Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Anna Wåhlin.
Anna Wåhlin, professor i oceanografi, har visat att Antarktis isväggar har stor betydelse för klimatet genom att de förhindrar havsuppvärmning och avsmältning av glaciäris.
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Expertlista: Havet

Här kan du som är journalist hitta forskare som kan analysera och kommentera frågor om havet och havsmiljön. Det kan handla om ämnen som klimatförändringar, biologisk mångfald, plast i havet, odling av marina arter, sjöfart och miljörätt.

Livet i havet

Biologisk mångfald och evolutionära processer

Kerstin Johannesson är föreståndare för Centrum för marin evolutionsbiologi och har lång erfarenhet av att arbeta med evolutionär anpassning hos marina arter. Hon kan svara på frågor om hur biologisk mångfald förändras och utvecklas genom evolutionära processer som exempelvis lokal anpassning. 

Kerstin Johannesson, professor i marin ekologi, institutionen för marina vetenskaper, e-post: kerstin.johannesson@gu.se

Biologisk mångfald

Allison Perrigo kan svara på vad som händer i naturen och havet när arter går förlorade till följd av exempelvis miljöförstöring eller klimatförändringar.

Allison Perrigoverksamhetsledare för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier, GGBC, telefon: 031-786 25 29, e-post: allison.perrigo@bioenv.gu.se.

Djurs fysiologi och anpassningar till olika miljöer

Kristina Snuttan Sundell är zoofysiolog, vilket innebär att hon arbetar med hur djuren fungerar inuti. Hon kan svara på frågor om hur djurens organ och systems fungerar var för sig och tillsammans, samt hur de kan anpassas till olika och föränderliga miljöer.

Kristina Snuttan Sundell, professor i zoofysiologi och föreståndare för SWEMARC, institutionen för biologi och miljövetenskap, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se

Havsförsurning

Sam Dupont kan svara på frågor om hur marina organismer påverkas när pH-halten i haven sjunker och hur arter kan anpassa sig till havsförsurning. 

Sam Dupont, universitetslektor, institutionen för biologi och miljövetenskap. Telefon: 031-786 95 31, e-post: sam.dupont@bioenv.gu.se

Ostron

Pierre De Wit kan svara på frågor om beståndsuppdelning och lokala anpassningar hos svenska ostron, både Stillahavsostron och Europeiska platta ostron. 
Pierre De Wit, forskare vid institutionen för marina vetenskaper, e-post: pierre.de_wit@marine.gu.se 

Kommunikation med kemiska signaler

Henrik Pavia och Gunilla Toth kan svar på frågor om makroalger (tång) och om hur alger och djur kommunicerar med hjälp av kemiska signaler. 

Henrik Pavia, professor i marin ekologi vid institutionen för marina vetenskaper, e-post: henrik.pavia@marine.gu.se 
Gunilla Toth, universitetslektor vid institutionen för marina vetenskaper, e-post: gunilla.toth@marine.gu.se.

Plankton

Peter Tiselius kan svara på frågor om plankton på västkusten och särskilt insatt i födovävens struktur.

Peter Tiselius, professor, institutionen för biologi och miljövetenskap, e-post: peter.tiselius@bioenv.gu.se

Svenska korallrev 

Ann Larsson kan svara på frågor om svenska kallvattenkoraller och om biohydrodynamik (hur vattenrörelser påverkar organismer och det ekologiska samspelet i havet, till exempel larvsettling/bottenfällning, födotillgång och doftsignaler) 
Ann Larsson, universitetslektor vid institutionen för marina vetenskaper, e-post: ann.larsson@marine.gu.se 

Fiske och fiskgenetik 

Carl André kan svara på frågor om uppdelning och lokala anpassningar hos olika bestånd av marina fiskar och skaldjur. 

Carl André, professor i marin ekologi, institutionen för marina vetenskaper, e-post: carl.andre@gu.se 

Fiskars reproduktion

Lotta Kvarnemo kan svara på frågor om hur marina fiskar fortplantar sig, särskilt frågor om fiskars yngelvård, och hur deras fortplantning har anpassats till salthalt.

Lotta Kvarnemo, professor vid Institutionen för biologi och miljövetenskap. Telefon: 070-486 3832, e-post: lotta.kvarnemo@bioenv.gu.se.

Ansvar för havet

Fiskeriförvaltning

Milena Arias Schreiber forskar om förvaltning av kustresurser och om social hållbarhet av ekosystembaserat fiske. Milena kan svar på frågor om sociala och kulturella värden i relation till fiskeriförvaltning och yrkesfiske.

