
Foto: Carina Gran

Marie Stenseke, prorektor (prodekan)

Ansvarar bland annat för arbetet med hållbarhet och arbetsmiljö. Marie är professor i kulturgeografi. Hennes forskning fokuserar mot biologisk mångfald, naturvård och landskapsförvaltning utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Hon har också flera uppdrag inom akademien och i övriga samhället, bland annat som ordförande för Multidisciplinary Expert Panel of UN:s Intergovernmental Platform on Biodiversity & Ecosystem Services (IPBES).
Läs mer om Marie

Kontakt:
031-786 1389
0766-181389
marie.stenseke@geography.gu.se

Marie Stenseke, prodekan på Handelshögskolan
Marie Stenseke
Foto: Isac Lundmark

Ola Bergström (vicedekan)

Ansvarar för utbildningsfrågor. Professor i företagsekonomi med inriktning mot management och organisation. Hans forskningsintressen kretsar kring gränssnittet mellan företaget och arbetsmarknaden. Han har publicerat artiklar och böcker inom ett brett spektrum av ämnen som rekrytering, organisatorisk förändring, omstrukturering och arbetsmarknadspolitik,  och har deltagit i flera europeiska projekt om omstrukturering i Europa. Han är också en av fyra ledamöter i Industrins ekonomiska råd.
Läs mer om Ola

Kontakt:
031-786 1544
ola.bergstrom@handels.gu.se

Ola Bergström är vicedekan på Handelshögskolan
Ola Bergström
Foto: Isac Lundmark

Ola Olsson, vicerektor (vicedekan)

Ansvarar för forskning och forskarutbildning. Ola är professor i nationalekonomi och forskar om ekonomisk tillväxt, ekonomisk historia, institutionell ekonomi och om konfliktekonomi. Tidigare ledamot av SIDAs forskningsråd och biträdande redaktör för den internationella forskningstidskriften Economic Inquiry.
Läs mer om Ola
 

Kontakt:
031-786 1341
0766-181341
ola.olsson@economics.gu.se

Ola Olsson är vicedekan på Handelshögskolan
Ola Olsson
Foto: Isac Lundmark
Foto: Carina Gran

Fakultetsstyrelsen

Handelshögskolans fakultetsstyrelse ansvarar för strategisk planering, övergripande styrning och kvalitetssäkring av utbildning, forskning och samverkan med samhälle och näringsliv. Ansvaret avser primärt inomvetenskapliga, innehållsmässiga och kvalitetsrelaterade frågor samt fördelning av resurser. Det innebär att fakultetsstyrelsen bland annat beslutar om;

 • organisation av verksamheten (institutioner och andra enheter) inom området
 • uppdrag och resursfördelning till institutioner och enheter
 • inrättande av utbildningsprogram
 • fastställande av utbildningsplaner
 • forskarutbildningsämnen och allmänna studieplaner
 • förslag till inrättande av anställning som professor

Fakultetsstyrelsens beslutsområden regleras i Arbetsordning vid Göteborgs universitet, se universitetetsgemensamma styrdokument.

Handelshögskolans styrdokument.

Protokoll från fakultetsstyrelsens sammanträden.

Ledamöter för mandatperioden 2018-07-01--2024-06-30
Per Cramér, professor, dekan, ordförande
Marie Stenseke, professor, prodekan, stf ordförande

Ledamöter för mandatperioden 2021-07-01--2024-06-30
Rickard Bergqvist, professor
Lena Björk, studievägledare
Mikael Cäker, universitetslektor, docent
Thomas Erhag, professor
Susanna Fellman, professor
Åsa Löfgren, universitetslektor, docent 

Studenter (1-åriga mandatperioder)
Klara Johansson, HHGS
Mathilda Lindblad Ryd, HHGS
Linnéa Windahl Strömblad, HHDR

