Göteborgs universitet
Bild
En man sanerar oljeutsläpp på en strand
Handelshögskolans forskning berör miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet.
Foto: Narongsak Nagadhana/Mostphotos
Länkstig

Hållbar utveckling i forskningen

Handelshögskolans verksamhet ska bidra till en positiv utveckling av samhället och vår ambition är att bli internationellt ledande i hållbarhet. Traditionen att utbilda och forska i frågor kopplade till hållbarhet går långt tillbaka i tiden och idag har Handelshögskolan forskning relaterad till samtliga globala mål i Agenda 2030.

Bidra till en positiv samhällsutveckling

Forskning och utbildning vid Handelshandelshögskolan har en tydlig ambition; att bidra till en positiv utveckling för samhället i dess helhet. Vi ska producera forskning som bidrar till att privata såväl som offentliga beslutsfattare får bästa möjliga kunskapsunderlag för att hantera samhällsutmaningarna. Detta förutsätter ofta tvärvetenskapliga angreppssätt. Att Handelshögskolan har en stor disciplinär bredd och att vi är en del av ett brett universitet är därför viktiga tillgångar.

Handelshögskolans forskning ur ett hållbarhetsperspektiv

Vår verksamhet ska relatera till utmaningar som världen står inför idag, såsom klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, migrationsflöden, socialt utanförskap, de belastningar som en åldrande befolkning utgör för samhällsekonomin, sårbarheter i politiska och finansiella system, fattigdom och omfördelning av resurser eller fundamentala strukturförändringar som uppstår på grund av teknisk utveckling.

För att tydliggöra hur vi bidrar med kunskap till en hållbar utveckling, mappar vi av all forskning på Handelshögskolan utifrån relevans för de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Kartläggningen visar att Handelshögskolan har forskning relaterad till samtliga globala mål och att vi har forskning av särskild tyngd kopplat till flera mål. 

Figuren nedan visar varje institutions forskning relaterade till de olika hållbarhetsmålen. Figuren kan även laddas ner som pdf här på sidan.

Agenda 2030 med de 17 globala målen, som världens stats- och regeringschefer antog i FN 2015, ramar in forskningen om hållbar utveckling på Handelshögskolan. Vår utgångspunkt är att de 17 målen är integrerade och odelbara, något som understryks i Agenda 2030. För den skull är det inte meningsfullt att gradera målen och peka ut några som viktigare än andra. Samtidigt har vi ett akademiskt reflekterande förhållningssätt till agendan och målen, då de är ett resultat av politiska förhandlingar. Det innebär att vi behöver hålla diskussion om vad en hållbar utveckling innebär levande, om de synergier och målkonflikter som agendan rymmer och om att vad som finns med och inte finns med i agendan.

En illustration i form av ett hjul som visar institutionernas forskning relaterad till de globla målen
Handelshögskolans forskning relaterad till globla målen, mars 2022
Foto: Handelshögskolan

Aktiv partner i internationella samarbeten

Handelshögskolan är en aktiv partner i Globally Responsible Leadership Initiative (GRLI) och i Global Business School Network (GBSN). Dessa organisationer samlar progressiva Handelshögskolor över hela världen för inspiration och samarbete för en hållbar utveckling, genom utbildning, forskning och samhällsengagemang.

GRLI är ett nätverk av handelshögskolor med fokus på utbildningar för ett globalt ansvarsfullt ledarskap, sprunget ur ett gemensamt initiativ mellan FN och EFMD (en ledande organisation för certifiering av Handelshögskolor).

GBSN grundades av Världsbanken och har som särskilt syfte att stimulera handelshögskolor i utvecklingsländer.