Göteborgs universitet
Bild
Fyra kvinnor i festkläder troligen på 1950-talet
Nyutexaminerade studenter på diplomeringsmiddagen 1956
Foto: Handelshögskolan
Länkstig
Navigate to video: En tillbakablick på vårt jubileumsår
Video (1:16)
En tillbakablick på vårt jubileumsår

100 år av vetenskaplig nyfikenhet

Handelshögskolan har alltid varit en mötesplats för nya idéer. Ända sedan skolan bildades 1923 har vi levererat forskning och utbildning av högsta kvalitet och därmed bidragit till Göteborgs utveckling från handelsstad till kunskapsstad. Sedan 2016 bär Handelshögskolan den prestigefulla Triple Crown-ackrediteringen som visar att vi tillhör toppskiktet av handelshögskolor i världen.

Handelshögskolans förste rektor var geografen och polarforskaren Otto Nordenskjöld, känd för sina banbrytande expeditioner till Antarktis. Sedan dess har nyfikenhet på världen och samhällsengagemang genomsyrat vårt arbete. Liksom Nordenskjöld söker vi ständigt nya utmaningar och ny kunskap i takt med samhällets utveckling.

2023 firade vi 100 år av forskning och utbildning i internationell toppklass. Genom att utbilda nytänkande studenter som sedan tar ledande positioner, sprider sig den kunskap som skapas här i Göteborg ut i världen, och fortsätter bidra till samhällets och näringslivets utveckling mot en mer hållbar värld även de kommande 100 åren.

Jubileumsmärke överst ligger siffrorna 1 0 0 och därunder skolans namn och årtalen 1923 och 2023

Fler jubilarer!

Vi är inte ensamma om att fylla 100 år 2023. 1923 firade Göteborg sitt 300-årsjubileum och staden berikades med verksamheter som har gjort staden vackrare, klokare, roligare och mer dynamisk ända sedan dess, t ex Liseberg, Konstmuseet, Botaniska trädgården, Slottskogsvallen och Naturhistoriska museet.

Läs mer om allt 100-årsfirande

Aktuellt

Vill du ha inbjudningar till våra öppna evenemang?

Handelshögskolans öppna evenemang annonseras här på webben och oftast i våra sociala kanaler. Om du vill få inbjudningar till din e-post kan du registrera din adress här.

Program - jubileumsåret

100-årsfirandet pågick under hela 2023.  

Vill du stötta Handelshögskolan?

Du kan bidra till Handelshögskolans utveckling på olika sätt.

Läs mer

1920-talet

Handelsstaden får en handelshögskola

Industrialiseringen och handelns snabba utveckling under 1800-talets andra hälft medförde ett behov av kunskaper i språk och mer avancerad ekonomi. Man såg att det behövdes en högre utbildning, mer teoretiskt inriktad än det som funnits tidigare, och 1923 fick handelsstaden Göteborg sin handelshögskola, med polarforskaren och geografen Otto Nordenskjöld som rektor. Den första årskursen bestod av elva studenter som undervisades i nationalekonomi med statistik, handelsteknik (som senare blev företagsekonomi), rättsvetenskap, ekonomisk geografi och moderna språk (engelska, franska, tyska och ganska snart även ryska och spanska).

Under 1920-talet expanderade verksamheten successivt, i takt med näringslivets utveckling. 1925 flyttade man in på ”Gamla Handels” på Läroverksgatan. Utbildningen var tvåårig och terminsavgiften 200 kr. 1926 bildades Handelshögskolans i Göteborg Studentkår (HHGS)

Redan under detta första decennium grundlades det som kännetecknar Handelshögskolan än i dag: ämnesmässig bredd, internationalisering, samverkan med näringsliv och samhälle, och en nära koppling mellan forskning och utbildning.

Beskrivningen av de olika decennierna i Handelshögskolans historia är till stor del hämtad från Lage Rosengrens bok "Handelshögskolan vid Göteborgs universitet - en historik" från 2011. 

Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolan
Foto: Handelshögskolans arkiv

1930-talet

Foto: Handelshögskolans arkiv

Utbildningen blir treårig

1930-talet var en omvälvande tid i världen, men på Handelshögskolan var det ett förhållandevis lugnt decennium. Verksamheten fortsatte att expandera. Antagningen var ospärrad, men för att vara behörig att söka krävdes studentexamen eller motsvarande. Utbildningen var populär och man såg en risk att en fortsatt ökad tillströmning skulle försämra kvaliteten genom att det inte fanns tillräckligt med lokaler för seminarier. Höstterminen 1936 hade 120 studenter sökt, men lärarrådet ansåg att en rimlig gräns för antagningen var 55 studenter. 1939 blev utbildningen treårig.

Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolans arkiv

1940-talet

Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolans arkiv

Benämningen ”civilekonom” infördes

Decenniet präglades av andra världskriget och efterkrigsekonomin. Sjö- och transportfrågor fick mer fokus. Vid diplomutdelningen i maj 1943 användes för första gången benämningen ”civilekonom” på de utexaminerade.

Handelshögskolan hade redan från början varit trångbodd. Under årens lopp fick man disponera lokaler på olika adresser och var som mest utspridd på fem olika ställen. Man ville ha ett eget hus och arbetade intensivt för att väcka ett intresse hos makthavarna för att hitta en lösning där verksamheten kunde samlas under ett tak. Olika alternativ utreddes och 1945 ansökte man om att få disponera tomten på Vasagatan 3/Haga Kyrkogata 1. Då hade de första donationerna till bygget redan kommit in och 1947 hade man samlat in över 2 miljoner kronor. En arkitekttävling utlystes och det vinnande förslaget ”Pagina” var ritat av Carl Nyrén.

Foto: Handelshögskolans arkiv

1950-talet

Foto: Handelshögskolans arkiv

Inflyttning på Vasagatan

1952 var det nya huset på Vasagatan klart och invigdes av Prins Bertil.

Handelshögskolans första doktorspromotion ägde rum 11 november 1950, då Nils Västhagen försvarade sin avhandling ”Inkomst- och utgiftsbegreppen i förvaltningsbokföring och affärsbokföring”.

1952 kom Ulf av Trolle – senare känd som ”Företagsdoktorn” – till Handelshögskolan som professor i företagsekonomi, särskilt distributionsekonomi. Han var även Handelshögskolans rektor under perioden 1959 till 1962.

Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolans arkiv

1960-talet

Handelshögskolan förstatligas

Decenniet inleddes med förstatligandet av Handelshögskolan 1961. De ekonomiska resurserna ökade (vilket var välbehövligt) och fler studenter antogs, men samtidigt minskade rörelsefriheten.

1960-talet innebar en stor tillströmning av studenter till universiteten. Parallellt med Handelshögskolan fanns flera institutioner inom samma ämnen på Göteborgs universitet och det gick även att läsa ekonomi både på universitetet och på Handelshögskolan. På universitetet var utbildningen ospärrad (alla kom in), medan den på Handelshögskolan var spärrad. 1969 togs spärrarna till Handelshögkolans ekonomlinje bort och studenterna vällde in. Stora lokaler, t ex biografer, fick hyras till storföreläsningar som emellanåt hade uppemot 1000 studenter närvarande. Undervisningssituationen var inte bra och pedagogiken påverkades av det stora antalet studenter. Den redan eftersatta forskningen inom företagsekonomi blev än mer eftersatt.

Foto: Ekon nr 3 1968
Foto: Privat
Foto: Privat
Foto: Privat

1970-talet

Handelshögskolan blir en del av universitetet

1971 integrerades Handelshögskolan i Göteborgs universitet. Institutionererna för företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk geografi slogs samman med sina motsvarigheter på universitetet (ekonomisk geografi blev en del av kulturgeografiska institutionen). Rättsvetenskap fanns bara på Handelshögskolan så den institutionen fortsatte intakt som en del av universitetet. Begreppet ”Handelshögskolan i Göteborg” upphörde formellt. Trots detta var 1970-talet ett decennium då det hände mycket som var betydelsefullt för Handelshögskolans utveckling.

