Göteborgs universitet

Organisation på BioEnv

BioEnv är en av sju institutioner på naturvetenskapliga fakulteten. Det dagliga arbetet leds av prefekten som till sin hjälp har en ställföreträdande prefekt (proprefekt), fyra viceprefekter, administrativa chefen samt olika råd och beredningar.

Institutionsledningen

I institutionens ledningsgrupp ingår förutom prefekten och proprefekten, fyra viceprefekter med olika ansvarsområden samt den administrativa chefen. Ledningsgruppen möts regelbundet, varannan vecka.

Åsa Arrhenius

Prefekt (institutionens chef och leder det dagliga övergripande arbetet)
Doktor i miljövetenskap

Kontaktuppgifter till  Åsa

Mats Andersson

Proprefekt (ställföreträdande prefekt) samt utbildningsansvarig
Docent i botanisk cell- och molekylärbiologi

  • Ordförande i Utbildningsrådet (UR) på BioEnv
  • Ledamot i Utbildningsberedningen på Naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter till Mats

Mats Olsson

Viceprefekt för forskning
Professor i ekologisk zoologi

  • Ordförande Forskningsberedningen (BABoR) på BioEnv
  • Ledamot Forskningsberedningen på Naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter till Mats

Kristina "Snuttan" Sundell

Viceprefekt för samverkan
Professor i zoofysiologi

  • Ordförande Samverkansgruppen på BioEnv
  • Ledamot Beredningen för samverkan, innovation och internationalisering på Naturvetenskapliga fakulteten

Kontaktuppgifter till Snuttan

Angela Wulff

Viceprefekt för forskarutbildning
Professor i marin ekologi, marin botanik

Kontaktuppgifter till Angela

Anna Berggren

Administrativ chef
Stöd åt prefekt, ledningsgrupp och institutionsråd i den dagliga verksamheten och bistår dem i form av beredning och föredragning av förekommande ärenden.

Kontaktuppgifter till Anna

Erik Salmonson

Kommunikatör
Stöd åt prefekt, ledningsgrupp och övriga institutionen i frågor som rör kommunikation. Ansvarig för intern- och extern kommunikation.

Kontaktuppgifter till Erik

Råd och organ

Institutionsrådet fungerar rådgivande åt prefekten och utgör forum för dialog och diskussion av institutionens verksamhet. Dessutom finns olika arbetsgrupper bland annat Utbildningsrådet (UR), Forskningsberedningen (BABoR), Samverkansgruppen samt Examinatorsgruppen, vilka bereder inför beslut, samordnar olika delar av verksamheten och utvecklar sina respektive områden åt institutionen.

Här presenteras vilka som sitter i respektive råd och organ inklusive övriga ansvarsområden.

Institutionsrådet möts ca en gång i månaden och knyter samman bidrag och synpunkter från arbetsgrupper, ledningsgrupp och enskilda till råd inför viktiga beslut. Ekonomi, rekrytering, styrdokument och handlingsplaner är några av de frågor institutionsrådet har på sitt bord.

Ordförande: Åsa Arrhenius
Sammankallande och sekreterare: Anna Berggren
Adjungerad: Mats Andersson

Ledamöter valda för mandatperioden 20210701-20240630:

Övriga
Catharina Olsson, representant för lärare/forskare
Henrik Sundh, representant för lärare/forskare
Håkan Pleijel, representant för lärare/forskare
Søren Faurby, representant för lärare/forskare
Henrik Nilsson, representant för lärare/forskare
Linda Svanberg, representant för tekniker

Studenter/doktorander
Adrian Hill, doktorand
Axel Andersson, grundutbildning

Fackliga företrädare har närvaro- och yttranderätt.

Utbildningsrådet bevakar och bereder frågor som rör utbildning på grund- och avancerad nivå inom institutionen. Vi jobbar även med intern pedagogisk fortbildning av våra lärare och med tjänstgöringsplanering.


Ordförande
Mats Andersson, viceprefekt för grundutbildning/utbildningsansvarig

Studierektor Biologi
Luc Bussière, ordförande i Programrådet för Biologi

Studierektor Farmaci samt samordning av examenskurser
Catharina Olsson, ledamot Programkommittén för receptarieprogrammet

Studierektor Miljövetenskap
Bethanie Carney Almroth, ordförande i Programrådet för Miljövetenskap

Studierektor Lärarutbildning
Ola Nordqvist, ledamot Programrådet för ämneslärarprogrammet

BioEnv Advisory Board for Research (BABoR)

Ordförande
Mats Olsson, viceprefekt för forskning

Vice ordförande
Henrik Nilsson

Ledamöter:

Evolutionär ekologi & naturvård
Karin Hårding
Mats Olsson

Systematik & biodiversitet
Henrik Nilsson
Christine Bacon

Zoofysiologi
Erik Sandblom

Växtekologi, -fysiologi och miljövetenskap
Annemieke Gärdenäs
Johan Uddling

Akvatisk ekotoxikologi
Thomas Backhaus

Representant för forskarstuderande
Vakant

Samverkansgruppen är beredningsgrupp för prefekten och ledningen i ärenden som rör den strategiska planeringen kring institutionens samverkan. Samverkansgruppen består av sex medlemmar och sammanträder vid behov men minst två gånger per termin.

Ordförande
Kristina "Snuttan" Sundell, viceprefekt för samverkan

Övriga
Erik Salmonson, koordinator för samverkan
Catharina Olsson, hemsidor m.m.
Henrik Nilsson, skolkontakter m.m.
Sven Toresson, hemsidor

Ordförande
Angela Wulff, vice prefekt för forskarutbildningen

Övriga examinatorer för forskarutbildningen:
Staffan Andersson
Henrik Aronsson
Michael Axelsson
Thomas Backhaus
Malin Celander
Adrian Clarke
Ingela Dahllöf
Charlotta Kvarnemo
Mats Olsson
Bengt Oxelman
Håkan Pleijel
Joachim Sturve
Kristina Sundell
Cornelia Spetea Wiklund
Angela Wulff

Daniela Gomez Martinez
Niklas Warwas
Heléne Aronsson
Kim van Maldegem

Arbetsmiljö
Se interna sidor Medarbetarportalen

Miljöarbete
Se interna sidor Medarbetarportalen

IT
Roger Eriksson
Michael Axelsson

Försöksdjursansvarig
Michael Axelsson