Milena Arias Schreiber, forskare vid institutionen för globala studier, telefon: +49 15 237 77 42 11, e-post: milena-schreiber@gu.se

Fysisk planering och förvaltning av kustzonen

Andreas Skriver Hansen kan svara på frågor som rör fysisk planering och förvaltning av kustzonen.

Andreas Skriver Hansen, forskare vid institutionen vid ekonomi och samhälle, e-post: andreas.hansen@geography.gu.se

Miljöekonomi

Thomas Sterners forskning täcker det mesta inom hållbar utveckling, klimat, cirkulär ekonomi och resursekonomi – särskilt fiske. Utformningen av styrmedel kan gälla allt från planetära gränser, till fiske, kväveoxider, kemikalier eller andra tillämpningar.

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, telefon: 031–786 13 77, e-post: thomas.sterner@economics.gu.se

Havsförvaltning och miljöekonomi

Håkan Eggerts forskning fokuserar på miljö-, beteende- och resursekonomi, ofta relaterat till fiske, marina frågor, handel och värdering.

Håkan Eggert, docent i nationalekonomi, telefon: 031-786 41 75, e-post: hakan.eggert@economics.gu.se

Samhällsvetenskapliga perspektiv på fiske och havsstyrning

Sebastian Linke studerar samspelet mellan vetenskap, politik och samhälle med fokus på fiske och havsstyrning på olika nivåer (globalt, EU, Sverige, lokala samhällen).

Sebastian Linke, docent i samhällsvetenskapliga miljöstudier, telefon: 073-573 67 03, e-post: sebastian.linke@gu.se

Miljökonflikter

Benedict Singleton är expert på miljökonflikter och institutioner som hanterar fiskbestånd. Benedict har också forskat om politisk ekologi, miljökommunikation och specifikt på färöisk valfångst (grindadráp). Engelsktalande. 

Benedict Singleton, postdoktor i samhällsvetenskapliga miljöstudier, telefon: 073-618 16 89, e-post: benedict.singleton@gu.se

Vatten- och havsjuridik

Lena Gipperth är miljöjurist och engagerad i flera mångvetenskapliga projekt om skydd för vatten och havsmiljö. Hon kan svara på frågor om strandskydd och miljörätt. Hon är föreståndare för Centrum för hav och samhälle som samlar havsrelaterad verksamhet vid Göteborgs universitet.

Lena Gipperth, professor i miljörätt, telefon: 031–786 1297, 076–858 1227, e-post: lena.gipperth@gu.se

Tekniken och havet

Industriell påverkan på haven

Thomas Dahlgren är expert på marin biodiversitet och studerar för närvarande effekterna av industriell påverkan på den marina miljön, till exempel: gruvbrytning i djuphaven, vindkraftverksparker, olje- och gasexploatering, och vattenbruk.

Thomas Dahlgren, lektor marin biodiversitet, e-post: thomas.dahlgren@marine.gu.se

Människan och havet

Plast i havet

I våra hav finns mängder av plastpartiklar som inte hör hemma där. Hur påverkar mikroplaster fiskar, havet och ekosystemet?

Bethanie Carney Almroth, universitetslektor i ekotoxikologi, telefon: 031–786 3673, 073−226 15 69, e-post: bethanie.carney@bioenv.gu.se

Martin Hasselöv, professor i marin nanokemi, institutionen för marina vetenskaper, telefon: 031-786 90 50. e-post: martin.hassellov@gu.se

Miljögifter i havet

Ingela Dahllöf kan svara på frågor om effekter och spridning av miljögifter i havet, exempelvis vid skeppsvrak.

Ingela Dahllöf, professor, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031-786 93 33, e-post: ingela.dahllof@bioenv.gu.se.

Turism och friluftsliv vid kusten

Andreas Skriver Hansen kan svara på frågor om betydelsen av friluftsliv och turism för kustsamhället och kustmiljön.

Andreas Skriver Hansen, forskare vid institutionen vid ekonomi och samhälle, e-post: andreas.hansen@geography.gu.se

Marin pedagogik 

Géraldine Fauville har en bakgrund inom marinbiologi och är forskare inom utbildning, kommunikation och lärande. Hon kan svara på frågor som rör marin pedagogik, havsmedvetenhet (Ocean literacy) och användning av digital teknik för marin utbildning.

Géraldine Fauville, universitetslektor, institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande, e-post: geraldine.fauville@gu.se

Det maritima kulturarvet

Bosse Lagerqvist är kulturvårdare med bebyggelseantikvarisk inriktning. Han kan svara på frågor om det maritima kulturarvet i form av varv, hamnar, kustsamhällen, båtar och fartyg ur ett kulturvårdande perspektiv.

