Göteborgs universitet
Bild
Student samarbetar
Varje år studerar runt 7000 studenter på Handelshögskolan
Länkstig

Fakta och historia

1923 startade Handelshögskolan i Göteborg, som en fristående handelshögskola. 1971 blev vi en del av Göteborgs universitet, och idag är vi en fakultet med fyra institutioner, ett antal forskningscentra och andra verksamheter. Vi har ungefär 460 anställda och 4 300 helårsstudieplatser (ca 8 000 individer). Handelshögskolan är ackrediterad av AACSB, EQUIS och AMBA - de tre internationella ackrediteringar som brukar kallas "Triple Crown".

Forskning

Forskning bedrivs vid Handelshögskolans fyra institutioner och vid ett antal forskningscentra. Den präglas av tvärvetenskap och stor ämnesmässig bredd. 

Forskarutbildning

Alla fyra institutioner erbjuder forskarutbildning. Totalt antal antagna varierar från år till år, bland annat eftersom Företagsekonomiska institutionen bara har antagning vartannat år.

Forskarutbildning 2022 Totalt Kvinnor Män
Antagna till licentiatexamen 0 0 0
Antagna till doktorsexamen 6 2 4
Licentiatexamen 0 0 0
Doktorsexamen 13 8 5

 

Utbildning

Program på grundnivå

 • Ekonomie kandidatprogram, 180 hp
 • Handelshögskolans logistikprogram, 180 hp
 • Juristprogrammet, 270 hp
 • Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, 180 hp
 • Samhällsanalys i ekonomisk historia och kulturgeografi, 180 hp

Fristående kurser på grundnivå

ekonomisk geografi, ekonomisk historia, företagsekonomi, juridik, kulturgeografi, nationalekonomi och statistik.

Fristående kurser på avancerad nivå (på svenska)

 • Management av tillväxtföretag, 60 hp
 • Avancerad externredovisning med juridik, 60 hp

Masterprogram, 120 hp (på engelska)

 • Accounting and Financial Management
 • Economics
 • Finance
 • Innovation and Industrial Management
 • International Business and Trade
 • Knowledge-based Entrepreneurship
 • Logistics and Transport Management
 • Management
 • Marketing and Consumption

Vidareutbildning

GU Executive Education erbjuder ett Executive MBA-program, skräddarsydda utbildning och öppna program.

Studenter 2022

Helårsstudieplatser 3 891
Antal individer 7 119
Andel kvinnor 51 %
Andel män 49 %

Examina 2022

Högskoleexamen 4
Kandidatexamen 503
Magisterexamen 50
Masterexamen 309
Civilekonomexamen 2
Juristexamen/Juris kandidatexamen 189

 

Personal

 (medeltal, antal individer) 2022
Professorer 56
Lektorer 120
Biträdande lektorer 12
Adjunkter 17
Forskarassistenter 0
Postdoktorer 13
Annan undervisande och forskande personal 58

Doktorandanställning

Administrativ och teknisk personal

73

124

Totalt 473

Internationalisering

Ett långtgående internationellt akademiskt samarbete och utbyte är viktigt för att uppnå högsta kvalitet inom forskning och utbildning. Detta är ett område där Handelshögskolan hela tiden utvecklas.

Studentutbyte 2022/2023

 • Utgående 319
 • Inkommande 292

Masterstudenter med internationell kandidatexamen läsåret 2022/2023

378

Kurser på engelska 2022/2023

  Grundnivå Avancerad nivå *
Ekonomisk historia/
Kulturgeografi
8 6
Företagsekonomi/
Ekonomisk geografi
20 82
Nationalekonomi 10 25
Juridik 0 12
Övrigt 1 7
     

* Avser kurser som kan läsas av masterstudenter vid Graduate School och av utbytesstudenter. Siffrorna avser delvis 2021/2022

Partneruniversitet 2022/2023

 • Afrika: 5
 • Asien: 35
 • Europa: 89
 • Sydamerika: 3
 • Centralamerika: 2
 • Nordamerika: 18
 • Oceanien: 9
 • Mellanöstern: 2
 • Totalt: 163 (varav 40 avser universitet som har avtal med Göteborgs universitet inom EUTOPIA-samarbetet)

Ekonomi

Intäkter 2022

Statsanslag 358 Mkr (65 %)
Bidrag och försäljning 174 Mkr (32 %)
Uppdrag 18 Mkr (3 %)
Övrigt 0 Mkr (0 %)
Summa intäkter 550 Mkr

Kostnader 2022

Personal 346 Mkr (65 %)
Universitetsgemensamt och bibliotek 73 Mkr (14 %)
Lokaler 56 Mkr (11 %)
Övrig drift 54 Mkr (10 %)
Avskrivningar 2 Mkr (0 %)
Summa kostnader 531 Mkr

Ekonomiskt utfall 2022

Intäkter 550 Mkr
Kostnader 531 Mkr
Resultat 19 Mkr

 

Foto: Handelshögskolan

Historia

Redan i slutet av 1800-talet fanns planer på att inrätta en handelshögskola i Göteborg. Handelsstaden Göteborg behövde en sådan för att kunna ge de blivande köpmännen den vetenskapliga och i någon mån den praktiska utbildning som krävdes för att fylla ledande platser inom den svenska handelsvärlden.

Tiden var dock inte mogen och först 1923 startade Handelshögskolan sin verksamhet. Den första årskursen bestod av bara av nio studenter, som undervisades i nationalekonomi, handelsteknik (det som idag kallas för företagsekonomi), ekonomisk geografi och rättsvetenskap,  samt i språken engelska, tyska, franska och ryska.

2023 fyller Handelshögskolan 100 år. Mycket har hänt sedan starten, men det finns också kännetecken som präglar verksamheten än idag, som nära samarbete med näringsliv och samhälle, och ett internationella perspektiv.

Stiftelsen Richard C. Malmstens minne

Stiftelsen har under många år haft stor betydelse för Handelshögskolan. Genom en synnerligen generös donation bidrog stiftelsen till att planerna på en ny handelshögskolebyggnad kunde förverkligas 1995.

Sedan 1984 har stiftelsen årligen stöttat Handelshögskolan med stora anslag till så väl forskning som utbildning. Den integrerade magisterutbildningen som ges vid Graduate School har t ex stöttats med stiftelsemedel ända sedan starten 1997.

Richard C. Malmsten grundande 1877 tillsammans med Gustaf Bergvall grosshandels- och agenturfirman Malmsten & Bergvall i Göteborg. Ur bolaget utvecklades bl a Apotekarnes Droghandelsaktiebolag (ADA) och läkemedelsföretaget Pharmacia. Genom en donation 1983 av sonsonen, grosshandlare Erik Malmsten, bildades stiftelsen vars huvudändamål är att främja vetenskaplig ekonomisk forskning och utbildning vid Göteborgs universitet.