Göteborgs universitet
Bild
Klippor vid havet och vågor.
Foto: Nina Romanus
Länkstig

Om oss

Havet är den digitala ingången till all havsrelaterad verksamhet vid Göteborgs universitet. Kommunikatörer vid Centrum för hav och samhälle administrerar sidan som samlar forskning, utbildning och nyheter om havet utifrån många olika perspektiv och vetenskapliga discipliner.

På Göteborgs universitet finns en lång tradition av forskning och utbildning inom marin naturvetenskap och teknik, men också en stark samhällsvetenskap som tillsammans med humaniora och konst ger oss en bred kompetens om havet. Vi arbetar för att öka kunskapen om havet och hitta hållbara lösningar för framtiden. Det som gör universitetet unikt är bredden, här pågår forskning om havet vid samtliga åtta fakulteter. Här kan du läsa mer om universitetets marina organisation.

Centrum för hav och samhälle

Centrum för hav och samhälle bildades 2015 med syftet att verka för transdisciplinär forskning, kunskapsspridning och breda samarbeten för framtidens hav. Hit är forskare från samtliga åtta fakulteter knutna. Det är kommunikatörer vid Centrum för hav och samhälle som administrerar den här webben. 

Institutionen för marina vetenskaper

På den naturvetenskapliga fakulteten sker en stor del av den marina verksamheten inom institutionen för marina vetenskaper. Institutionen är också värd för den universitetsgemensamma marina infrastrukturen som består av de två forskningsstationerna på Kristineberg och Tjärnö samt flera mindre och ett större forskningsfartyg.

Institutionen för biologi och miljövetenskap

På institutionen för biologi och miljövetenskap finns många forskare som arbetar med havet. Det handlar bland annat om marina arters anpassningar till klimatförändringar och effekterna av miljöföroreningar i våra hav. En del av institutionens verksamhet är förlagd till Kristineberg marina forskningsstation i Fiskebäckskil.  

Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning

Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, Swemarc, är ett av Göteborgs universitets sex tvärvetenskapliga centrum med forskning som möter dagens globala samhällsutmaningar. Vi har som målsättning att genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerande forskning öka odlingen av mat från havet på ett hållbart sätt.

Centrum för evolutionsbiologi

Linnécentrum för marin evolutionsbiologi, CeMEB, samlar forskare från flera forskningsområden för att bättre förstå hur marina arter och bestånd av arter förändras och anpassas genom evolution.

Havsgruppen (Ocean Group)

Havsgruppen vid Juridiska institutionen består av forskare och doktorander inom en rad olika ämnesområden, bland annat sjörätt, internationell miljörätt och EU-rätt. Den gemensamma nämnaren för arbetet är kopplingen till havet och förutsättningarna att göra mänsklig användning och interaktion med haven ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar.

 

Forskningsstationer och fartyg

Den marina infrastrukturen vid Göteborgs universitet är en nationell som internationell resurs för forskning, utbildning och samverkan. Infrastrukturen har laboratorier och instrument som möjliggör forskning på hög internationell nivå.