Göteborgs universitet
Bild
Kristineberg forskningsstation i Fiskebäckskil
Kristineberg center är en forsknings- och innovationsmiljö för hållbar blå tillväxt i Göteborgs universitets lokaler på Kristineberg forskningsstation i Fiskebäckskil.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Forskningssamarbeten om havet

Göteborgs universitetet samverkar inom havsrelaterad forskning, både nationellt och internationellt. Här hittar du några av dessa forskningssamarbeten och vem som är kontaktperson.

Nationella forskningssamarbeten

Havsmiljöinstitutet

Ett statligt svenskt institut för universitetssamarbete kring havsmiljöforskning. Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Sveriges lantbruksuniversitet.  Kontaktperson: Mats Lindegart.

Kristineberg center för marin forskning och innovation

En forsknings- och innovationsmiljö för hållbar blå tillväxt i Fiskebäckskil. Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE och Lysekils kommun. Kontaktperson: Lena Gipperth.

Svenska havsforskningsföreningen (SHF)

En ideell förening som verkar för att främja samarbete kring frågor som rör den marina miljön. Varje år anordnar SHF konferensen Havsforskardagarna, vars huvudsyfte är att främja spridandet av svensk forskning på nationell och internationell nivå. Kontaktperson: Adam Ulfsbo. 

Internationella forskningssamarbeten

European Marine Board

Sammanslutning av cirka 35 universitet, institut och forskningskonsortier runt om i Europa, som arbetar med att sammanställa forskningsresultat, ge råd och förmedlar behov till beslutsfattare och forsk­ningsfinansiärer, bland annat EU-kommissionen. Kontaktperson: Per Åberg.

EuroMarine

Nätverk av cirka 60 europeiska universitet och institut som stödjer utveckling av nya forskningsidéer och samarbeten, samt kommunicerar forskning till beslutsfattare. Kontaktperson: Marina Panova.

Centre for Maritime Research (MARE)

En tvärvetenskaplig organisation som drivs av sex uni­versitet i norra Europa med fokus på samhällsveten­skaplig forskning om användning och förvaltning av kuster och hav. Kontaktperson: Per Knutsson.

European Marine Biological Resource Centre (EMBRC)

Ett europeiskt nätverk av marinbiologiska forskningsstationer som erbjuder tillgång till infrastruktur,  utrustning och teknologiplattformar för marinbiologisk forskning. Göteborgs universitet leder den svenska delen av nätverket EMBRC Sverige. Kontaktperson: Matthias Obst

Submariner - Sustainable Uses of Baltic Marine

Ett nätverk av universitet och forskningsorganisationer i Östersjöregionen som erbjuder en samverkansplattform för att främja inno­vativ användning och förvaltning av marina resurser. Kontaktperson: Lena Gipperth.

Scientific Committee on Oceanic Research (SCOR)

SCOR är en internationell icke-statlig ideell organisation som fokuserar på att främja internationellt samarbete vid planering och genomförande av oceanografisk forskning och att lösa metodologiska och konceptuella problem som hindrar forskning. Kontaktperson: Jonathan Havenhand.

Internationella havsforskningsrådet (ICES)

Ett samarbete mellan 20 stater med ett nätverk av 6 000 forskare från 700 marina universitet och institut, som engageras för att sammanställa forskningsresultat och utveckla vetenskapliga råd till beslutsfattare. Flera forskare på Göteborgs universitet deltar i Ices arbetsgrupper. Kontaktperson:  Eva-Lotta Sundblad.

Plattform för biologisk mångfald (IPBES)

IPBES är FN:s plattform för biologisk mångfald med målet är att stärka samspelet mellan forskning och förvaltning för att främja bevarande och hållbart brukande av natur, växter och djur. I expertpanelen sitter 25 forskare med uppdrag att ansvara för den vetenskapliga kvaliteten i arbetet. Kontaktperson: Marie Stenseke.

The European Ocean Coalition (EU4Ocean)

EU4Ocean kopplar samman olika organisationer, projekt och människor som bidrar till havsmedvetenhet och hållbar förvaltning av havet. Med stöd av EU-kommissionen arbetar organisationen för att förena europeiska röster för att göra havet till en angelägenhet för alla. Kontaktperson: Lena Gipperth.

Environment for Development (EfD)

EfD är ett globalt forskarnätverk som jobbar för minskad fattigdom och ökad hållbarhet i det Globala Syd. Nätverket består av 230 miljöekonomer och koordineras av Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ett av sex programområden är uthålligt nyttjande av kuster och hav. Kontaktperson: Håkan Eggert.

Western Indian Ocean Marine Science Association (Wiomsa)

Wiomsa är en regional medlemsorganisation för kust och önationerna i västra Indiska oceanen. Organisationen har som mål att stödja utbildning, vetenskap och teknisk utveckling i frågor som rör havet och kusten. Kontaktperson: Lena Gipperth