Göteborgs universitet
Bild
Några personer går ut från skolans huvudentré
Handelshögskolans mål är att bli internationellt ledande bland handelshögskolor i att integrera hållbarhet i verksamheten.
Foto: Carina Gran
Länkstig

Så arbetar vi med hållbarhet

För Handelshögskolan är hållbarhet en central dimension och vi arbetar på olika sätt för att integrera de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 i vår verksamhet.

Navigate to video: Deliang Chen: "Climate change: Science, IPCC, and society"
Video (1:01:58)
Deliang Chen: "Climate change: Science, IPCC, and society"
Navigate to video: Professor Unai Pascual: Diverse values and valuation of nature
Video (1:08:49)
Professor Unai Pascual: Diverse values and valuation of nature

Handelshögskolans syfte: 

Att utveckla kunskap, utbilda och främja självständigt och kritiskt
tänkande för en hållbar värld

Handelshögskolan har ambitionen att vara bland de internationellt ledande vad gäller att integrera perspektiv relaterade till hållbar utveckling i utbildning, och att producera forskning som bidrar till att privata såväl som offentliga beslutsfattare får bästa möjliga kunskapsunderlag för att hantera samhällsutmaningarna. Detta förutsätter ofta tvärvetenskapliga angreppssätt. Att Handelshögskolan har en stor disciplinär bredd och att vi är en del av ett brett universitet är därför viktiga tillgångar.

I forskningen

Handelshögskolan har inom flera olika discipliner, en lång och stark tradition av forskning relaterad till hållbarhet.  Idag finns forskning relaterad till alla de globala målen i Agenda 2030, och flera starka forskningsmiljöer. Några exempel är miljöekonomi, havsförvaltning och hållbar konsumtion.

 

I utbildningen

Dagens studenter är framtida beslutsfattare och vår strategiska målsättning är att alla studenter på Handelshögskolan utrustas med kunskaper, förståelse och verktyg för att i sina framtida yrkesroller kunna adressera viktiga hållbarhetsutmaningar, och göra viktiga insatser för ett hållbart samhälle. Sedan 2013 ingår hållbarhetsfrågor i alla utbildningsprogram på grundnivå.

Sustainability Days

För Handelshögskolans programstudenter arrangeras varje år under utbildningen en hållbarhetsdag som komplement till hållbarhetsinslagen inom kurserna. Hållbarhetsdagarna - "Sustainability Days" - har olika kompletterande fokus och teman, och gästas ofta av allt från mindre entreprenörer och större företag till forskare och aktörer från offentlig och ideell sektor.

De tre hållbarhetsdagarna på grundnivå är obligatoriska sedan starten 2013 och har fokus på utmaningar, ansvar och lösningar. På masternivå arangeras sedan 2019 två hållbarhetsdagar med fokus på omställning till ett hållbart samhälle och hållbara arbeten.

Tillsammans med hållbarhetsinslagen i de ordinarie kurserna ger detta studenterna kunskaper och verktyg att på djupet kunna analysera och hantera de stora sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsfrågorna.  Målet är en integrering av hållbar utveckling i samtliga utbildningar på grund- och avancerad nivå, med ambitionen att ligga i framkant i jämförelse med motsvarande utbildningar nationellt och internationellt.

I utbildningsplanerna för alla program finns lärandemål kopplade till hållbar utveckling.

Bild
Sex personer står på en scen, i bakgrunden finns en bild med de 17 hållbarhetsikonerna
Hållbarhetsdagen Challenges
Foto: Handelshögskolan

Kandidatprogram i miljö och hållbarhet

Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram (Smil) vid Handelshögskolan startade 2001 och integrerar samhällsvetenskap och miljövetenskap. Den var det första i sitt slag i Sverige och ger studenterna breda karriärmöjligheter. Genom att studera tillsammans med naturvetare får studenterna en  bred förståelse för miljöfrågor samtidigt som de specialiserar sig på en av fem vetenskapliga profiler där miljöekonomi, miljöplanering och hållbart företagande ges vid handelshögskolan. 

Kurser på grund- och avancerad nivå

Inom alla institutioner vid Handelshögskolan ges kurser relaterade till hållbar utveckling. Se våra kurser.

Medverkan i universitetsgemensamma hållbarhetsutbildningar

Handelshögskolan samarbetar med andra fakulteter om hållbarhetsprofilerade utbildningar på grund och master nivå:

 

Sustainability Days

Kandidat år 1: Challenges
Ger studenterna en bild av vilka sociala, ekonomiska, samt miljö- och resursmässiga utmaningar som mänskligheten och världen står inför och hur dessa relaterar till ekonomi och juridik.
 

