Göteborgs universitet
Bild
En manlig lärare står vid whiteboarden och undervisar
Foto: Carina Gran
Länkstig

Stöd Handelshögskolan

Var med och bidra till nästa fas i Handelshögskolans utveckling!

Med fokus på samtidens stora ödesfrågor

I 100 år har Handelshögskolan vid Göteborgs universitet bidragit till samhällsutvecklingen genom högre utbildning och forskning. Tack vare flera större privata donationer kunde Handelshögskolan bildas 1923. Genom åren har stöd och samarbeten i olika former varit oerhört betydelsefulla för Handelshögskolans utveckling. 

Handelshögskolans ambition är att under 2020-talet gå in i nästa fas i vår utveckling, där vi inte bara bidrar till regionens utveckling utan också blir ett europeiskt centrum för forskning och utbildning med fokus på samtidens stora ödesfrågor: Klimatförändringarna, havsförvaltning och biologisk mångfald, migrationsflödena, fattigdom och socialt utanförskap, en åldrande befolkning, sårbarheter i politiska och finansiella system, samt fundamentala strukturförändringar till följd av digitalisering och AI.

Vår forskning och utbildning ska vara av absolut högsta internationella klass och våra studenter ska utrustas med kunskaper, förståelse och verktyg för att i sina framtida yrkesroller kunna adressera och kritiskt analysera centrala samhällsutmaningar i alltmer komplexa och ofta globala sammanhang. Vårt mål är att vara internationellt ledande bland handelshögskolor i att integrera hållbarhet i vår verksamhet, och att producera nydanande forskning som bidrar till att privata och offentliga beslutsfattare får bästa möjliga förutsättningar för att hantera de kommande samhällsutmaningarna.

För att lyckas med dessa ambitioner krävs en ökande samverkan med privata, offentliga och idéella organisationer och med dig som vill engagera dig. Vår framgång som akademisk institution är också starkt beroende av vår förmåga att medverka i internationella samarbeten med lärosäten av mycket hög kvalitet och att rekrytera medarbetare och studenter i global konkurrens. Med din hjälp vill vi ta nästa steg för att utveckla vår internationella attraktionskraft.

Välkommen att vara med på vår resa!
Per Cramér, Handelshögskolans rektor

Porträttbild på Per Cramér
Per Cramér
Foto: Carina Gran
Jubileumsmärke överst ligger siffrorna 1 0 0 och därunder skolans namn och årtalen 1923 och 2023

Fira hundraåringen med en gåva!

I hundra år har Handelshögskolan varit en plats för vetenskaplig nyfikenhet, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Nu bidrar vi till en hållbar värld genom vår forskning och genom de studenter vi utbildar och tränar i självständigt och kritiskt tänkande. Genom att stötta oss med en födelsedagspresent bidrar du till Handelshögskolans utveckling.

Externt stöd har gett oss möjlighet att utvecklas.

Ända sedan starten 1923 har Handelshögskolan kunnat utvecklas tack vare externt stöd. Här är några exempel från senare år:

I mer än 30 år har Stiftelsen Richard C Malmstens minne stöttat Handelshögskolan med betydande belopp till forskning och utbildning, inte minst den nya byggnaden på Vasagatan 1 som stod klar 1995.

Flera hundra projekt har fått stöd inom ramen för stiftelsens ändamål: att ”främja vetenskaplig ekonomisk forskning och utbildning vid Göteborgs universitet”. Ofta har det rört sig om satsningar som inte kunnat finansieras via de vanliga kanalerna.

Stiftelsens ambition har varit att stödja utvecklingen av nya verksamheter med strategisk betydelse för Handelshögskolans kvalitet och internationella konkurrenskraft. Några exempel är:

 • Huset som stod klart 1995, där stiftelsen bidrog med nästan hälften av vad bygget kostade.
 • Starten av Graduate School och de engelska masterprogrammen 1997.
 • The Malmsten award - pris till de bästa uppsatserna inom var och ett av de nio masterprogrammen
 • Gothenburg Research Institute (tillsammans med andra finansiärer)
 • Erik Malmstens gästprofessur
 • Visting Professor Programme
 • Stöd till olika centrumbildningar
 • Anslag till ändamål som på olika sätt stödjer den ekonomiska utbildningen och forskningen, till exempel ekonomiska biblioteket och IT-system.
 • "Konsten på Handelshögskolan" - en ny konstbok som publicerades 2019.