Bosse Lagerqvist, universitetslektor, institutionen för kulturvård, telefon: 0733-46 70 85, e-post: bosse.lagerqvist@conservation.gu.se.

Klimatet och havet

Antarktis smältande glaciärer

Anna Wåhlin har varit på många forskningsexpeditioner i Antarktis och kan svara på frågor om oceanografi, oceancirkulation, polarforskning, Antarktis, Södra Ishavet, vattenståndshöjning, smältande glaciärer, tunga bottenströmmar, topografisk styrning.

Anna Wåhlin, professor i oceanografi, telefon: 031–786 2866, e-post: anna.wahlin@marine.gu.se, twitter: @a_wahlin

Havsförsurning

Sam Dupont kan svara på frågor om hur marina organismer påverkas när pH-halten i haven sjunker och hur arter kan anpassa sig till havsförsurning. 

Sam Dupont, universitetslektor, institutionen för biologi och miljövetenskap. Telefon: 031-786 95 31, e-post: sam.dupont@bioenv.gu.se

Havsströmmar, havsis och havsnivå

Céline Heuzé har varit på många expeditioner till Arktis och Antarktis men arbetar också med satellit fjärranalys och klimatmodellering. Hon kan svara på frågor omkring hur nuvarande klimatförändringar påverkar och påverkas av globala djupa havsströmmarna, smältande havsisen och glaciärer, samt havsnivåhöjning.

Céline Heuzé, docent och biträdande universitetslektor i klimatologi, institutionen för geovetenskaper, epost: celine.heuze@gu.se, twitter: @ClnHz.

Klimatpåverkan på plankton och alger

Angela Wulff studerar hur plankton och alger, som är grunden i den marina näringskedjan, påverkas av klimatförändringar (temperatur, salthalt, koldioxid). I hennes forskning ingår även studier av marina kiselalgers biodiversitet.

Angela Wulff, professor i marinekologi, telefon: 031−786 2628, 076−618 2628, e-post: angela.wulff@bioenv.gu.se

Klimatpåverkan på fiskar i ishaven

Michael Axelsson har stor erfarenhet av klimatförändringarnas effekter i polarområdena, efter sju expeditioner till Antarktis och tre expeditioner till Grönland. Han studerar bland annat vilka förutsättningar som olika fiskarter har för att klara förändringar i sin miljö och hur de reglerar hjärta och kärl vid förändringar som kan vara naturliga eller inducerade av människan.

Michael Axelsson, professor i zoofysiologi, telefon: 031–786 3689, 073–390 3249, e-post: michael.axelsson@bioenv.gu.se.

Klimatförändringar och havets kemi

David Turner forskar om de förändringar i havets kemi som orsakas av klimatförändring och av antropogena utsläpp. Ett område av särskilt intresse är sura utsläpp från sjöfarten och dess konsekvenser för Östersjön.

David Turner, professor emeritus i marin kemi, e-post: david.turner@marine.gu.se

Klimatförändringar och marina arter

Jonathan Havenhand kan svara på frågor om hur klimatförändringarna påverkar marina arter. 
Jonathan Havenhand, forskare vid institutionen för marina vetenskaper, e-post: jon.havenhand@marine.gu.se.

Klimatförändringar i urbana kustområden

Per Knutssons expertis omfattar frågor om klimatrisker, sårbarhet och anpassning till klimatförändringar i urbana kustområden i Sverige och Indien.

Per Knutsson, lektor i Humanekologi, telefon: 031-786 4214, e-post: per.knutsson@globalstudies.gu.se

Maten och havet

Odling av marina arter

Kristina "Snuttan" Sundell kan svara på frågor om odling av fisk, skaldjur, alger och annan mat från havet. Hon är föreståndare på Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, Swemarc.

Kristina ”Snuttan” Sundell, professor i zoofysiologi, institutionen för biologi och miljövetenskap, telefon: 031-786 36 71, e-post: kristina.sundell@bioenv.gu.se 

Odling av alger

Henrik Pavia och Göran Nylund kan svara på frågor om odling av svenska makroalger (tång).

Henrik Pavia, professor i marin ekologi vid institutionen för marina vetenskaper, e-post: henrik.pavia@marine.gu.se 

Göran Nylund, forskare vid institutionen för marina vetenskaper, e-post: goran.nylund@marine.gu.se 

Antibiotikaanvändning i vattenbruk

Per Knutsson kan svara på frågor om politisk styrning av risker kopplade till användning av antibiotika i vattenbruk i Indien och Östafrika. 

Per Knutsson, lektor i Humanekologi, telefon: 031-786 4214, e-post: per.knutsson@globalstudies.gu.se