Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Avhandlingar om havet

Här hittar du avhandlingar från Göteborgs universitet med koppling till havet.

2021

Skalor i havs- och vattenförvaltningen

Titel: Scaling Marine and Water Management
Författare: Aron Westholm, Juridiska institutionen

Avhandlingen bidrar till en fördjupad kunskap och diskussion om naturresursförvaltning och särskilt hur rättssystemet förhåller sig till naturmiljön. Bland annat analyseras det svenska systemet för kust- och havsplanering.

Tångskogarna hotas av varmare hav

Titel: Habitat-Forming Seaweeds in a Changing Climate
Författare: Alexandra Kinnby, Institutionen för marina vetenskaper

Blåstång, (Fucus vesiculosus), som har en nyckelroll i strandnära ekosystem, men är också särskilt utsatt för framtida klimatförändringar. Studierna i denna avhandling har utförts i eller nära övergångszonen mellan Nordsjön och Östersjön och visar att lägre salthalt, varmare och surare vatten gör blåstången skörare och mer aptitlig för snäckor och andra betare.

Ny kunskap om artbildning

Titel: Reproductive isolation at contact zones
Författare: Samuel Perini, Institutionen för marina vetenskaper

Avhandlingen ger en ny pusselbit till förståelsen för artbildning och undersöker vad som händer mellan genetiskt åtskilda bestånd av en art i en så kallad kontaktzon, ett gränsområde mellan de två bestånden.

2020

Svartmunnad smörbult anpassar sig till nya salthalter

Titel: Reproductive traits in euryhaline gobies: insights into physiology, adaptations and biological invasions
Författare: Leon Green, 
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Den här avhandlingen ökar vår förståelse för smörbultarnas reproduktionsfysiologi och ekologi och fokuserar särskilt på hur den svartmunnade smörbulten lyckas reproducera sig i så vitt skilda miljöer.  I avhandlingen diskuteras även förvaltningen av svartmunnad smörbult.

Mikroskräp i den marina miljön

Titel: Sources and fate of plastic particles in Northern European coastal waters
Författare: Therese Karlsson, Institutionen för marina vetenskaper

För att nå ett mer hållbart användande av plast behöver vi förstå var plastpartiklarna kommer ifrån men också vad som händer med dem när de hamnar i havet. Avhandlingen bygger på provtagningar och analyser av mikroplast i vatten, djur och sediment.

 

2019

Algodling i Sverige - ett hållbart vattenbruk

Titel: Sustainable Kelp Aquaculture in Sweden
Författare: Wouter Visch, Institutionen för marina vetenskaper

I hela världen finns ett växande intresse för vattenbruk och odling av makroalger men i Sverige är det än så länge en mycket liten verksamhet. Det övergripande syftet med denna avhandling är att utveckla hållbara odlingsmetoder för sockertare (Saccharina latissima) i svenska vatten.

Klimatförändringar gör det svårare för ostronet att bilda sitt skal

Titel: Calcium transport in the Pacific oyster, Crassostrea gigas - in a changing environment
Författare: Kirsikka Sillanpää, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Stillahavsostronet är globalt sett en av de viktigaste odlade arterna av tvåskaliga blötdjur. Utmärkande för arten är det tjocka skalet som skyddar djuret från den yttre miljön, men i framtiden kan ostronet komma att få problem med skalbildningen.

Antifouling i Östersjön

Titel: Exploring the (re-)configuration of environmentally unsustainable practices – Antifouling in the Baltic Sea
Författare: Bianca Koroschetz, Företagsekonomiska institutionen

Dagens antifouling-metoder domineras av båtbottenfärger med tillsatser av biocider för att hindra påväxt av organismer på båtar. Dessa färger är dock skadliga för livet i havet, vilket fått beslutsfattare och näringsliv att leta efter mer miljökompatibla alternativ.

Mycket okänt om riskerna med mikroplaster

Titel: Microplastics in the aquatic environment: Insights into biological fate and effects in fish
Författare: Giedre Ašmonaite, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Man räknar med att 12 miljoner ton plastavfall når den akvatiska miljön varje år och det finns en oro för att såväl fisk som människor ska ta skada av att få i sig mikroplaster via födan. 
Men trots den senaste tidens framsteg på fältet är möjliga interaktioner, de biologiska effekterna och de ekologiska konsekvenserna av mikroplaster i vattenmiljön fortfarande i stort sett okända.

2018

Synen på fritidsbåtar bland båtfolk och beslutsfattare

Titel: A matter of human-sea relations: Insights from leisure boating in Bohuslän, Swede
Författare: Neva Leposa, Institutionen för globala studier, avdelningen för humanekologi

Fritidsbåtslivet i Bohuslän uppfattas som en ekonomiskt värdefull aktivitet av såväl båtfolk som beslutsfattare, vilket också anses vara det främsta skälet att bevara det. Det material som ingår i båtlivet (båtar, motorer, köket, sovplatser) påverkar också hur båtlivet ser ut, visar denna avhandling. 

Omfattande koldioxidupptag hos kiselalger trots låg tillgång på näring

Titel: Carbon and nitrogen fluxes associated to marine and estuarine phytoplankton
Författare: Malin Olofsson, Institutionen för marina vetenskaper

Även under väldigt låga näringsförhållanden kan kiselalger stå för ett omfattande koldioxidupptag i den delen av ytvattnet som nås av ljus. Sannolikt gynnas kiselalgerna även av smådjur och bakterier som lever tätt runt kiselalgerna när tillgången på näring är låg.

Havsförsurningens påverkan på musslor

Titel: Bivalves in the face of ocean acidification
Författare: Alexander Ventura, Institutionen för biologi och miljövetenskap

Koldioxidutsläpp orsakar en minskning av havets pH och förändringar i havsvattenkemi, en process som kallas för havsförsurning. Detta kommer att ha negativa effekter speciellt för organismer som producerar kalciumkarbonat (CaCO3). 

Urbanisering och förändrade livsmöjligheter i en indisk fiskeby

Titel: Fishing from the Shore: Exploring coastal transformations and changing life opportunities in an urban fishing community of India
Författare: Alin Kadfak, Institutionen för globala studier, avdelningen för humanekologi

Tota-Bengre brukade vara en liten fiskeby, men växande urbanisering och ekonomisk utveckling i närliggande Mangaluru har nu nått denna sandiga halvö. Avhandlingen visar hur fiskare i stadens utkant kan konkurrera, förhandla och reagera på ändrade försörjningsmöjligheter och ökad efterfrågan på mark.