Göteborgs universitet

Mer om forskningsämnena

Forskningen på institutionen utgår från ett antal breda forskningsämnen inom biologi och miljövetenskap men för att lösa komplexa frågeställningar krävs samarbeten både inom och mellan ämnena.

Forskningen på BioEnv spänner över terrestra, limniska och marina miljöer, och omfattar många olika organismer från både växt- och djurriket. Den utgår från ”klassiska” övergripande forskningsämnen såsom fysiologi & cellbiologi, ekologi & evolutionsbiologi, systematik, naturvårdsbiologi samt miljövetenskap. Men gränserna mellan ämnena är inte skarpa och för att besvara viktiga frågor inom grundläggande såväl som tillämpad forskning krävs samarbeten både inom och mellan ämnena.

forskningsämnen inom biologi och miljövetenskap
För att besvara komplexa frågor kopplade till globala utmaningar samarbetar forskarna på institutionenen både inom och mellan forskningsämnena fysiologi & cellbiologi, ekologi & evolutionsbiologi, systematik, naturvårdsbiologi samt miljövetenskap.

Forskningsinriktningar

Vi har identifierat fem huvudområden som täcker in det mesta av forskningen som bedrivs på institutionen. Dessa forskningsområden spänner i många fall över flera av de mer klassiska ämnena, men kan också vara specialiseringar inom ett visst ämne. 

De flesta forskare jobbar inom flera olika projekt, och dessa kan ibland vara kopplade till olika huvudområden.

Biologi - läran om livet

Ämnet biologi består av många olika inriktningar, och hur man gör uppdelningen beror på vad man har som utgångspunkt. Utgår man från organism skiljer man till exempel mellan mikrobiologi (läran om bakterier och mikroorganismer), botanik (läran om växter) och zoologi (läran om djur). Här finns även undergrupper som ornitologi (fåglar), entomologi (insekter) eller fykologi (alger).

Utgår man istället från organismernas livsmiljö kan man prata om marinbiologi (allt som lever i havet) eller limnologi (det som lever i sötvatten).

Man kan också utgå från olika typer av vetenskapliga frågeställningar och metoder, och en vanlig indelning är då fysiologi & cellbiologi, ekologi, evolutionsbiologi, systematik och naturvårdsbiologi.

Miljövetenskap - sambanden människa-miljö

Inom ämnet miljövetenskap studerar man sambandet mellan människa och den omgivande miljön. Miljövetenskap ligger i många avseenden nära biologi men har även en nära koppling till både andra naturvetenskapliga ämnen som geovetenskap och kemi, och samhällsvetenskap och teknik.