Företrädare för de anställda med närvaro- och yttranderätt
Monica Meller Eldh, OFR-S
Fredric Gunve, SACO
SEKO, vakant

Adjungerad med närvaro- och yttranderätt för mandatperioden tom 2024-06-30
Ola Bergström, professor, vicedekan med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå
Ola Olsson, professor, vicedekan med ansvar för forskning och utbildning på forskarnivå
Catharina Tillman, kanslichef

Kontakt

Lena Eriksson Tanemar

Handelshögskolans fakultetskansli
Box 601
405 30 Göteborg

Tel: 031-786 5878
E-post: lena.erikssontanemar@handels.gu.se

Sammanträdestider

Höstterminen 2023
Torsdag 21 september
Måndag 23 oktober
Onsdag 6 december

Tid samtliga tillfällen: kl 13:00-ca 16:00.

Vårterminen 2024
Onsdag 21 februari
Onsdag 27 mars
Onsdag 22 maj
Tisdag 11 juni (reservtid)

Tid samtliga tillfällen: kl 13:00-ca 16:00.

Rådgivande organ

Som bollplank i sitt arbete har ledningsgruppen två rådgivande organ. Handelshögskolans råd består av representanter från näringsliv och samhälle. I International Academic Advisory Council finns forskare som på olika sätt är eller har varit knutna till Handelshögskolan.

Handelshögskolans råd instiftades 1998. Rådets syfte är att främja samarbetet mellan Handelshögskolan och näringsliv och samhälle vad gäller forskning och utbildning. Rådet ska bidra till att skolans verksamhet utvecklas mot en allt högre kvalitet och en stark internationell konkurrenskraft.

Ledamöter

 • Stefan Brocker, partner, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB
 • Kenneth Dahlgren, Head of Services, Digital & Investments Purchasing, Volvo Group
 • Anders Danielsson, innehavare av Assar Gabrielssons gästprofessur
 • Eva Halvarsson, vd, Andra AP-fonden
 • Hanna Fager, CPO, Volvo Cars
 • Jonas Höglund, CFO, Stena Metall AB och vd, Stena Trade and Industry AB
 • Alexandra Kaber, distriktschef Göteborg, SEB
 • Johan Malmsten, ordförande, Stiftelsen Richard C Malmstens minne (ordförande)
 • Johan Rippe, partner och styrelseledamot, PwC
 • Niclas Rosenlew, Senior Vice President och CFO, AB SKF
 • Per Cramér, rektor, Handelshögskolan

Adjungerade ledamöter med närvaro- och yttranderätt
Handelshögskolans rektor är ständig ledamot. Skolans prorektor och vicerektorer liksom ordförande i Handelshögskolans studentkår är adjungerade ledamöter.

The International Academic Advisory Council (IAAC) inrättades 2013, i syfte att ytterligare stärka den internationella dimensionen i ledningen av Handelshögskolan.

Rådet har en konsultativ roll och stödjer Handelshögskolans ledning med idéer och konstruktiv feedback. Medlemmarna i rådet är rekryterade utifrån personliga meriter och inkluderar både deltagare från skolans Visiting Professor Programme och internationella akademiker som utsetts till hersdoktorer av Handelshögskolan.

Rådet möts årligen på Handelshögskolan och i fokus står strategiska frågor med koppling till kvalitetsförbättringar inom forskning och utbildning. 

I rådet ingår:

 • Sharmistha Bagchi-Sen, School Director & Professor, School of Geographical Sciences and Urban Planning at Arizona State, USA
 • Emma Bell, Professor, Organisation Studies, The Open University, Storbritannien
 • Shubhashis Gangopadhyay, Professor, Economics, Shiv Nadar University, Indien
 • Michael Kirchler, Professor, Finance, University of Innsbruck, Österrike
 • Petros C. Mavroidis, Edwin B. Parker Professor of Foreign and Comparative Law, Columbia Law School, New York, USA & Professor of Law, University of Neuchâtel, Schweiz