Göteborgs universitet
Bild
Händer som skriver på en laptop
På Handelshögskolans institutioner finns experter inom många olika områden.
Länkstig

Hitta experten

Forskning och utbildning vid Handelshandelshögskolan har en tydlig ambition; att bidra till en positiv utveckling för samhället i dess helhet. Att öka forskningens samhällsnytta genom spridning av forskningsresultat och kunskap är ett viktigt medel.

Presskontakt

Kommunikationsansvarig Maria Norrström
Telefon 031-786 1247, 0709-22 66 89
maria.norrstrom@handels.gu.se

Universitetets pressrum.

Hitta experten

Miljö och hållbar utveckling

Forskning inom hållbar utveckling bedrivs inom hela Handelshögskolan och experter kan hittas på olika institutioner.

Experter inom hållbar utveckling - kontaktuppgifter till forskare

Du kan också hitta experter inom hållbar utveckling genom att följa länkarna till institutionernas expertlistor.

 

Företagsekonomi

 • Marknadsföring: butiker och shopping, detaljhandel, e-turism, hållbar konsumtion, internationell marknadsföring, miljökonsumtion, marknadskommunikation, turism, tjänstemarknadsföring, varumärken
 • Redovisning: ekonomistyrning, externredovisning, belöningssystem, affärssystem, kreditbedömningar, investor relations, redovisningskommunikation, företagsanalys
 • Management & organisation: arbetsmarknad, företags ansvarstagande för miljö- och sociala frågor, företags internationalisering, företagsutveckling, entreprenörskap, HRM, rekrytering
 • Logistik: hållbar logistik, kombinerade (intermodala) transporter, sjöfartslogistik, regional logistik
 • Industriell och finansiell ekonomi: bolagsstyrning, börshandel, finansieringsbeslut, investeringsbeslut, miljömässigt hållbart företagande, utsläppsrättshandel, ägarinflytande
 • Ekonomisk geografi: globala inköpsfrågor, kunskapsöverföring i internationella företag, asiatiskt näringsliv och ekonomi, tjänsteföretag

Hitta experten inom företagsekonomi

Nationalekonomi

 • Miljöekonomi: klimat, miljö, styrmedel, utsläppsrätter, fiske, naturresurser, transporter, FN:s klimatpanel. Fokus på utvecklingsländer.
 • Utvecklingsekonomi: fattigdom, tillväxt, bistånd, miljö, korruption. Fokus på Afrika söder om Sahara.
 • Beteendeekonomi: riskattityder, altruism, nudging, sociala normer, experimentell ekonomi
 • Finansiell ekonomi: finansmarknad, aktier, börser, bolagsstyrning
 • Hälsoekonomi:
 • Arbetsmarknadsekonomi, offentlig ekonomi
 • Kriminalitet och rättsväsende
 • Industriell ekonomi

Hitta experten i nationalekonomi

Juridik

 • Hav och vatten
 • Social hållbarhet
 • Intellektuella resurser
 • Rättsvetenskap
 • Civilrätt
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt, processrätt
 • Skatterätt
 • Internationell rätt

Kontakta Christine Forsell för att komma i kontakt med rätt forskare inom juridik.

Ekonomisk historia, kulturgeografi, innovation & entreprenörskap

 • Ekonomisk historia: näringslivs- och företagshisoria, makroekonomisk historia, arbetsmarknad, migration och befolkning, ekonomisk agrar- och miljöhistoria, Afrikas ekonomiska historia
 • Kulturgeografi: landskap och fysisk planering, mobilitet, tillgänglighet i tid och rum, utvecklingsgeografi, turism
 • Innovation och entreprenörskap: Universities, Academic Entrpreneurship andEmerging Technologies, innovation in Global Business Strategy, Entrepreneurship in Society: Business, Cultural and Social Entrepreneurship, Public Policy and Innovation Governance

Hitta experten inom ekonomisk historia, kulturgeografi, innovation och entreprenörskap

Kommunikatörer på Handelshögskolans institutioner

Ekonomi och samhälle
Kajsa Folmeus Strandberg
Tel: 031-786 1454
kajsa.strandberg@gu.se

 

Företagsekonomi
Simon Fredling Jack
Tel: 031-786 1468
simon.fredling.jack@gu.se


Juridik
Christine Forssell
Tel: 031-786 5961
christine.forssell@law.gu.se


Nationalekonomi
Jessica Oscarsson
Tel: 031-786 1349, 0766-181349
jessica.oscarsson@gu.se

 

Environment for Development (EfD)
Petra Hansson
Tel: 031-786 25 950708-40 38 57

 

Gothenburg Research Institute (GRI)
Agnes Faxén
Tel: 076 618 20 08
agnes.faxen@gri.gu.se