Kandidat år 2: Responsibility
Under andra året på kandidatnivå diskuteras och problematiseras särskilt organisatoriskt och personligt ansvarstagande. 
 

Kandidat år 3: Solutions
På tredje året utforskas olika idéer och lösningar som kan styra företag, organisationer, eller samhället i stort i en mer hållbar riktning.
 

Master år 1: Global Transitions
Här behandlas frågor om vad som krävs för en snabbare omställning mot ett hållbart samhälle, och vilken roll näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället kan ha i en sådan.
 

Master år 2: Global Transitions - towards sustainable jobs
Under den femte och sista dagen fokuseras på karriärmöjligheter inom hållbarhetsområdet och  yrkesverksamma från olika branscher delar med sig av råd och erfarenheter.   
 

Läs mer om hållbarhetsdagarna

Inom samverkan

Handelshandelshögskolans ambition att forskning och utbildning ska bidra till en positiv utveckling för samhället i dess helhet förutsätter ett aktivt engagemang inom samtida samhällsutveckling, men också en nära samverkan med det omgivande samhället. Samarbetet mellan partners från olika sektorer – akademiska institutioner, privata företag och offentliga organisationer, tillsynsmyndigheter och det civila samhället – är avgörande för att kunna bygga allt mer hållbara samhällen.

Samarbetet sker på många olika sätt, bland annat inom forskningsprojekt vid institutioner och centra, inom utbildningen, och inom PartnerprogrammetVi har bland annat utvecklad samverkan med Getinge om hållbara affärsstrategier, med Västra Götalandsregionen och Getinge om Health Governance och med Volvo Cars kring hållbara transporter. Handelshögskolan har också initierat rundabordssamtal mellan ledande företrädare för företag och organisationer och hållbarhetsforskare.

Environment for Development (EfD) är ett globalt nätverk av forskningscenter som grundades 2007 med syfte att öka användningen av miljöekonomi för minskad fattigdom och ökad hållbarhet i det Globala Syd. Detta sker genom att stödja institutioner med tillämpad forskning och akademiska program. Särskild vikt läggs vid att stärka interaktionen mellan dessa akademiska miljöer och viktiga policyprocesser i länderna. Verksamheten är helt externt finansierad, primärt av Sida, och bedrivs i nätverksform med 15 centra runt om i världen, främst förlagda vid universitet i Asien, Afrika och Latinamerika. Nätverket samordnas av en enhet - EfD Global Hub - vid Handelshögskolan.

Internationella samarbeten

Handelshögskolan är en aktiv partner i Globally Responsible Leadership Initiative (GRLI) och i Global Business School Network (GBSN). Dessa organisationer samlar progressiva Handelshögskolor över hela världen för inspiration och samarbete för en hållbar utveckling, genom utbildning, forskning och samhällsengagemang.

  • GRLI är ett nätverk av handelshögskolor med fokus på utbildningar för ett globalt ansvarsfullt ledarskap, sprunget ur ett gemensamt initiativ mellan FN och EFMD (en ledande organisation för certifiering av Handelshögskolor).
  • GBSN grundades av Världsbanken och har som särskilt syfte att stimulera handelshögskolor i utvecklingsländer.

Hållbar utveckling är också en viktig del av samarbetet inom AACSB och EFMD, två av de ackrediteringar som Handelshögskolan har.

Handelshögskolan har också varit engagerad i arbetet med att utveckla the Positive Impact Rating (PIR).

Förebild i FN-stött hållbarhetsinitiativ

Handelshögskolan är också medlem av det FN-stödda initiativet Principles for Responsible Management Education (PRME) har utsetts till medlem av det internationella programmet ”PRME Champions 2020-2021”. Under två år kommer Handelshögskolan att arbeta tillsammans med de andra medlemmarna för att utveckla handelshögskoleutbildningar och stötta initiativ som främjar uppfyllandet av FN:s globala hållbarhetsmål och en positiv samhällsutveckling.

Läs mer om PRME Champions

Leder arbete med SDG 8

Handelshögskolan och Göteborgs universitet har fått i uppdrag att leda arbetet med hållbarhetsmål (Sustainable Development Goal) 8, som initierats av the International Association of Universities (IAU) i klustret Higher Education and Research for Sustainable Development (HESD). I gruppen som arbetar med SDG 8 finns även åtta satellituniversitet runt om i världen.

