Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Student samarbetar
Varje år studerar runt 7000 studenter på Handelshögskolan
Länkstig

Fakta och historia

1923 startade Handelshögskolan i Göteborg, som en fristående handelshögskola. 1971 blev vi en del av Göteborgs universitet, och idag är vi en fakultet med fyra institutioner, ett antal forskningscentral och andra verksamheter. Vi har ungefär 400 anställda och 3700 helårsstudieplatser. Handelshögskolan är ackrediterad av AACSB, EQUIS och AMBA, och den enda "Triple Crown"-ackrediterade handelshögskolan i Sverige.

Forskning

Forskning bedrivs vid Handelshögskolans fyra institutioner och vid ett antal forskningscentra. Den präglas av tvärvetenskap och stor ämnesmässig bredd. 

Forskarutbildning

Alla fyra institutioner erbjuder forskarutbildning

Forskarutbildning 2019 Totalt Kvinnor Män
Antagna till licentiatexamen 0 0 0
Antagna till doktorsexamen 19 8 11
Licentiatexamen 2 1 1
Doktorsexamen 16 6 10

 

Utbildning

Program på grundnivå

 • Ekonomie kandidatprogram, 180 hp
 • Handelshögskolans logistikprogram, 180 hp
 • Juristprogrammet, 270 hp
 • Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, 180 hp
 • Samhällsanalys i ekonomisk historia och kulturgeografi, 180 hp

Fristående kurser på grundnivå

ekonomisk geografi, ekonomisk historia, företagsekonomi, juridik, kulturgeografi, nationalekonomi och statistik.

Fristående kurser på avancerad nivå (på svenska)

 • Management av tillväxtföretag, 60 hp
 • Avancerad externredovisning med juridik, 60 hp

Masterprogram, 120 hp (på engelska)

 • Accounting and Financial Management
 • Economics
 • Finance
 • Innovation and Industrial Management
 • International Business and Trade
 • Knowledge-based Entrepreneurship
 • Logistics and Transport Management
 • Management
 • Marketing and Consumption

Vidareutbildning

GU Executive Education erbjuder ett Executive MBA-program, skräddarsydda utbildning och öppna program.

Studenter 2019

Helårsstudieplatser 3 738
Antal individer 6 263
Andel kvinnor 51 %
Andel män 49 %

Examina 2019

Högskoleexamen 1
Kandidatexamen 530
Magisterexamen 46
Masterexamen 242
Civilekonomexamen 13
Juristexamen/Juris kandidatexamen 182

 

Personal

  Totalt Kvinnor Män
Professorer      
Gästprofessorer/adjungerade professorer      
Docenter      
Universitetslektorer      
Biträdande universitetslektorer      
Övriga lärare/forskare      
Forskarstuderande      
Administration och teknik      
Totalt      

 

Internationalisering

Ett långtgående internationellt akademiskt samarbete och utbyte är viktigt för att uppnå högsta kvalitet inom forskning och utbildning. Detta är ett område där Handelshögskolan hela tiden utvecklas.

Studentutbyte 2018/2019

 • Utgående
 • Inkommande

Masterstudenter med internationell kandidatexamen läsåret 2019/2020

 • 256

Kurser på engelska 2019

xx

Partneruniversitet 2019

xx

Ekonomi

Intäkter 2019

Statsanslag 325 Mkr (64 %)
Bidrag och försäljning 168 Mkr (33 %)
Uppdrag 17 Mkr (3 %)
Övrigt 0 Mkr (0 %)
Summa intäkter 510 Mkr

Kostnader 2019

Personal 335 Mkr (66 %)
Universitetsgemensamt och bibliotek 63 Mkr (12 %)
Lokaler 53 Mkr (10 %)
Övrig drift 58 Mkr (11 %)
Avskrivningar 3 Mkr (1 %)
Summa kostnader 512 Mkr

Ekonomiskt utfall 2019

Intäkter 510 Mkr
Kostnader 512 Mkr
Resultat -2 Mkr

 

Foto: Handelshögskolan

Historia

Redan i slutet av 1800-talet fanns planer på att inrätta en handelshögskola i Göteborg. Handelsstaden Göteborg behövde en sådan för att kunna ge de blivande köpmännen den vetenskapliga och i någon mån den praktiska utbildning som krävdes för att fylla ledande platser inom den svenska handelsvärlden.

