Göteborgs universitet
Bild
På institutionen forskar vi om växter och djur, och hur de samspelar med och påverkas av miljön
Foto: C. Olsson

Vår forskning

Forskningen inom ämnena biologi och miljövetenskap spänner över ett brett fält där den gemensamma nämnaren är att vi undersöker hur olika organismer fungerar och samspelar med varandra och med sin omgivning.

På institutionen jobbar sammanlagt runt 100 forskare och doktorander med frågor som berör växter och djur, från cellnivå till populationer och hela ekosystem.

De övergripande målen med vår forskning är bland annat att:

  • Öka den generella kunskapen om olika organismer och deras livsvillkor, och hur dessa påverkas av omvärldsfaktorer som klimat och föroreningar
  • Utveckla modeller och metoder för bevarande av arter och populationer, och därmed gynna den samlade biologiska mångfalden
  • Bidra till utveckling av ett hållbart samhälle när det gäller miljöbelastning och tillgång till föda för jordens befolkning

Våra forskningsområden och inriktningar

Forskningen på BioEnv utgår från ett antal ”klassiska” övergripande forskningsämnen, och utifrån dessa har vi identifierat fem huvudforskningsområden. Dessa spänner i många fall över flera av ämnena, men kan också vara specialiseringar inom ett visst ämne.

Inom varje område finns vanligtvis flera mindre forskargrupper och mer eller mindre avgränsade projekt.

Från växter till djur

Vi studerar växter och djur både i sina naturliga miljöer och på lab. Forskningen omfattar även frågor om hur faktorer i vår omgivning och inte minst förändringar i miljön påverkar olika levande organismer – här tittar vi på allt från olika kemiska och fysiska faktorer, näringsämnen eller populationstäthet till klimatförändringar och miljögifter.

Från hav till land

Forskningen på BioEnv spänner över terrestra, limniska och marina miljöer, det vill säga vi studera vad som händer på land, i luften eller i vattnet, både sjöar, bäckar och hav. Vi studerar inte bara djur och växter från Sverige, utan runt omkring i världen, från Arktis till Antarktis via tropikerna.  

Från celler till populationer

Forskningsprojekten sträcker sig från vad som händer inne i en enskild cell, och hur individer av olika arter är uppbyggda och fungerar till släktskap mellan arter och dynamik inom och mellan populationer. Genom att studera flera olika nivåer, och samarbeta mellan olika forskningsområden får vi en bättre helhetssyn på hur en organism fungerar i och påverkas av sin omgivning.

Från grundforskning till tillämpning

Många av våra forskningsprojekt är ren grundforskning, där syftet främst är att öka kunskapen inom ett område, men mycket har också en direkt tillämpning. Det handlar till exempel om att ta fram hållbar och näringsrik föda vid fiskodling, utveckla salttoleranta grödor som kan odlas där andra grödor ej klarar av att växa eller odling av mikroalger för framställning av biobränsle eller råmaterial som behövs inom olika industrier.

Navigate to video: Möt Karin Hårding, professor i zoologisk ekologi
Video (1:33)
Möt Karin Hårding, professor i zoologisk ekologi
Navigate to video: Möt Fredrik Jutfelt, professor i zoologisk fysiologi
Video (1:30)
Möt Fredrik Jutfelt, professor i zoologisk fysiologi
Navigate to video: Möt Joachim Sturve, professor i ekotoxikologi
Video (1:30)
Möt Joachim Sturve, professor i ekotoxikologi
Navigate to video: Möt Erik Sandblom, professor i biologi
Video (1:04)
Möt Erik Sandblom, professor i biologi
Navigate to video: Möt Bethanie Carney, professor i ekotoxikologi
Video (1:32)
Möt Bethanie Carney, professor i ekotoxikologi
Navigate to video: Rwandan tropical forests in a warming world
Video (5:41)
Rwandan tropical forests in a warming world

Forskningsresurser och centra

När det gäller gemensamma forskningsresurser vill vi bland annat lyfta våra akvariesystem, fytotronen och herbariet. Vi är också djupt involverade i många av de institutionsövergripande centrumbildningar som finns vid Göteborgs universitet.