Göteborgs universitet
Bild
Student samarbetar
Varje år studerar runt 7000 studenter på Handelshögskolan
Länkstig

Fakta och historia

1923 startade Handelshögskolan i Göteborg, som en fristående handelshögskola. 1971 blev vi en del av Göteborgs universitet, och idag är vi en fakultet med fyra institutioner, ett antal forskningscentra och andra verksamheter. Vi har ungefär 460 anställda och 4 300 helårsstudieplatser (ca 8 000 individer). Handelshögskolan är ackrediterad av AACSB, EQUIS och AMBA - de tre internationella ackrediteringar som brukar kallas "Triple Crown".

Forskning

Forskning bedrivs vid Handelshögskolans fyra institutioner och vid ett antal forskningscentra. Den präglas av tvärvetenskap och stor ämnesmässig bredd. 

Forskarutbildning

Alla fyra institutioner erbjuder forskarutbildning

Forskarutbildning 2021 Totalt Kvinnor Män
Antagna till licentiatexamen 0 0 0
Antagna till doktorsexamen 22 13 9
Licentiatexamen 0 0 0
Doktorsexamen 9 4 5

 

Utbildning

Program på grundnivå

 • Ekonomie kandidatprogram, 180 hp
 • Handelshögskolans logistikprogram, 180 hp
 • Juristprogrammet, 270 hp
 • Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, 180 hp
 • Samhällsanalys i ekonomisk historia och kulturgeografi, 180 hp

Fristående kurser på grundnivå

ekonomisk geografi, ekonomisk historia, företagsekonomi, juridik, kulturgeografi, nationalekonomi och statistik.

Fristående kurser på avancerad nivå (på svenska)

 • Management av tillväxtföretag, 60 hp
 • Avancerad externredovisning med juridik, 60 hp

Masterprogram, 120 hp (på engelska)

 • Accounting and Financial Management
 • Economics
 • Finance
 • Innovation and Industrial Management
 • International Business and Trade
 • Knowledge-based Entrepreneurship
 • Logistics and Transport Management
 • Management
 • Marketing and Consumption

Vidareutbildning

GU Executive Education erbjuder ett Executive MBA-program, skräddarsydda utbildning och öppna program.

Studenter 2021

Helårsstudieplatser 4 297
Antal individer 7 956
Andel kvinnor 52 %
Andel män 48 %

Examina 2021

Högskoleexamen 5
Kandidatexamen 648
Magisterexamen 40
Masterexamen 275
Civilekonomexamen 6
Juristexamen/Juris kandidatexamen 176

 

Personal

 (medeltal, antal individer) 2021
Professorer 58
Lektorer 126
Biträdande lektorer 12
Adjunkter 17
Forskarassistenter 0
Postdoktorer 11
Annan undervisande och forskande personal 53

Doktorandanställning

Administrativ och teknisk personal

68

120

Totalt 465

Internationalisering

Ett långtgående internationellt akademiskt samarbete och utbyte är viktigt för att uppnå högsta kvalitet inom forskning och utbildning. Detta är ett område där Handelshögskolan hela tiden utvecklas.

Studentutbyte 2021/2022

 • Utgående 256
 • Inkommande 264

Masterstudenter med internationell kandidatexamen läsåret 2021/2022

367 (36% av de registrerade masterstudenterna)

Kurser på engelska 2021/2022

  Grundnivå Avancerad nivå *
Ekonomisk historia/
Kulturgeografi
8 4
Företagsekonomi/
Ekonomisk geografi
20 86
Nationalekonomi 10 25
Juridik 0 12
Övrigt 1 8
Totalt 39 135

* Avser kurser som kan läsas av masterstudenter vid Graduate School och av utbytesstudenter.

Partneruniversitet 2021/2022

 • Afrika: 5
 • Asien: 36
 • Europa: 79
 • Sydamerika: 3
 • Centralamerika: 2
 • Nordamerika: 19
 • Oceanien: 9
 • Mellanöstern: 2
 • Totalt: 155 (varav 34 avser universitet som har avtal med Göteborgs universitet)

Ekonomi

Intäkter 2021

Statsanslag 363 Mkr (65 %)
Bidrag och försäljning 170 Mkr (31 %)
Uppdrag 21 Mkr (4 %)
Övrigt 0 Mkr (0 %)
Summa intäkter 554 Mkr

Kostnader 2021

Personal 335 Mkr (66 %)
Universitetsgemensamt och bibliotek 72 Mkr (14 %)
Lokaler 52 Mkr (10 %)
Övrig drift 47 Mkr (9 %)
Avskrivningar 2 Mkr (1 %)
Summa kostnader 509 Mkr

Ekonomiskt utfall 2020

Intäkter 554 Mkr
Kostnader 509 Mkr
Resultat 45 Mkr

 

Foto: Handelshögskolan

Historia

Redan i slutet av 1800-talet fanns planer på att inrätta en handelshögskola i Göteborg. Handelsstaden Göteborg behövde en sådan för att kunna ge de blivande köpmännen den vetenskapliga och i någon mån den praktiska utbildning som krävdes för att fylla ledande platser inom den svenska handelsvärlden.