SDG 8 rymmer många olika områden och inbegriper såväl hastigheten på tillväxt och tillväxtens innehåll som en rad faktorer kring arbetsvillkor, att skapa meningsfull sysselsättning, slaveri, innovation, resurseffektivitet, hållbar turism och mycket annat. Syftet med arbetet är att engagera akademin och att öka tillgängligheten till relevant forskning, som kan hjälpa beslutsfattare att införa politik som bidrar till att uppnå SDG 8. Göteborgs centrum för hållbar utveckling (GMV) koordinerar arbete tillsammans med Environment for Development (EfD).
 

 

 

Hållbart campus

Vi måste förstås leva som vi lär, och arbetar ständigt för att göra vår verksamhet allt mer hållbar.  Det gäller t ex den fysiska miljön, där vi har solpaneler på taket, och hur vi arrangerar våra evenemang.

Vårt campus har ISO 14001-ackreditering tillsammans med hela Göteborgs universitet. Det innebär att det finns en miljöpolicy som kontinuerligt driver på förbättringar av vårt miljöarbete genom tidsspecifika mål och årliga kontroller av verksamheten.

I det pågående nybyggnadsprojektet arbetar Handelshögskolan för miljö- och energieffektiva lösningar. Skolan också strävar efter att öka antalet installationer och funktioner som uppfyller de dubbla målen att ha en positiv miljöpåverkan samtidigt som vi visar vårt fotavtryck och vårt beroende av naturresurser Vidare prioriterar vi återanvändning och rekonditionering av möbler före nyinköp.

När det gäller inköp av varor och tjänster och avfallshantering arbetar Handelshögskolan kontinuerligt med att minimera miljöpåverkan, både i det dagliga arbetet och vid konferenser och andra evenemang.

Skolan verkar för hållbara och klimatsmarta investeringar i sina finansiella tillgångar genom att kontinuerligt granska och diskutera förutsättningarna för investeringar med medelförvaltarna.

Organisation

Handelshögskolans råd för hållbar utveckling (HRHU) 

HRHU bereder institutionsövergripande hållbarhetsfrågor. I rådet ingår en representant från varje institution, föreståndaren för Environment for Development, prodekan, hållbarhetsamordnare, kommunikationsansvarig samt medarbetare inom Partnerprogrammet och minst en studentrepresentant. Handelshögskolans prodekan är ordförande för rådet.

Verksamheten drivs inom tre utskott:

HRHUs utbildningsutskott

Utbildningsutskottet arbetar i nära samverkan med grundutbildningsnämnden (GAN), programansvariga och vicedekan för utbildning. Syftet är att tillsammans utveckla och integrera hållbarhetsdimensionen i Handelshögskolans utbildningar.

Ansvarsområden:

  • Hållbarhetsdagarna på kandidat- och masternivå i samverkan med utbildningsprogrammen. Arrangemang samt kontinuerlig utveckling och utvärdering av dagarna.
  • Stöd till kursutveckling på uppdrag av och i samverkan med respektive program för att förbättra integreringen av hållbar utveckling.
  • Utveckling av progression för hållbarhetsmoment, tillsammans med programansvariga.
  • Utvärdering och uppföljning av hållbarhetsinsatser inom utbildningen.

HRHUs forskningsutskott

Forskningsutskottet har särskilt ansvar för att, i nära samverkan med nämnden för forskning och forskarutbildning (FFUB), driva frågor om utveckling av skolans hållbarhetsforskning. 

Ansvarsområden:

  • Utveckling av förslag på åtgärder i syfte att stärka Handelshögskolans hållbarhetsforskning och stärka samarbete mellan forskare när det gäller forskning i hållbarhetsfrågor.
  • Utveckling och uppföljning av indikatorer för hållbarhetsforskningens synlighet och genomslag.

HRHUs samverkansutskott

Hållbarhetsrelaterad samverkan med olika organisationer i samhället, lokalt såväl som internationellt, är en viktig del av HRHUs arbete. Att vidareutveckla denna samverkan i syfte att åstadkomma nytta för fakultetens kärnverksamheter är ett uppdrag för utskottet.

Ansvarsområden

  • Hållbarhetsrelaterade frågor som rör samverkan med näringsliv och övriga samhället, i samverkan med Externa relationer.
  • Samverkan inom ramen för de olika internationella hållbarhetsrelaterade organisationer som Handelshögskolan är medlemmar av och engagerad i.

Kontakt

Marie Stenseke, ordförande, prodekan
marie.stenseke@geography.gu.se
031-786 1389
0766-181389

Mattias Sundemo, hållbarhetssamordnare
mattias.sundemo@handels.gu.se
031-786 15 87
0768-97 92 27