Göteborgs universitet
Bild
hamn
Foto: Eva Maria Jernsand
Länkstig

Samverkan med myndigheter och näringsliv

Göteborgs universitet har ett nära samarbete med både näringsliv och myndigheter i havsrelaterade frågor. Här hittar du några av dessa samarbetsplattformar och projekt.

Våra samverkansplattformar

Blå mat - centrum för framtidens sjömat

Syftet med Blå mat - centrum för framtidens sjömat, är att ta vara på den enorma potential som finns i produktion av näringsriktig mat från svenska vatten och därmed göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.
Kontaktperson: Kristina Snuttan Sundell.

Havsmiljöinstitutet

Havsmiljöinstitutet har regeringens uppdrag att förmedla kunskap mellan forskare, myndigheter och beslutsfattare. Genom expertförmedling, forskningsöversikter, analyser och synteser bidrar institutet till en integrerad och komplett bild av miljösituationen i havet. Kontaktperson: Kajsa Tönnesson.

Kristineberg Center för marin forskning och innovation

Kristineberg Center är en forsknings- och innovationsmiljö för blå tillväxt på Kristinebergs marina forskningsstation i Fiskebäckskil.  Ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Kungliga Tekniska högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE och Lysekils kommun. Kontaktperson: Linus Hammar.

Lighthouse

Lighthouse är en samverkansplattform för forskning- utveckling och innovation inom den maritima sektorn. Här arbetar näringsliv, myndigheter, akademi och institut tillsammans för en konkurrenskraftig, hållbar och säker maritim sektor. Kontaktperson: Johan Woxenius.

Mistra C2B2 - Co-Creating Better Blue

Forskningsprogrammet Co-Creating Better Blue har som mål att fler ska samarbeta för ett mer hållbart, öppet och demokratisk nyttjande av havet. Forskningsprogrammet fokuserar på att åstadkomma transformativ förändring genom deltagande styrning med stöd av relevanta data och kunskap. Kontaktperson: Torsten Linders

Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, Swemarc

Swemarc är ett av Göteborgs universitets sex tvärvetenskapliga centrum som verkar för samverkan för hållbart marint vattenbruk. Swemarc samverkar bland annat med näringslivet, myndigheter och vattenbruksorganisationer för att sprida forskningsresultat och bidra till ökad kunskap om vattenbrukets roll i samhället. Kontaktperson: Kristina Sundell.

Viable Seas

Viable Seas är en nationell marin och maritim samverkansplattform som arbetar för att förena akademi, näringsliv och myndigheter i strävan att skapa en hållbar blå ekonomi. Göteborgs universitet är en av sju samarbetspartners där IVL Svenska Miljöinstitutet fungerar som värdorganisation.
Kontaktperson: Per Knutsson.

 

Wexsus

Wexsus – Västsveriges nexus för hållbar utveckling – är en samverkansarena som drivs av Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst. Wexsus skapar kontakter och utvecklar relationer mellan alla samhällssektorer för att med kunskap som grund tillsammans stärka samhällets förmåga att ställa om. Kontaktperson: Pam Fredman.

Samverkansprojekt

Biosfärområde Bohuslän

Tillsammans med Uddevalla och Lysekils kommuner samt Göteborgsregionen och Sjuhärads kommunalförbund har medarbetare från Göteborgs universitet startat ett projekt för att skapa ett UNESCO biosfärområde i Bohuslän. Projektet är ett resultat av samarbetet i Maritima klustret i Västsverige samt projekten Blå översiktsplan och Mellankommunal kustzonplanering. GU-medarbetarna är verksamma i ämnesområdena marknadsföring, kulturgeografi och juridik. Kontaktperson: Eva Maria Jernsand.

Hållbart båtliv

Gruppen Hållbart båtliv är ett samarbete mellan flera olika organisationer, däribland Svenskt marintekniskt forum (SMTF), Business region Göteborg (BRG), Havsmiljöinstitutet, Tillväxt norra Bohuslän och Göteborgs universitet. Gruppen har i tidigare arbete kring hållbart båtliv identifierat kommuner som en av de viktigaste aktörerna för att göra båtlivet mer hållbart. Kontaktperson: Per-Olav Moksnes.

Marina kolonilotter

Tillsammans med bland andra Göteborgs stad arbetar Göteborgs universitet med att utveckla småskalig odling i havet under konceptet marina kolonilotter. Som grund finns den marina kolonilotten Flytevi i Frihamnen, Göteborgs som används som en pedagogisk plattform för att visa hur småskalig odling i havet går till. Kontaktperson: Maria Bodin.

Maritim Utveckling i Bohuslän

Projektet skapar förutsättningar för små- och medelstora företag att stärka sin professionalitet, hållbarhet och innovationskraft. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen. Ansvarig för projektet är Tillväxt Norra Bohuslän, en samverkansarena för kommunerna Lysekil, Sotenäs, Strömstad och Tanum. Dessa kommuner är medfinansiärer tillsammans med Göteborgs Universitet. Kontaktperson: Linus Brunnström.

Scary seafood

I projekt Scary Seafood utforskar forskare och företagare tillsammans outnyttjade marina resurser och skapar nya matupplevelser. Projektet vill inspirera till ökat entreprenörsskap och stärka västsvenska kustsamhällen som besöksmål. Hållbart nyttjande är en röd tråd genom hela projektet. Kontaktperson: Maria Bodin.

SamBio - samverkan för biologisk mångfald

Projektet SamBio syftar till att bygga och sprida kunskap om varför biologisk mångfald är viktigt och väcka engagemang för biologisk mångfald i Västra Götaland. Projektet riktar sig delvis till barn och unga men också till näringslivet. Kontaktperson: Anna-Lisa Wrange.