Tiden var dock inte mogen och först 1923 startade Handelshögskolan sin verksamhet. Den första årskursen bestod av bara av nio studenter, som undervisades i nationalekonomi, handelsteknik (det som idag kallas för företagsekonomi), ekonomisk geografi och rättsvetenskap,  samt i språken engelska, tyska, franska och ryska.

2023 fyller Handelshögskolan 100 år. Mycket har hänt sedan starten, men det finns också kännetecken som präglar verksamheten än idag, som nära samarbete med näringsliv och samhälle, och ett internationella perspektiv.

Genom nyrekrytering av framstående lärare, stöd från Göteborgs högskola med kompletterande lärarkrafter och från Göteborgs stad med lokaler, kom Handelshögskolan att övertyga omvärlden om att dess existens var befogad och verksamheten växte och utvecklades positivt.

Efter att tillfälligt varit inhyst hos Göteborgs högskola, flyttade Handelshögskolan 1925 till Gamla Handels på Läroverksgatan 1. Dessa lokaler blev snart för trånga och planerna på en ny, separat byggnad började formas. Denna fick sin plats på Vasagatan 3 och kunde invigas den 24 oktober 1952.

Under 60-talet ökade pressen på landets universitet på en mer yrkesmässig orientering av den akademiska utbildningen. Som ett led i denna strävan upptogs ekonomiutbildning även av universiteten, vid sidan om handelshögskolorna. I juli 1971 hade all ekonomiutbildning i Göteborg sammansmält till en ekonomutbildning vid Göteborgs universitet och Handelshögskolan upphörde att existera. Under 70-talet var ekonomutbildningen öppen och efterfrågan kunde tillgodoses genom en ämnesdominerad massutbildning. 1977 spärrades åter utbildningen men 500 studenter antogs ändå varje år till de allmänna och internationella ekonomutbildningarna. Samtidigt ökade konkurrensen från nystartade högskolor och övriga universitet.

Det stora antalet  studenter skapade missnöje med utbildningens kvalitet. Resultatet blev att Handelshögskolan återuppstod 1986, nu som en högskola vid Göteborgs universitet. De befintliga lokalerna var definitivt för små. Byggnaden från 1952 var dimensionerad för 700 studenter och Handelshögskolan hade vid 80-talets mitt ca 4000. Genom den nya byggnaden på Vasagatan 1 kunde flertalet av skolans institutioner samlas inom ett och samma kvarter. Med invigningen av den nya byggnaden i september 1995 startade en ny era i Handelshögskolans historia och verksamhet.

Per Cramér, 2010 -

Rolf Wolff, 2000 - 2010

Göran Bergendahl, 1997 - 2000

Gunilla Bornmalm-Jardelöw, 1994 - 1997

Anders Edström, 1993 - 1994

Lars Nordström, 1986 - 1993

Kurt Grönfors, 1962 - 1971

Ulf af Trolle, 1959 - 1962

Hadar Berglund, 1931 - 1959

Gunnar Silfverstolpe, 1928 - 1931

Otto Nordenskjöld, 1923 - 1928

Stiftelsen Richard C. Malmstens minne

Stiftelsen har under många år haft stor betydelse för Handelshögskolan. Genom en synnerligen generös donation bidrog stiftelsen till att planerna på en ny handelshögskolebyggnad kunde förverkligas 1995.

Sedan 1984 har stiftelsen årligen stöttat Handelshögskolan med stora anslag till så väl forskning som utbildning. Den integrerade magisterutbildningen som ges vid Graduate School har t ex stöttats med stiftelsemedel ända sedan starten 1997.

Richard C. Malmsten grundande 1877 tillsammans med Gustaf Bergvall grosshandels- och agenturfirman Malmsten & Bergvall i Göteborg. Ur bolaget utvecklades bl a Apotekarnes Droghandelsaktiebolag (ADA) och läkemedelsföretaget Pharmacia. Genom en donation 1983 av sonsonen, grosshandlare Erik Malmsten, bildades stiftelsen vars huvudändamål är att främja vetenskaplig ekonomisk forskning och utbildning vid Göteborgs universitet.