Bild
Grynig hjorttryffel (Elaphomyces granulatus Fr.)
Grynig hjorttryffel (Elaphomyces granulatus Fr.)
Foto: Anne Molia
Länkstig

Tryfflar i Sverige

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Hypogeiska storsvampar är en ekologisk grupp som på grund av sitt underjordiska växtsätt oftast är förbisedda. Majoriteten av arterna bildar ektomykorrhiza och har en betydande roll som symbionter i våra skogsekosystem. De är djurspridda och utsöndrar starka dofter som attraherar framför allt gnagare, ekorrar, rådjur och vildsvin. Inventering med hjälp av specialtränade hundar pågår i områden med förväntad hög artdiversitet som ädellövskog och hässlen på kalkrik mark inom de nemorala och hemiboreala vegetationszonerna, samt i områden med tall och gran i äldre kontinuitetsskog. Målet är kartlägga artdiversiteten, att få en bättre bild av förekomst och ekologi av hypogeiska svampar tillhörande Ascomycota och Basidiomycota i Sverige.

Medlemmar

Ellen Larsson, BioEnv
Mikael Jeppson, BioEnv
Anne Molia, Oslo Universitet