1973 etablerades det internationella ekonomprogrammet, ”Linje 19”, vilket kom att spela en viktig roll för Handelshögskolans identitet. 1977 statade Företags- och förvaltningsjuridisk linje (FFJ) som snare kom att utvecklas till en fullständig juristutbildning. Detta var också decenniet då Executive MBA-programmet startade.

När Handelshögskolan upphörde ombildades Handelshögskolans i Göteborg Studentkår (HHGS). Studenterna skulle istället tillhöra Filosofiska fakulteternas studentkår (FFS). Handelskårens tillgångar övergick till den frivilliga studentkåren Göteborgs ekonomistuderandes förening (Götekon).

Foto: HHGS

1980-talet

Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolans arkiv

Handelshögskolan återuppstår

Kritiken mot ekonomutbildningen i allmänhet i Sverige ökade under slutet av 1970-talet. De utexaminerades kunskaper svarande inte helt upp mot de behov man nu såg i näringslivet och i den offentliga sektorn. I Göteborg fanns ett starkt intresse hos näringslivet att stärka kvaliteten på utbildningen och man bidrog till att Handelshögskolan skulle återupprättas.

1986 återuppstod Handelshögskolan som en egen del inom den samhällsvetenskapliga fakulteten, under namnet ”Handelshögskolan vid Göteborgs universitet”. Fem institutioner ingick: företagsekonomi, nationalekonomi, kulturgeografi, rättsvetenskap och statistik.

1983 grundades Stiftelsen Richard C. Malmstens minne, som sedan dess årligen stöttat Handelshögskolan med stora anslag till så väl forskning som utbildning. Stiftelsen hade också en avgörande betydelse för att det nya huset på Vasagatan kunde byggas på 1990-talet.

1983 bildades också Revästett samarbetsorgan och en plattform för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi kring Västsveriges regionala utveckling.

Foto: handelshögskolans verksamhetsberättelse 1988/89

1990-talet

Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolan

Inflytt i den nya byggnaden

1990-talet var ett händelserikt decennium för Handelshögskolan. 1990 blev ekonomisk-historiska institutionen en del av Handelshögskolan. 1991 inrättades det fullständiga juristprogrammet, som gjorde det möjligt att ta en jurkand-examen i Göteborg. EU-inträdet 1995 gav det internationella studentutbytet ett uppsving i och med Erasmus-programmen. 1997 startade Graduate Business School och de engelskspråkiga masterprogrammen attraherade många internationella studenter. 1997 var också året då Handelshögskolan blev en egen fakultet inom universitetet, vilket innebar att processen med att återskapa Handelshögskolan var slutförd.

Handelshögskolan var återigen trångbodd. Byggnaden från 1952 var dimensionerad för 700 studenter och Handelshögskolan hade runt 4000. En arkitekttävling utlystes och den nya byggnaden ritades av Erséus, Frenning och Sjögren Arkitekteter. Kostnaden för byggprojektet var ca 300 mkr och Handelshögskolan behövde samla in hälften av detta för att projektet skulle kunna genomföras. Genom generösa donationer, varav 120 mkr från Stiftelsen Richard C. Malmstens minne, kunde bygget förverkligas och 1995 invigde skolans alumn Percy Barnevik det nya huset.

1997 startar en forskarutbildning i Environment & Development Economics, finansierad av Sida. 1999 startade Handelshögskolans partnerprogram.

1990 bildar studenterna på Handelshögskolan återigen en egen studentkår och återtog det gamla namnet – Handelshögskolans i Göteborg Studentkår (HHGS).

Foto: Handelshögskolan
Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: handelshögskolans verksamhetsberättelse 1989/90

2000-talet

Den första internationella ackrediteringen

Under 2000-talet grundlades mycket som har stor betydelse för Handelshögskolan idag. Arbetet med kvalitetsutveckling genom internationella ackrediteringar påbörjades och 2004 fick Handelshögskolan sin första EQUIS-ackreditering.

