Länkstig

Per-Olav Moksnes

Professor

Institutionen för marina vetenskaper
Telefon
Besöksadress
Medicinaregatan 7 B
41390 Göteborg
Rumsnummer
5285
Postadress
Box 461
40530 Göteborg

Om Per-Olav Moksnes

Forskare och lärare vid Institutionen för marina vetenskaper samt miljöanalytiker vid Havsmiljöinstitutet, Göteborgs universitet.

Forskningsinriktningar

Mitt forskningsintresse handlar i huvudsak om ekologi i grunda kustekosystem och hur interaktioner inom och mellan arter av växter och djur påverkar bottensamhällenas sammansättning och funktion. Jag är också intresserad av hur pelagiska larvers beteende påverkar deras spridning samt hur larvtillförsel styr rekrytering och tillväxt i olika populationer. Mycket av min forskning sker i olika tvärvetenskapliga samarbeten, och under senare år arbetar jag också med flera tillämpade projekt i både Sverige och Östafrika. Min forskning kan delas in i 3 olika inriktningar:

1. Ekologi och restaurering av ålgräsekosystem

Ett av mina forskningsintressen är att förstå hur grunda kust- ekosystem påverkas av ökad tillförsel av näringsämnen och överfiske. Jag har studerat dessa frågor framför allt i Västkustens ålgräsekosystem där stora förluster av ålgräsängar skett sedan 1980-talet. Under senare år har jag även forskat på att utveckla metoder för restaurering och förvaltning av svenska ålgräsekosystem. Detta arbete sker i inom det tvärvetenskaplig forskningsprogrammet ZORRO som jag koordinerar tillsammans med miljöjuristen Lena Gipperth.

2. Larvbeteende och spridningsmekanismer hos marina larver

Ett annat av mina forskningsintressen är att förstå hur larvers simbeteende påverkar deras spridning samt hur detta kan ha anpassats till lokala förhållanden för att öka överlevnad och rekrytering. Jag har studerat detta i tvärvetenskapliga samarbeten där vi kombinerar empiriska studier av larvers beteenden med oceanografisk modellering och genetiska analyser. Under senare år har vår forskningsgrupp tagit fram modellredskap som hjälper förvaltare att inkludera larvspridning och konnektivitet vid t.ex. utveckling av nätverk av marina skyddsområden.

3. Rekryteringsekologi, akvakultur och förvaltning av krabbor och räkor

Jag har sedan länge också varit intresserad av att förstå hur larvtillförsel, tillgång på uppväxthabitat och predation påverkar populationsstorleken hos bentiska kräftdjur. Jag har studerat dessa frågor hos framför allt krabbor i både tempererade, tropiska och arktiska områden. Under senare år har jag fått tillfälle att använda denna kunskap i flera tillämpade projekt i Östafrika för att utveckla hållbart fiske av räkor och akvakultur av krabbor.

Arbete vid Havsmiljöinstitutet

Sedan 2009 arbetar jag halvtid som miljöanalytiker vid Havsmiljöinstitutet, bl.a. med att bedöma miljötillståndet i svenska havsområden och som rådgivande marinekologisk expert till svenska myndigheter.