Göteborgs universitet
Bild
Handelshögskolans entré på Vasagatan 1
Foto: Carina Gran
Länkstig

Strategi, syfte & vision, värdegrund

Forskning och utbildning vid Handelshandelshögskolan har en tydlig ambition - att bidra till en positiv utveckling för samhället i dess helhet.

 

Vår verksamhet ska relatera till utmaningar som världen står inför idag. Vi har ambitionen att vara bland de internationellt ledande när det gäller att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildning, och att producera forskning som bidrar till att privata såväl som offentliga beslutsfattare får bästa möjliga kunskapsunderlag för att hantera samhällsutmaningarna. Tvärvetenskapliga angreppssätt, internationell utblick och en nära samverkan med det omgivande samhället är viktiga faktorer för att lyckas.

Syfte

Att utveckla kunskap, utbilda och främja självständigt och kritiskt
tänkande för en hållbar värld

Vision

Att vara en framåtsträvande och excellent akademisk institution i ett
globalt sammanhang

Värdegrund

I oktober 2017 antog handelshögskolans fakultetsstyrelse ett värdegrundsdokument för Handelshögskolans verksamhet. Syftet med dokumentet är att tydliggöra värden, värderingar och grundprinciper som vår verksamhet utgår och bör utgå ifrån. Det kompletterar den gemensamma värdegrunden för alla statsanställda , universitetets Vision 2020 och gällande lagstiftning.

Centralt för värdegrunden är att Handelshögskolan skall vara en inkluderande organisation som utgår från alla människors lika värde, där alla ska känna sig välkomna och respekterade, och där det råder nolltolerans mot alla former av diskriminering och trakasserier. Det betyder att vi skall upprätthålla en social miljö där vi möter varandra med respekt, samtidigt som vi upprätthåller grundläggande akademiska värden, nyfikenhetsbaserad kunskapsutveckling, forskningsbaserad utbildning - allt genomsyrat av ett kritiskt tänkande.

Alla medarbetare och studenter har ett personligt ansvar för att verksamheten vid Handelshögskolan skall fungera i överensstämmelse med denna värdegrund.