Länkstig

Bethanie Carney Almroth

Professor

Institutionen för biologi och miljövetenskap
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
4454
Postadress
Box 463
40530 Göteborg

Om Bethanie Carney Almroth

PROFESSOR, FORSKARE, ekotoxikologi och zoofysiologi

► FORSKNING

Min forskning handlar om miljöeffekter av plaster och plastrelaterade kemikalier där fokus ligger på effekter i fisk. Jag använder flera olika biokemiska och fysiologiska metoder för att förstår hur plasten och dess kemikalier påverkar fisken. Jag är särskild intresserad av oxidativ stress som en respons på exponering för toxiska ämnen. Min forskningsgrupp ingår i miljövetenskap, ett av forskningsområden vid institutionen för biologi och miljövetenskap.

Jag är forskningsledare i två FORMAS-finansierade projekt som heter ’Ett hav av plast – Är plastpartiklar toxiska för fiskar?’ samt ’iMPACT: Mikroplastföroreningar och kemisk toxicitet’. Tillsammans med min grupp, studera jag upptag och effekter av mikropartiklar på fiskar. Vi fokusera på effekterna av exponering för partiklar, både lokalt i tarmen samt mer generellt i resten av fisken. Inom ett tredje FORMAS-projekt ‘Microplastics in marine waters: Sources, pathways, fate and indicator species’ arbetar jag tillsammans med kollegor för att identifiera källor, spridningsvägar och upptag av mikroplaster i olika delar av marina ekosystem. Andra forskningsprojekt som jag är involverad i studerar användning och spridning av plaster i samhället och miljön, samt konsekvenser av detta:

• Ren Kustlinjen - Jag är forskningsledare inom ett stort Interreg projekt som utvecklar innovativa metoder och modeller för att beskriva förekomsten och spridningen av marint avfall för att därigenom kunna minska dessa problem i Skagerrak och Kattegatt.

• HCPP – Hazardous chemicals in plastic packaging Jag är forskningsledare inom ett projekt som finansieras av MAVA tillsammans med The Food Packaging Forum. Här kommer vi att producera en komplett översikt över toxiska kemikalier som används i plastförpackningar. Vi kommer även att göra en bedömning över potentiella hälsorisker som dessa kemikalier kan orsaka oss människor men även vår miljö. Vi samarbetar med ChemSec (International Chemical Secretariat) för att identifiera särskilt problematiska ämnen samt att hitta mer miljövänliga kemikalier att ersätta dessa problematiska ämnen med.

• CeCar – The Center for Collective Action Research Jag arbetar inom CeCar, ett interdisciplinärt projekt som jobbar med att lösa miljöproblem genom att skapa storskaliga förändringar i samhället. Focus ligger i kommunikation med allmänheten kring användning av plast och miljöproblem relaterade till dessa frågor. Läs vår working paper om storskalig kollektiv LSCA.

• FRAM – The FRAM center for Future Chemical Risk Assessment and Management Strategies Jag arbetar med andra experter inom FRAM med bland annat riskbedömningar av kemikalier som används i plastprodukter samt vår hantering av dessa i lagstiftningen.

► UNDERVISNING och HANDLEDNING

Som lektor på universitet lägger jag en del av min tid inom undervisning på grundkurser samt kurser på master nivån. Jag är kursledare för en introduktionskurs i miljövetenskap samt baskursen i organismvärldens form och funktion. Jag undervisar dessutom på fördjupningskurser i ekotoxikologi med fysiologiskt inriktning samt biokemiskt toxicitet. Jag är dessutom lärare på en kurs som hjälper yrkeslärare att utvecklar hållbarutveckling i undervisning inom sina program.

Jag lägger mycket tid på att utveckla kurser och inkludera ett studentcentrerat förhållningssätt, där jag använder blandningar av pedagogiska tekniker. Detta inkluderar föreläsningar, seminarier, grupparbete, active-learning, flipped-classroom och laborationer.

Jag är också aktiv som handledare och biträdande handledare till doktorander och masterä's studenter, där jag handledar dessa studenter i sina egna projekt. Dessa projekt är oftast kopplade tilll mina forskningsprojekt.

► SAMVERKAN

Jag arbetar mycket med kommunikation och spridning av forskningsresultat till allmänheten. Jag är dessutom aktiv i samverkan med andra aktörer i samhället, inklusive myndigheter, politiker, företag, skolor, och muséer, då jag ofta håller föredrag, korta utbildningar och inspirationsföreläsningar. Detta sker delvis genom projekt inom universitet med även via andra grupper.

► Tidigare projekt

Jag har tidigare arbetat inom följande projekt och forskningsplattformer:

EGO (ecotoxicology from gene to ocean)

NICE projektet (Novel instruments for effect based assessment of chemical pollution in coastal ecosystems).

MistraPharma (Identification and reduction of environmental risks caused by human pharmaceuticals)