Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Provtagning i Säveån
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Evolutionär ekologi & naturvårdsbiologi

Forskningen inom huvudområdet område omfattar dels frågor kring selektion och evolution, dels mer tillämpade frågeställningar inom naturvårds- och bevarandebiologi.

Evolutionär ekologi

Evolutionär ekologi visar på samspelet mellan just evolution och ekologi. Här undersöks nuvarande och historiska ekologiska orsaker bakom urval och evolution, och konsekvenserna detta har för populationer, arter och ekosystem. På institutionen har vi en stark tradition med rötter i nyfikenhetsdriven grundforskning  inom evolutionär beteendeekologi där vi bland annat  studerar sexuell selektion, livshistorie-biologi,  föräldraomsorg, färgkommunikation, artbildning och personlighetsdrag hos olika djurgrupper.

Under respektive rubrik ser du vilka som jobbar inom området med länkar till kontaktuppgifter samt eventuella projekt- eller gruppsidor.

Staffan Andersson (professor)
Läs mer om Staffans  forskning på sidan för ECCO

Donald Blomqvist (forskare)
Läs mer om Donalds forskning

Mats Olsson (professor)
Läs mer om Mats forskning på den externa sidan om  REBEL

Lotta Kvarnemo (professor)
Läs mer om forskningen på den externa sidan Kvarnemo lab

Johan Höjesjö (professor)
Läs mer om forskningen på sidan för SEG (Salmonid ecology group )

Luc Bussière (lektor)

Läs mer om Lucs forskning

ödla
Foto: C. Olsson

Naturvårdsbiologi

Inom naturvårdsbiologin studerar vi landekosystem, som skogar och mer öppna miljöer, sötvattensekosystem och marina ekosystem av olika slag. Projekten omfattar hotade och sårbara populationer av främst fiskar, ödlor, fåglar, sälar, ryggradslösa djur (evertebrater) samt olika kärlväxter.

För att förstå hur små populationer fungerar och vilka risker de utsätts för, följs individer över tid. Andra projekt fokuserar på hur olika arter och livsmiljöer svarar på skötselprogram. Vi studerar även de långsiktiga effekterna av klimatförändringar, mänskliga aktiviteter och resursutnyttjande på olika miljöer och arter. Ett genomgående tema är att vi samarbetar med förvaltare, främst olika myndigheter, så att forskningen direkt kan utnyttjas där.

Under respektive rubrik ser du vilka som jobbar inom området med länkar till kontaktuppgifter samt eventuella projekt- eller gruppsidor.

Donald Blomqvist (forskare)
Läs mer om Donalds forskning

Frank Götmark (professor)
Läs mer om Ekprojektet
Läs mer om överbefolkningsprojektet (extern sida)

Karin Hårding (lektor)
Läs mer om Karins forskning

Lotta Kvarnemo (professor)
Läs mer om forskningen på den externa sidan Kvarnemo lab

Johan Höjesjö (professor)
Läs mer om forskningen på sidan för SEG (Salmonid ecology group)

Johan Höjesjö (professor)
Läs mer om forskningen på sidan för SEG (Salmonid ecology group)

Peter Tiselius (professor)

  • Predation i marina pelagiska ekosystem
  • Produktion och fettsyror i pelagiska "food webs"
  • Utbredning av föroreningar i kustnära hav

Läs mer om Peters forskning

Luc Bussière (lektor)

Läs mer om Lucs forskning

ruvande tofsvipa
Ruvande tofsvipa (Vanellus vanellus).
Foto: J. Augustin

Vad är naturvårdsbiologi?

Naturvård kan definieras som skydd och skötsel av naturtyper och arter för att bevara en rik biologisk mångfald för framtiden. För att på bästa sätt säkra en sådan mångfald krävs kunskap om olika naturtypers och områdens funktion och vilka arter som finns där.

Det krävs även god kunskap om hur miljön och arterna utvecklas i området,  vilka arter som är utsatta för hot och hur dessa hot kan åtgärdas på olika sätt.