Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Evolutionär ekologi & naturvårdsbiologi

Forskningen inom huvudområdet omfattar dels frågor kring selektion och evolution, dels mer tillämpade frågeställningar inom naturvårds- och bevarandebiologi.

Inom området evolutionär ekologi & naturvårdsbiologi jobbar ett tiotal seniora forskare på institutionen.

Det finns två tydliga spår, ett som fokuserar på frågor kring selektion och evolution, och ett som omfattar mer tillämpade frågeställningar inom naturvårds- och bevarandebiologi. De två inriktningar har samtidigt många beröringspunkter, och många av våra forskare är verksamma inom båda områdena.

Evolutionär ekologi

Evolutionär ekologi visar på samspelet mellan just evolution och ekologi. Här undersöks nuvarande och historiska ekologiska orsaker bakom urval och evolution, och konsekvenserna detta har för populationer, arter och ekosystem. På institutionen har vi en stark tradition med rötter i nyfikenhetsdriven grundforskning  inom evolutionär beteendeekologi där vi bland annat  studerar sexuell selektion, livshistorie-biologi,  föräldraomsorg, färgkommunikation, artbildning och personlighetsdrag hos olika djurgrupper.

Naturvårdsbiologi

Inom naturvårdsbiologin studerar vi landekosystem, som skogar och mer öppna miljöer, sötvattensekosystem och marina ekosystem av olika slag. Projekten omfattar hotade och sårbara populationer av främst fiskar, ödlor, fåglar, sälar, ryggradslösa djur (evertebrater) samt olika kärlväxter.

För att förstå hur små populationer fungerar och vilka risker de utsätts för, följs individer över tid. Andra projekt fokuserar på hur olika arter och livsmiljöer svarar på skötselprogram. Vi studerar även de långsiktiga effekterna av klimatförändringar, mänskliga aktiviteter och resursutnyttjande på olika miljöer och arter. Ett genomgående tema är att vi samarbetar med förvaltare, främst olika myndigheter, så att forskningen direkt kan utnyttjas där.

Forskningsledare

Staffan Andersson
Donald Blomqvist
Luc Bussière
Sam Dupont
Leon Green
Frank Götmark
Karin Hårding
Johan Höjesjö
Lotta Kvarnemo
Mats Olsson
Lina Rasmusson
Pierre de Wit