Internationaliseringen av verksamheten fortsatte, bland annat genom det nya internationella gästprofessorsprogrammet – Visiting Professor Programme – som kunde skapas genom stöd från näringsliv och stiftelser. Ekonomiutbildningen anpassas till den internationella Bologna-modellen, med en 3-årig kandidatnivå följd av en 2-årig masternivå.

Under decenniet skedde succesiv uppbyggnad av starka forskningsmiljöer inom miljöekonomi, logistik och redovisning.

Handelshögskolans hållbarhetsprofil stärks 2001 med den nya utbildningen Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (SMIL) som var det första i sitt slag i Sverige.

Nobelpristagarna Michael Spence och Paul Krugman gästar Handelshögskolan.

Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolans arkiv

2010-talet

Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolans arkiv

Först i Sverige med ”Triple Crown”-ackreditering

Under 2010-talet befästs Handelshögskolans internationella kvalitet. EQUIS-ackrediteringen kompletteras med en AMBA-ackreditering 2013 och en AACSB-ackreditering 2016, vilket gör Handelshögskolan till den första ”Triple Crown”-ackrediterade institutionen i Sverige.

Forskningsverksamheten utvecklas i omfattning. Forskningen är utmaningsdriven med ett ökat fokus på hållbarhetsfrågor. Kopplingen mellan utbildning och forskning blir starkare.

Arbetet med hållbarhet utvecklas allt mer. 2010 blir Handelshögskolan medlem av det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Management Education (PRME). 2012 integreras hållbarhetsperspektiv i alla utbildningsprogram och tre obligatoriska hållbarhetsdagar införs på programmen på grundnivå. Under decenniet bildas Handelshögskolans råd för hållbar utveckling (HRHU) och studentföreningen Handels Students for Sustainability (HaSS) startas. Environment for Development, som startats redan 2007, blir en enhet inom Handelshögskolan. Handelshögskolan har en ledande roll i det internationella arbetet med FN:s hållbarhetsmål 8 som koordineras av Göteborgs universitet.

Studentutbytet blir globalt med nya avtal i Nordamerika, Australien, Kina, Indien och Afrika. USA:s tidigare vicepresident Al Gore gästar Handelshögskolan.

Foto: Handelshögskolan
Foto: Carina Gran
Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Carina Gran
Foto: Handelshögskolans arkiv
Foto: Handelshögskolans arkiv

2020-talet

Kvalitet och relevans

Decenniet hade knappt hunnit börja innan pandemin slog till. Handelshögskolan ställde snabbt om till digital verksamhet och under två år var detta det normala. Att förlora de sociala sammanhangen innebar en förlust av mycket av det som gör Handelshögskolan till vad den är, inte minst för studenterna. Digitaliseringen innebar också nya kunskaper som är värdefulla i verksamheten idag.

Handelshögskolan har antagit en ny strategi för perioden 2021 till 2026: ”Självständigt och kritiskt tänkande för en hållbar värld” som spänner bågen hårdare inför framtiden och betonar kvalitet och relevans.

2022 fattade Handelshögskolan beslut om att starta ett kandidatprogram i ekonomi, helt på engelska - Bachelor's Programme in Business and Economics. De första studenterna börjar hösten 2023.

Foto: Handelshögskolan
Foto: Handelshögskolan
Foto: Handelshögskolan
Foto: Handelshögskolan
Foto: Handelshögskolan
Foto: Handelshögskolan
Foto: Handelshögskolan

Fira hundraåringen med en gåva!

I hundra år har Handelshögskolan varit en plats för vetenskaplig nyfikenhet, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Nu bidrar vi till en hållbar värld genom vår forskning och genom de studenter vi utbildar och tränar i självständigt och kritiskt tänkande. Genom att stötta oss med en födelsedagspresent bidrar du till Handelshögskolans utveckling.