 

Läs intervju med Johan Malmsten, stiftelsens ordförande (ur Handelshögskolans Magasin 2017)

Läs mer om stiftelsen

Visiting Professor Programme (VPP) startade 2009 i syfte att stärka Handelshögskolans kvalitet och internationella konkurrenskraft. VPP har möjliggjorts tack vare generösa bidrag från det västsvenska näringslivet.

Sedan 2009 har gästprofessorer rekryterats i tre omgångar. VPP1 (2009-2013) omfattade 35 professorer. VPP2 (2014-2018) hade fokus på hållbarhet och omfattade 25 professorer. I den nu pågående tredje omgången (2019-2021) ligger fokus på "international business and trade" och hittills har 8 professorer rekryterats. Vanligtvis rekryteras professorerna för en treårsperiod och tillbringar en till två månader per år på Handelshögskolan, och bidrar då till både undervisning och forskning.

Stärkt konkurrenskraft

Visiting Professor Programme är en del av Handelshögskolans strategi att stärka den internationella profilen och konkurrenskraften genom att öka andelen internationella forskare inom fakulteten, och att bygga djupare relationer med ett antal välrenommerade universitet och handelshögskolor runt om i världen.

Gästprofessorerna bidrar på många olika sätt, på alla institutioner, och inom både forskning och utbildning. På forskningssidan har många varit involverade i att organisera internationella konferenser. De har etablerat nya samarbetsprojekt och har skrivit akademiska artiklar tillsammans med forskare på Handelshögskolan. Gästprofessorer har också bidragit till både undervisning och handledning av doktorander, och även till utformning av kurser och undervisning på masternivån.

Programmet har också visat sig vara en tillgång i Handelshögskolans samarbete med näringslivet. Gästprofessorer har bidragit till Handelshögskolans Executive MBA-program, de har hållit offentliga föreläsningar och medverkat i skräddarsydda seminarier och workshops för Handelshögskolans partnerföretag.

Generöst stöd från näringslivet

VPP1 och VPP2 har möjliggjorts tack vare generösa bidrag från Carl Bennet AB, Elanders AB, SKF, Stena AB, Stenastiftelsen, Stiftelsen Richard C Malmstens minne och Volvo Group.

Den tredje omgången av VPP - ”Elof Hansson Visiting Professor Programme in International Business and Trade” – finansieras av Elof Hanssons Stiftelse.

 

Läs mer om Visiting Professor Programme

ESBRI skiver om gästprofessor Astrid Heidemann Lassen, Aalborg University, som var med i programmet 2014-2018, och hur programmet stimulerar internationella forskningssamarbeten. Agnes är fortfarande knuten till Handelshögskolan och reser till Sverige var sjätte vecka.

Genom externt stöd kunde Handelshögskolan lägga basen för en stark akademisk miljö inom innovation och entreprenörskap. 2017 fick professor Maureen McKelvey 50 miljoner kronor inom ramen för Vetenskapsrådets Rådsprofessorprogram, medel som nu används för fortsatt uppbyggnad av forskningsmiljön.

Institutet för innovation och entreprenörskap bedriver forskning och utbildning inom ämnet innovation, entreprenörskap och management av intellektuella tillgångar. Man erbjuder fristående kurser på grundnivå, två mastersprogram samt forskarutbildning.

Målet är att utveckla världsledande forskning. Institutet bedriver relevant forskning inom ett område som är viktig för samhällsutvecklingen lokalt, nationellt och internationellt. Samarbetspartners inom forskningen är offentliga organisationer, entreprenörer och stora globala företag.

Stöd från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur

Från Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur erhåller institutet värdefullt stöd till forskningen, framför allt till forskningsprojektet ”Radical innovation for enhancement of the Swedish economy”. En strukturomvandling, där samhället skiftar från dagens kunskapsfokus till att istället lägga tyngdpunkten på innovation, krävs för att fortsatt kunna stimulera den svenska ekonomin. För att uppnå detta krävs radikala innovationer istället för mindre förändringar. Radikala innovationer är svåra att både möjliggöra och implementera för såväl samhällen och organisationer, som enskilda individer.

