Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Organisation på BioEnv

BioEnv är en av sju institutioner på naturvetenskapliga fakulteten. Det dagliga arbetet leds av prefekten som till sin hjälp har en ställföreträdande prefekt (proprefekt), fyra viceprefekter, administrativa chefen samt olika råd och beredningar.

Institutionsledningen

I institutionens ledningsgrupp ingår förutom prefekten och proprefekten, fyra viceprefekter med olika ansvarsområden samt den administrativa chefen. Ledningsgruppen möts regelbundet, varannan vecka.

Henrik Aronsson

Prefekt (institutionens chef och leder det dagliga övergripande arbetet)
Professor i växtfysiologi

Kontaktuppgifter till  Henrik

Elisabeth (Lisa) Jönsson Bergman

Proprefekt (ställföreträdande prefekt )
Docent i zoofysiologi

Kontaktuppgifter till Lisa

Mats Andersson

Viceprefekt för grundutbildning (utbildningsansvarig)
Docent i botanisk cell- och molekylärbiologi

  • Ordförande i Utbildningsrådet (UR) på BioEnv
  • Ledamot i Utbildningsberedningen på Naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter till Mats

Karin Hårding

Viceprefekt för forskning
Docent i marin ekologi

  • Ordförande Forskningsberedningen (BABoR) på BioEnv
  • Ledamot Forskningsberedningen på Naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter till Karin

Kristina "Snuttan" Sundell

Viceprefekt för samverkan
Professor i zoofysiologi

  • Ordförande Samverkansgruppen på BioEnv
  • Ledamot Beredningen för samverkan, innovation och internationalisering på Naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter till Snuttan

Angela Wulff

Viceprefekt
Professor i marin ekologi, marin botanik

Kontaktuppgifter till Angela

Anna Berggren

Administrativ chef
Stöd åt prefekt, ledningsgrupp och institutionsråd i den dagliga verksamheten och bistår dem i form av beredning och föredragning av förekommande ärenden.

Kontaktuppgifter till Anna

Råd och organ

Institutionsrådet fungerar rådgivande åt prefekten och utgör forum för dialog och diskussion av institutionens verksamhet. Dessutom finns olika arbetsgrupper bland annat Utbildningsrådet (UR), Forskningsberedningen (BABoR), Samverkansgruppen samt Examinatorsgruppen, vilka bereder inför beslut, samordnar olika delar av verksamheten och utvecklar sina respektive områden åt institutionen.

Här presenteras vilka som sitter i respektive råd och organ inklusive övriga ansvarsområden.

Institutionsrådet möts ca en gång i månaden och knyter samman bidrag och synpunkter från arbetsgrupper, ledningsgrupp och enskilda till råd inför viktiga beslut. Ekonomi, rekrytering, styrdokument och handlingsplaner är några av de frågor institutionsrådet har på sitt bord.

Ordförande: Henrik Aronsson
Sammankallande och sekreterare: Anna Berggren
Adjungerad: Elisabeth Jönsson Bergman

Ledamöter valda för mandatperioden 20210701-20240630:

Övriga
Catharina Olsson, representant för lärare/forskare
Henrik Sundh, representant för lärare/forskare
Håkan Pleijel, representant för lärare/forskare
Søren Faurby, representant för lärare/forskare
Henrik Nilsson, representant för lärare/forskare
Linnéa Wallgren, representant för administratörer
Linda Svanberg, representant för tekniker

Studenter/doktorander
Christina Jönander, doktorand
Michaela Maurin, grundutbildning

Fackliga företrädare har närvaro- och yttranderätt.

Utbildningsrådet bevakar och bereder frågor som rör utbildning på grund- och avancerad nivå inom institutionen. Vi jobbar även med intern pedagogisk fortbildning av våra lärare och med tjänstgöringsplanering.


Ordförande
Mats Andersson, viceprefekt för grundutbildning/utbildningsansvarig

Studierektor Biologi
Uppdateras inom kort

Studierektor Farmaci samt samordning av examenskurser
Catharina Olsson, ledamot Programkommittén för receptarieprogrammet

Studierektor Miljövetenskap
Bethanie Carney Almroth, ordförande i Programrådet för Miljövetenskap

Studierektor Lärarutbildning
Angela Wulff, ledamot Programrådet för ämneslärarprogrammet

BioEnv Advisory Board for Research (BABoR)

Ordförande
Karin Hårding, viceprefekt för forskning

Ledamöter:

Evolutionär ekologi & naturvård
Karin Hårding
Mats Olsson

Fysiologi & cellbiologi
Bethanie Carney Almroth
Björn Thrandur Björnsson

Miljövetenskap
Ingela Dahllöf
Håkan Pleijel
Johan Uddling

Systematik & biodiversitet
Henrik Nilsson
Bengt Oxelman

Representant för forskarstuderande
Tobias Andermann

Samverkansgruppen är beredningsgrupp för prefekten och ledningen i ärenden som rör den strategiska planeringen kring institutionens samverkan. Samverkansgruppen består av sex medlemmar och sammanträder vid behov men minst två gånger per termin.

Ordförande
Kristina "Snuttan" Sundell, viceprefekt för samverkan

Övriga
Erik Salmonson, koordinator för samverkan
Catharina Olsson, hemsidor m.m.
Henrik Nilsson, skolkontakter mm
Sven Toresson, hemsidor

Ordförande
Mats Olsson, studierektor för forskarutbildningen

Övriga examinatorer för forskarutbildningen:
Staffan Andersson
Michael Axelsson
Thomas Backhaus
Thrandur Björnson
Malin Celander
Adrian Clarke
Bengt Gunnarsson
Charlotta Kvarnemo
Mari Källersjö
Bengt Oxelman
Håkan Pleijel
Kristina Sundell
Cornelia Spetea Wiklund

Christina Jönander
Maria Wittemann
Oskar Gran
Niklas Warwas
Anton Sandblom

Arbetsmiljö
Se interna sidor Medarbetarportalen

Miljöarbete
Se interna sidor Medarbetarportalen

IT
Roger Eriksson, ordförande
Michael Axelsson

Försöksdjursansvarig
Michael Axelsson