Tiden var dock inte mogen och först 1923 startade Handelshögskolan sin verksamhet. Den första årskursen bestod av bara av nio studenter, som undervisades i nationalekonomi, handelsteknik (det som idag kallas för företagsekonomi), ekonomisk geografi och rättsvetenskap,  samt i språken engelska, tyska, franska och ryska.

2023 fyller Handelshögskolan 100 år. Mycket har hänt sedan starten, men det finns också kännetecken som präglar verksamheten än idag, som nära samarbete med näringsliv och samhälle, och ett internationella perspektiv.

Genom nyrekrytering av framstående lärare, stöd från Göteborgs högskola med kompletterande lärarkrafter och från Göteborgs stad med lokaler, kom Handelshögskolan att övertyga omvärlden om att dess existens var befogad och verksamheten växte och utvecklades positivt.

Efter att tillfälligt varit inhyst hos Göteborgs högskola, flyttade Handelshögskolan 1925 till Gamla Handels på Läroverksgatan 1. Dessa lokaler blev snart för trånga och planerna på en ny, separat byggnad började formas. Denna fick sin plats på Vasagatan 3 och kunde invigas den 24 oktober 1952.

Under 60-talet ökade pressen på landets universitet på en mer yrkesmässig orientering av den akademiska utbildningen. Som ett led i denna strävan upptogs ekonomiutbildning även av universiteten, vid sidan om handelshögskolorna. I juli 1971 hade all ekonomiutbildning i Göteborg sammansmält till en ekonomutbildning vid Göteborgs universitet och Handelshögskolan upphörde att existera. Under 70-talet var ekonomutbildningen öppen och efterfrågan kunde tillgodoses genom en ämnesdominerad massutbildning. 1977 spärrades åter utbildningen men 500 studenter antogs ändå varje år till de allmänna och internationella ekonomutbildningarna. Samtidigt ökade konkurrensen från nystartade högskolor och övriga universitet.

Det stora antalet  studenter skapade missnöje med utbildningens kvalitet. Resultatet blev att Handelshögskolan återuppstod 1986, nu som en högskola vid Göteborgs universitet. De befintliga lokalerna var definitivt för små. Byggnaden från 1952 var dimensionerad för 700 studenter och Handelshögskolan hade vid 80-talets mitt ca 4000. Genom den nya byggnaden på Vasagatan 1 kunde flertalet av skolans institutioner samlas inom ett och samma kvarter. Med invigningen av den nya byggnaden i september 1995 startade en ny era i Handelshögskolans historia och verksamhet.

Per Cramér, 2010 -

Rolf Wolff, 2000 - 2010

Göran Bergendahl, 1997 - 2000

Gunilla Bornmalm-Jardelöw, 1994 - 1997

Anders Edström, 1993 - 1994

Lars Nordström, 1986 - 1993

Kurt Grönfors, 1962 - 1971

Ulf af Trolle, 1959 - 1962

Hadar Berglund, 1931 - 1959

Gunnar Silfverstolpe, 1928 - 1931

Otto Nordenskjöld, 1923 - 1928

Stiftelsen Richard C. Malmstens minne

Stiftelsen har under många år haft stor betydelse för Handelshögskolan. Genom en synnerligen generös donation bidrog stiftelsen till att planerna på en ny handelshögskolebyggnad kunde förverkligas 1995.

Sedan 1984 har stiftelsen årligen stöttat Handelshögskolan med stora anslag till så väl forskning som utbildning. Den integrerade magisterutbildningen som ges vid Graduate School har t ex stöttats med stiftelsemedel ända sedan starten 1997.

Richard C. Malmsten grundande 1877 tillsammans med Gustaf Bergvall grosshandels- och agenturfirman Malmsten & Bergvall i Göteborg. Ur bolaget utvecklades bl a Apotekarnes Droghandelsaktiebolag (ADA) och läkemedelsföretaget Pharmacia. Genom en donation 1983 av sonsonen, grosshandlare Erik Malmsten, bildades stiftelsen vars huvudändamål är att främja vetenskaplig ekonomisk forskning och utbildning vid Göteborgs universitet.