Stiftelsen stöttar även masterprogrammen Innovation and Industrial Mangement (IIM) och Knowledge-based Entrepreneurship (KBE). Studenterna på dessa program har möjlighet att söka Stenastiftelsens resestipendier. Stipendierna gör det möjligt för studenterna att besöka utländska universitet för att skriva sitt examensarbete och skapa egna internationella nätverk.

Brett stöd 

Under årens lopp har verksamheten stöttats av Carl Bennet, Chalmers, EU, GU Ventures, IMIT, Riksbankens Jubileumsfond, SKF, Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur, VINNOVA, Volvo AB och Stiftelsen Richard C Malmstens minne.

 

Läs mer om Institutet för innovation och entreprenörskap

 

ESBRI skiver om Astrid Heidemann Lassen, Aalborg University, som 2014-2018 var med i Handelshögskolans gästprofessorprogram och knuten till Institutet för innovation och entreprenörskap, och hur programmet stimulerar internationella forskningssamarbeten. Astrid är fortfarande verksam vid Handelshögskolan och reser till Sverige var sjätte vecka.

Sidansvarig: Maria Norrström|Sidan uppdaterades: 2020-03-06

Centrum för finans (CFF) startade våren 2003 och 2004 kunde Finanslabbet invigas. Stöd från näringslivet har gjort det möjligt att skapa en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö.

2010 var Centrum för finans ett av de tre centra som fick stöd när  VINNOVA startade ett långsiktigt forskningsprogram för att stärka den svenska finansmarknadsforskningen. Finansieringen löper över tio år och Göteborgs universitet, Handelshögskolan och näringlivet är medfinansiärer. Stödet från VINNOVA är ett bevis på den höga kompetens som finns inom Centrum för finans.

CFFs uppdrag är att bidra till ett hållbart finansiellt system genom:

 • Excellent forskning med fokus på finansiell intermediering, särskilt samspelet mellan finansiella institutioner och företag hushåll.
 • En öppen och kreativ tvärvetenskaplig forskningsmiljö.
 • Nära samspel med praktiker, utbildning och samhälle.


CFFs vision är att främja förståelsen och praxis för finansiell förmedling och att vara det ledande nordiska forskningscentret inom detta område med stor efterfrågan. Det ska också vara en mycket uppskattad och spännande arena för samarbete mellan forskare, studenter, ekonomer och politiker.

Stöd från näringlivet

Verksamheten vid CFF stöttas av AP2, Handelsbanken, SEB, SKF, Volvo Group, fristående sparbankerna i Västra Sverige och Stiftelsen Centrum för finans.

 

Läs mer om Centrum för finans

Sidansvarig: Maria Norrström|Sidan uppdaterades: 2019-11-18

Sedan 2013 har Handelshögskolan byggt upp en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på havsförvaltning. Viktiga pusselbitar var  Stenastiftelsens donation till en professur i havsförvaltningsrätt, och omfattande stöd från Carl Bennet AB.

Idag har Juridiska institutionen samlat bred forskning med koppling till havet i forskargruppen Hav och vatten. Den gemensamma nämnaren för arbetet inom gruppen är kopplingen till havet och till förutsättningarna för att göra mänsklig användning och interaktion med haven ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.

Havsgruppen består av forskare och doktorander inom en rad olika ämnesområden, bland annat sjörätt, luftfartsrätt, internationell miljörätt, internationell handelsrätt, internationell avtalsrätt, EU-rätt, samt svensk miljö- och förvaltningsrätt. De arbetar med ett brett spann av frågor – från elektronisk transportdokumentation, hantering av vrak och intermodala transporter, till havsplanering, marina genetiska resurser och rättsliga förutsättningar för vattenbruk. Det de har gemensamt är intresset för hållbar användning och bevarande av haven.

Läs intervju med David Langlet, professor i havsförvaltningsrätt, på Stenastiftelsens webb

Läs intervju med professor Lars-Göran Malmberg i Handelshögskolans magasin 2013

Sidansvarig: Maria Norrström|Sidan uppdaterades: 2019-11-18

2012 enades representanter från näringsliv, offentlig sektor och akademi om att Göteborgs universitet skulle vara basen för ett nationellt centrum för human resource management. Verksamheten samfinansieras av akademi, näringsliv och offentliga organisationer. 2019 kan centrumet förverkliga sin måttsättning att tillsätta en professur i HRM tack vare avgörande insatser från Carl Bennet AB och Volvo Group.

