Göteborgs universitet
Bild

Zoofysiologi

Inom huvudområdet ligger fokus på frågor som rör hur djur fungerar, och hur de anpassas till och påverkas av sin omgivande miljö.

Inom området zoofysiologi jobbar ett tiotal seniora forskare, fördelade på ett par större forskargrupper.

Vad är zoofysiologi?

Zoofysiologi är den gren av biologin som söker fysikaliska och kemiska förklaringar till djurens livsfunktioner, samt hur dessa funktioner regleras av främst hormoner och nerver. Ofta studeras fysiologiska problemställningar med ett integrativt angreppssätt där interaktioner och kopplingar mellan flera olika organ och organisationsnivåer (celler, organ och hela djur) undersöks.

Varför fiskfysiologi?

Forskningen i Göteborg har traditionellt sett haft en stark inriktning mot fisk och detta gäller även i dag. Mycket av vår forskning är grundläggande - att förstå fiskarnas fysiologi för att få en djupare kunskap om fysiologi generellt - men vi arbetar även med mer konkreta tillämpningar som utveckling av hållbar fiskodling eller för att förstå hur arter och populationer påverkas av globala klimatförändringar och miljöföroreningar.

Våra fokusområden

Den zoofysiologiska forskningen på institutionen  fokuserar på frågor som rör tillväxt, ämnesomsättning, kardiovaskulär och gastrointestinal fysiologi samt endokrinologi. För att få en helhetsbild kombinerar vi ofta studier på molekyl- och cellnivå med heldjursförsök.

En viktig gren inom zoofysiologin är ekofysiologin som främst belyser djurens fysiologiska anpassningar och svar på förändringar i miljön. I och med den pågående klimatförändringen med ökande temperaturer och surare hav är detta en forskningsgren som har vuxit i betydelse under senare år, på institutionen så väl som internationellt.

Ett annat fokusområde på institutionen är utveckling av hållbar livsmedelsproduktion i form av akvakultur. Även djurhälsa och -välfärd är viktiga frågor.

Förutom olika fiskarter, både marina och sötvattenslevande, görs studier på olika ryggradslösa marina arter som sjögurka och havsanemon.

Forskningsledare

Fredrik Jutfelt
Elisabeth Jönsson Bergman
Catharina Olsson
Jonathan Roques
Erik Sandblom
Lynne Sneddon
Kristina Sundell
Henrik Sundh