Göteborgs universitet
Bild
Lab Botan
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Forskningen på BioEnv spänner över terrestra, limniska och marina miljöer, och omfattar många olika organismer från både växt- och djurriket.

Många projekt är gränsöverskridande och forskarna samarbetar för att kunna besvara viktiga frågor inom grundläggande såväl som tillämpad forskning. Ibland sker samarbetena inom permanenta avgränsade forskargrupper, i andra fall bildas mer tillfälliga projektgrupper.

På den här sidan har vi listat alla aktuella projekt och forskargrupper med egna sidor, sorterade utifrån olika aspekter till exempel vilka organismer man framförallt jobbar med (djur, växter, svampar, alger osv).

Centrumbildningar

Förutom arbetet i interna projektgrupper är många av våra forskare involverade i samarbeten över institutionsgränser, inte minst genom de centrumbildningar som finns på GU.

Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (GGBC)

GGBC strävar efter att länka samman forskare, beslutsfattare och allmänhet kring biologisk mångfald samt att utöka och vidareutveckla forskningen om biodiversitet. Verksamheten bygger på fyra pelare: upptäcka, lära sig, utforska och skydda.

Centrum för framtidens kemiska riskanalyser och styrning (FRAM)

FRAM, ett tvärvetenskapligt akademiskt centrum med fokus på kemiska blandningar, grundades för att möjliggöra ett formaliserat samarbete mellan forskare inom området kemisk riskbedömning och riskhantering i Göteborg. Centrumet arbetar över traditionella akademiska discipliner och i nära samarbete med intressenter från kemisk reglering, kemisk industri och civilsamhället. FRAM är en del av Göteborgs universitet satsning på centrum för globala samhällsutmaningar (UGOT Challenges) och grundades 2016.

Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning (SWEMARC)

SWEMARC är ett av Göteborgs universitets sex tvärvetenskapliga centrum med forskning som möter dagens globala samhällsutmaningar. SWEMARC:s målsättning är att genom tvärvetenskaplig och samhällsengagerande forskning öka odlingen av mat från havet på ett miljösmart sätt. I marina miljöer finns en stor potential för ökad matproduktion genom de så kallade ”blå fånggrödorna”.