Centrum för global HRM (CGHRM) har som övergripande syfte att främja den svenska konkurrenskraften genom att bidra med utveckling av kunskap om förutsättningar för att skapa god personalpolitik och ett hållbart och balanserat arbetsliv.

CGHRM vänder sig till både forskare och yrkesverksamma inom HR och personalledning, och vill bidra till kunskapsutbyte mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor.

För att fungera som en mötesplats och kunskapsbank anordnar CGHRM en rad olika aktiviteter. Bland annat bjuder centrat in till öppna seminarier om HRM-relevanta ämnen där akademi, näringsliv och offentliga organisationer möts. Dessa seminarier har kommit att bli mycket uppskattade och välbesökta.

För att bidra till att stärka HRM-forskningen utlyser CGHRM planeringsbidrag, arrangerar en internationell HRM-konferens och anordnar forskarnätverk- och seminarier. CGHRM tillsatte i oktober 2019 Sveriges första professor i Human Resources Management, Stefan Tengblad.

Samarbetspartners

2019 har CGHRM 13 samarbetspartners: AstraZeneca, E.ON, Getinge AB, Göteborgs stad, Hogia, IKEA, Malmö stad, RISE, Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Volvo Cars, Volvo Group, Wise Group.

 

Läs mer om Centrum för global HRM

Environment for Developement (EfD) är ett globalt nätverk av forskningscentra inom miljöekonomi, som startade 2007 i syfte att bidra till användningen av miljöekonomi för minskad fattigdom och ökad hållbarhet, framför allt i det globala syd. Verksamheten är helt externt finansierad, primärt av Sida.

Arbetet inom EfD vilar på tre ben; forskningsprogram, policyinteraktion och akademiska program.

Över 160 miljöekonomer med många olika specialiseringar är verksamma inom EfDs 15 centra, som finns över hela världen; i Chile, Kina, Colombia, Costa Rica, Etiopien, Ghana, Indien, Kenya, Nigeria, Sverige, Sydafrika, Tanzania, Uganda, USA och Vietnam.

Nätverket koordineras av EfD-sekretariatet, som sedan 1 januari 2019 är en egen enhet vid Handelshögskolan, efter att tidigare varit kopplad till Institutionen för nationalekonomi med statistik.

Läs intervju med Haileselassie Medhin, alumn och chef för Environment and Climate Research Centre på Ethiopian Development Research Institute i Addis Abeba. Från Handelshögskolans Magasin 2017

 

Läs mer om Environment for Development

Tack vare generöst stöd från ett antal stiftelser har Handelshögskolan möjlighet att erbjuda framför allt programstudenter stipendier för praktik på svenska handelskamrar runt om i världen. Detta är en fin möjlighet att få värdefulla erfarenheter och kontakter.

Sten A Olssons Stiftelse
London, San Francisco och Silicon Valley

Elof Hanssons Stiftelse
London

Gull & Stellan Ljungbergs Stiftelse
London

Göteborgs Köpmannaförbund
Washington D.C

Göteborgs Handelshögskolefonds stipendiestiftelse
Amsterdam, Tokyo, Hong Kong, Sao Paulo, Washington D.C

Läs mer om stipendierna

Exteriör, Handelshögskolan på Vasagatan 1
Huset på Vasagatan 1 kunde förverkligas genom ett generöst stöd från Stiftelsen Richard C Malmstens minne.
Professor Maureen McKelvey
Externt stöd lade basen för en stark akademisk miljö inom innovation och entreprenörskap. 2017 fick Maureen McKelvey 50 miljoner kronor inom ramen för Vetenskapsrådets Rådsprofessorprogram, medel som nu används för fortsatt uppbyggnad av forskningsmiljön.
Foto: Carina Gran

Vill du stödja Handelshögskolan?

Välkommen att kontakta Ingela Palmgren,
Director Corporate Relations
ingela.palmgren@handels.gu.se
031-786 5835
0732-309082

Ingela Plamgren
Ingela Palmgren, Director Corporate Relations
Foto: Erika Holm