Göteborgs universitet
Bild
hamn
Foto: Eva Maria Jernsand
Länkstig

Samverkan med myndigheter och näringsliv

Göteborgs universitet har ett nära samarbete med både näringsliv och myndigheter i havsrelaterade frågor, bland annat genom Maritima klustret i Västsverige och Kristineberg center för marin forskning och innovation. Här hittar du några av dessa samarbeten och projekt.

Våra samverkansplattformar

Havsmiljöinstitutet

Havsmiljöinstitutet har regeringens uppdrag att förmedla kunskap mellan forskare, myndigheter och beslutsfattare. Genom expertförmedling, forskningsöversikter, analyser och synteser bidrar institutet till en integrerad och komplett bild av miljösituationen i havet. Kontaktperson: Kajsa Tönnesson.

Viable Seas

Viable Seas är en nationell marin och maritim samverkansplattform som arbetar för att förena akademi, näringsliv och myndigheter i strävan att skapa en hållbar blå ekonomi. Göteborgs universitet är en av sju samarbetspartners där IVL Svenska Miljöinstitutet fungerar som värdorganisation. Kontaktperson: Per Knutsson

 

Kristineberg Center för marin forskning och innovation

Kristineberg Center är en forsknings- och innovationsmiljö för blå tillväxt på Kristinebergs marina forskningsstation i Fiskebäckskil.  Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE och Lysekils kommun. Kontaktperson: Lena Gipperth.

Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, Swemarc

Swemarc är ett av Göteborgs universitets sex tvärvetenskapliga centrum som verkar för samverkan för hållbart marint vattenbruk. Swemarc samverkar bland annat med näringslivet, myndigheter och vattenbruksorganisationer för att sprida forskningsresultat och bidra till ökad kunskap om vattenbrukets roll i samhället. Kontaktperson: Kristina Sundell.

Lighthouse

Lighthouse är en samverkansplattform för forskning- utveckling och innovation inom den maritima sektorn. Här arbetar näringsliv, myndigheter, akademi och institut tillsammans för en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor. Kontaktperson: Åsa Burman, verksamhetschef, Lighthouse.

Samverkansprojekt

Scary seafood

I projekt Scary Seafood utforskar forskare och företagare tillsammans outnyttjade marina resurser och skapar nya matupplevelser. Projektet vill inspirera till ökat entreprenörsskap och stärka västsvenska kustsamhällen som besöksmål. Hållbart nyttjande är en röd tråd genom hela projektet. Kontaktperson: Maria Bodin.

Marint gränsforum Skagerrak

Det övergripande målet med projektet Marint gränsforum Skagerrak är att skapa goda förutsättningar för den marina näringen att växa. Projektet drivs av Svinesundskommittén i samarbete med bland annat Länsstyrelsen i Västra Götaland och Göteborgs universitet samt en rad norska parter. Kontaktperson: Maria Bodin.

 

Maritim Utveckling i Bohuslän

Projektet skapar förutsättningar för små- och medelstora företag att stärka sin professionalitet, hållbarhet och innovationskraft. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen. Ansvarig för projektet är Tillväxt Norra Bohuslän, en samverkansarena för kommunerna Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanum. Dessa kommuner är medfinansiärer tillsammans med Göteborgs Universitet. Kontaktperson: Linus Brunnström.

Biosfärområde Bohuslän

Tillsammans med Uddevalla och Lysekils kommuner samt Göteborgsregionen och Sjuhärads kommunalförbund har medarbetare från Göteborgs universitet startat ett projekt för att skapa ett UNESCO biosfärområde i Bohuslän. Projektet är ett resultat av samarbetet i Maritima klustret i Västsverige samt projekten Blå översiktsplan och Mellankommunal kustzonplanering. GU-medarbetarna är verksamma i ämnesområdena marknadsföring, kulturgeografi och juridik. Kontaktperson: Andreas Skriver Hansen.

Hållbart båtliv

Gruppen Hållbart båtliv är ett samarbete mellan flera olika organisationer, däribland Svenskt marintekniskt forum (SMTF), Business region Göteborg (BRG), Havsmiljöinstitutet, Tillväxt norra Bohuslän och Göteborgs universitet. Gruppen har i tidigare arbete kring hållbart båtliv identifierat kommuner som en av de viktigaste aktörerna för att göra båtlivet mer hållbart. Kontaktperson: Johanna Sjöholm.