Göteborgs universitet
Bild
Student samarbetar
Varje år studerar runt 7000 studenter på Handelshögskolan
Länkstig

Fakta och historia

1923 startade Handelshögskolan i Göteborg, som en fristående handelshögskola. 1971 blev vi en del av Göteborgs universitet, och idag är vi en fakultet med fyra institutioner, ett antal forskningscentra och andra verksamheter. Vi har ungefär 460 anställda och 4 300 helårsstudieplatser (ca 8 000 individer). Handelshögskolan är ackrediterad av AACSB, EQUIS och AMBA - de tre internationella ackrediteringar som brukar kallas "Triple Crown".

Forskning

Forskning bedrivs vid Handelshögskolans fyra institutioner och vid ett antal forskningscentra. Den präglas av tvärvetenskap och stor ämnesmässig bredd. 

Forskarutbildning

Alla fyra institutioner erbjuder forskarutbildning. Totalt antal antagna varierar från år till år, bland annat eftersom Företagsekonomiska institutionen bara har antagning vartannat år.

Forskarutbildning 2023 Totalt Kvinnor Män
Antagna till licentiatexamen 0 0 0
Antagna till doktorsexamen 32 18 14
Licentiatexamen 1 1 0
Doktorsexamen 10 3 7

 

Utbildning

Program på grundnivå

 • Ekonomie kandidatprogram, 180 hp
 • Bachelor's Programme in Business and Economics, 180 hp
 • Handelshögskolans logistikprogram, 180 hp
 • Juristprogrammet, 270 hp
 • Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram, 180 hp

Fristående kurser på grundnivå

ekonomisk geografi, ekonomisk historia, företagsekonomi, juridik, kulturgeografi, nationalekonomi och statistik.

Program på avancerad nivå (på svenska)

 • Matix (Management av tillväxt), 60 hp

Masterprogram, 120 hp (på engelska)

 • Accounting and Financial Management
 • Economics
 • Finance
 • Innovation and Industrial Management
 • International Business and Trade
 • Knowledge-based Entrepreneurship
 • Logistics and Transport Management
 • Management
 • Marketing and Consumption

Vidareutbildning

GU Executive Education erbjuder ett Executive MBA-program, skräddarsydda utbildning och öppna program.

Studenter 2023

Helårsstudieplatser 3 932
Antal individer 7 460
Andel kvinnor 52 %
Andel män 48 %

Examina 2023

Högskoleexamen 0
Kandidatexamen 533
Magisterexamen 34
Masterexamen 337
Civilekonomexamen 0
Juristexamen/Juris kandidatexamen 198

 

Personal

 (medeltal, antal individer) 2023
Professorer 60
Lektorer 124
Biträdande lektorer 10
Adjunkter 14
Forskarassistenter 0
Postdoktorer 11
Annan undervisande och forskande personal 47

Doktorandanställning

Administrativ och teknisk personal

77

128

Totalt 471

Internationalisering

Ett långtgående internationellt akademiskt samarbete och utbyte är viktigt för att uppnå högsta kvalitet inom forskning och utbildning. Detta är ett område där Handelshögskolan hela tiden utvecklas.

Studentutbyte 2023/2024

 • Utgående 300
 • Inkommande 285

Masterstudenter med internationell kandidatexamen läsåret 2023/2024

310

Kurser på engelska 2023/2024

  Grundnivå Avancerad nivå *
Ekonomisk historia/
Kulturgeografi
8 4
Företagsekonomi/
Ekonomisk geografi
31 83
Nationalekonomi 16 25
Juridik 0 12
Övrigt 3 11
     

* Avser kurser som kan läsas av masterstudenter vid Graduate School och av utbytesstudenter.

Partneruniversitet 2023/2024

 • Afrika: 5
 • Asien: 40
 • Europa: 90
 • Sydamerika: 3
 • Centralamerika: 2
 • Nordamerika: 20
 • Oceanien: 11
 • Mellanöstern: 2
 • Totalt: 173 (varav 43 avser universitet som har avtal med Göteborgs universitet inom EUTOPIA-samarbetet)

Ekonomi

Intäkter 2023

Statsanslag 359 Mkr (63 %)
Bidrag och försäljning 194 Mkr (34 %)
Uppdrag 15 Mkr (3 %)
Övrigt 1 Mkr (0 %)
Summa intäkter 569 Mkr

Kostnader 2023

Personal 367 Mkr (65 %)
Universitetsgemensamt och bibliotek 70 Mkr (12 %)
Lokaler 59 Mkr (10 %)
Övrig drift 68 Mkr (12 %)
Avskrivningar 2 Mkr (0 %)
Summa kostnader 566 Mkr

Ekonomiskt utfall 2023

Intäkter 569 Mkr
Kostnader 566 Mkr
Resultat 3 Mkr

 

Foto: Handelshögskolan

Historia

Redan i slutet av 1800-talet fanns planer på att inrätta en handelshögskola i Göteborg. Handelsstaden Göteborg behövde en sådan för att kunna ge de blivande köpmännen den vetenskapliga och i någon mån den praktiska utbildning som krävdes för att fylla ledande platser inom den svenska handelsvärlden.

Tiden var dock inte mogen och först 1923 startade Handelshögskolan sin verksamhet. Den första årskursen bestod av bara av nio studenter, som undervisades i nationalekonomi, handelsteknik (det som idag kallas för företagsekonomi), ekonomisk geografi och rättsvetenskap,  samt i språken engelska, tyska, franska och ryska.

2023 fyller Handelshögskolan 100 år. Mycket har hänt sedan starten, men det finns också kännetecken som präglar verksamheten än idag, som nära samarbete med näringsliv och samhälle, och ett internationella perspektiv.

Stiftelsen Richard C. Malmstens minne

Stiftelsen har under många år haft stor betydelse för Handelshögskolan. Genom en synnerligen generös donation bidrog stiftelsen till att planerna på en ny handelshögskolebyggnad kunde förverkligas 1995.

Sedan 1984 har stiftelsen årligen stöttat Handelshögskolan med stora anslag till så väl forskning som utbildning. Den integrerade magisterutbildningen som ges vid Graduate School har t ex stöttats med stiftelsemedel ända sedan starten 1997.

Richard C. Malmsten grundande 1877 tillsammans med Gustaf Bergvall grosshandels- och agenturfirman Malmsten & Bergvall i Göteborg. Ur bolaget utvecklades bl a Apotekarnes Droghandelsaktiebolag (ADA) och läkemedelsföretaget Pharmacia. Genom en donation 1983 av sonsonen, grosshandlare Erik Malmsten, bildades stiftelsen vars huvudändamål är att främja vetenskaplig ekonomisk forskning och utbildning vid Göteborgs universitet.