Göteborgs universitet
Bild
Illustration av den kommande nya byggnaden på Vasagatan
Den nya byggnaden beräknas vara klar sommaren 2027.
Foto: Johannes Norlander Arkitektur
Länkstig

En attraktiv plats för studier, forskning och möten

Med det nya huset och kommande ombyggnationer i befintliga lokaler vill Handelshögskolan skapa en attraktiv lärandemiljö i internationell framkant, där forskning och utbildning kan utvecklas för att möta samhällets behov, och där medarbetare och studenter trivs och känner lust att vara och verka. Här skall finns plats för expanderande forskning, ny pedagogik, och givande möten mellan olika aktörer, vilket stärker vår förmåga att bidra till en positiv utveckling av samhället. En sådan miljö är positiv för såväl Handelshögskolans som stadens attraktionskraft. Nybygget gör det också möjligt att samla hela Handelshögskolans verksamhet på en adress.

Den nya byggnaden kommer att ha entré till den kommande Station Haga, vilket gör Handelshögskolan till en än tydligare del av staden, med förbättrade pendlingsmöjligheter för studenter och anställda.

Det nya huset planeras att stå klart 2027. Serneke bygger på uppdrag av fastighetsägaren Akademiska Hus. Göteborgs universitet (Handelshögskolan) hyr sedan lokalerna. Se den övergripande tidplanen.

Verksamheten pågår som vanligt

Under byggperioden kommer verksamheten på Handelshögskolan att fortgå i stort sett som vanligt, men det går inte att bygga ett nytt hus utan att den pågående verksamheten påverkas. Projekt kommer oundvikligen att leda till störningar, t ex buller, som vi tillsammans med Akademiska Hus och entreprenören strävar efter att minimera. Exempelvis kommer de mest störande momenten att ske då det inte är någon verksamhet i kvarteret. Här kan du läsa mer om vilka åtgärder vi vidtar för att verksamheten ska kunna fungera så bra som möjligt.

Det började med en arkitekttävling

Fastighetsägaren Akademiska Hus bjöd i juni 2014 in till en arkitekttävling. I det första steget inkom 73 intresseanmälningar från hela Europa. Av dessa valdes sex arkitektteam är ut att gå vidare med att ta fram förslag.

Den 31 mars 2015 annonserades vinnaren: "Annex" av Johannes Norlander Arkitektur + Arup.

Det vinnande förslaget skall ses som ett koncept som måste vidareutvecklas. Arbetet med att specificera Handelshögskolans behov när det gäller lärosalar, studentarbetsplatser, arbetsrum för personal mm har pågått under ett par år och blir allt mer precist.

En trappa leder upp till våningsplanet med studentservice
Skiss där huset ses i genomskärning. I mitten syns en trappa.
Foto: Johannes Norlander Arkitektur

Skisser

Ungefär så här kan det komma att se ut.

Foto: Johannes Norlander Arkitektur
Foto: Johannes Norlander Arkitektur
Foto: Johannes Norlander Arkitektur
Foto: Johannes Norlander Arkitektur
Foto: Johannes Norlander Arkitektur

Övergripande tidplan

 • Våren 2020 revs tegelbyggnaderna i kvarteret på Vasagatan 1. Dessförinnan hade verksamheter lokaliserad i byggnaderna fått nya lokaler. Campusservice och IT flyttade till ombyggda ändamålsenliga lokaler på plan D3. Studentkåren HHGS flyttade sina kontorslokaler till L2, och L3 byggdes om till publokal med extern entré.
 • Sommaren 2020 utfördes det bullriga arbetet med att sätta ner spont i marken, och schaktningsarbetet påbörjades.
 • Beräknad tidplan för projektet: Arbetet med att schakta och spränga pågår fram till årsskiftet 2023/2024.  Därefter påbörjas arbetet med den del av bygget som är nedgången till Station Haga, sedan påbörjas arbetet med själva huset. Sommaren 2027 hoppas vi kunna flytta vi in och sedan firar vi våra nya lokaler.

Åtgärder för att minimera störningar

Det går inte att bygga ett nytt hus utan att den pågående verksamheten påverkas. Arbetet på Handelshögskolan måste följa Naturvårdsverkets riktlinjer för buller, NFS 2004:15. I större delen av kvarteret bedöms störningspåverkan bli låg. J-huset och den del av E-huset som ligger närmast byggområdet kommer att påverkas mer. Mest påverkas de delar av kvarteret som ligger allra närmast byggområdet. Projektledningen och prefekterna samarbetar kring hur detta ska hanteras.

Några av de åtgärder som vidtas:

 • Serneke kommer att använda en metod för att få ut schaktmassor som bullrar så lite som möjligt. Schaktmassorna lastas på flak nere i gropen. Dessa lyfts därefter upp och lastas på lastbilar. Lastbilar kommer att lämna Handelshögskolan varje kvart.
   
 • Tillgängligheten i kvarteret kommer att vara fullgod under byggtiden.
   
 • När tegelhusen revs förlorade vi ett antal föreläsningssalar. Detta kompenseras med ett effektivare utnyttjande av andra salar på Handelshögskolan. Utredningar visar att vårt lokalutnyttjande 2019 endast var runt 40%. De första veckorna på terminen är trycket på salarna, framför allt de stora, störst, men alla får plats. Det kommer att bli vanligare att föreläsningar startar kl 8, eller avslutas kl 17.
   
 • Var fjärde vecka skickas informationsbrev till all personal. Brevet berättar vad som händer framöver, både den närmsta tiden och på lite längre sikt. Informationen publiceras också på webben. Studenter informeras via e-post några gånger under terminen, och vid behov. Studentkåren bidrar också till att föra vidare bygginformation. Informationsmöten kommer att hållas för personal studenter och närboende vid behov.
   
 • Campusservice informerar Serneke om extraordinära bokningar av lokalerna, t ex event och mässor, och Serneke tar om möjligt hänsyn till dessa när de planerar sitt arbete.
   
 • Det är viktigt att vi bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete. På institutionerna finns arbetsmiljöombud, vars arbete samordnas på fakultetsnivå inom ramen för den lokala arbetsmiljökommittén, LAMK. Studenternas arbetsmiljöombud är i förstahand utbildningsansvarig i studentkåren HHGS, i andrahand kårordförande. Läs mer om studentkårens arbete med studenternas arbetsmiljö.