Bild
Länkstig

Ekar i många skogar!

Blandskogar med stora ekar och höga naturvärden förekommer fläckvis i vårt stora Skogssverige – det finns gissningsvis minst 30 000 sådana skogar söder om den så kallade biologiska Norrlandsgränsen (Limes Norrlandicus). Dessa skogar bjuder besökaren på fina upplevelser och en rik förekomst av djur, växter och svampar – många av arterna är relativt sällsynta. Vissa av skogarna används för virkesproduktion, vissa har lämnats att utvecklas fritt utan att markägaren behöver eller vill avverka där (till exempel ”frivilliga avsättningar”), många har identifierats som nyckelbiotoper (mer än 20 000 skogar med ekar), och vissa har status som nationalpark, naturreservat, biotopskydd eller har ett naturvårdsavtal som markägaren har tecknat. I Götaland har vi i Ekprojektet specialstuderat sådana skogar under 20 år.

Syfte och inriktning

Ekprojektet vid Göteborgs universitet startade år 2000 och är ett långsiktigt forskningsprojekt med syfte att förbättra kunskapen om hur ek-rika blandskogar kan skötas för (främst) naturvård och biologisk mångfald. Många ek-rika blandskogar, och nästan alla våra ädellövsskogar, har utvecklats från det mer öppna, äldre jordbrukslandskapet där vissa arter trivs – vilka nu trängts tillbaka. Aktiva skötselåtgärder som skapar mer öppen skog är därför motiverade, men behöver utvärderas. Ekar trivs i mer öppen skog och särskilt små ekar växer bättre då. Men ”att sköta” inkluderar även så kallad fri utveckling i skogar med naturvärden – jämför med ordet ”gammelskogar”, där natur och tid skapat livsutrymme för många arter som inte kan leva i produktionsskogar.

Vårt koncept naturvårdsgallring är en skötselåtgärd, utvecklad inom projektet, men utvärderingen kräver lång tid, eftersom träd växer sakta och kan bli mycket äldre än människor. En rad finansiärer har stött Ekprojektet  bland annat Vetenskapsrådet, FORMAS, och Energimyndigheten (vi har testat bland annat försiktiga biobränsle-uttag).

Försöksupplägg

Ekprojektets försöksupplägg ger säkra slutsatser om hur naturvårdsgallring och fri utveckling påverkar ek-rika blandskogar.

Vi använder ett försöksupplägg som är särskilt starkt för att klargöra orsakssammanhang. I korthet finns tre alternativ för att undersöka hur biologisk mångfald kan gynnas i skogar. Det första, och vanligaste, är att studera skogar av olika ålder och beskaffenhet, och faktorer som kan gynna arter däri – det kan vara gamla träd, fallna träd, ljusluckor, död ved, skogarnas historia, med mera.

Det andra alternativet är att jämföra skogar med någon behandling (till exempel plockhuggning, kontinuitetsskogsbruk, slutavverkning) med skogar som lämnats under lång tid – vi vet till exempel rätt säkert att många örter och gräs gynnas av viss ljusöppning i krontaket i ”halvgamla” slutna skogar. Dessa två alternativ undersöks i regel i korttidsstudier, men äldre data eller undersökningar utnyttjas ibland.

Det tredje alternativet, som vi nyttjar, är kontrollerade långtidsförsök där behandling slumpas ut i provytor i skog. I vårt fall är behandlingen en försiktig avverkningsmetod som vi kallar för naturvårdsgallring – i genomsnitt avverkas ca 25% (variation 15-40%) av trädens och buskarnas grundyta, ett skötselingrepp som utvärderas mot fri utveckling i annan, liknande del av varje skog. Skogarna studeras både före och efter behandling – detta är viktigt för att se om en förändring över tid även inträffar i referensyta (fri utveckling), det vill säga en tidskomponent som inte orsakas av den aktiva behandlingen (naturvårdsgallringen). I vårt fall studerades ytorna innan gallring (2000-2002), och efter gallringen vintern 2002/2003. Direkt efter gallringen var våra studier särskilt intensiva, men studierna fortsätter.

Försöken upprepas i ett antal skogar för att uppnå statistisk säkerhet. Ekprojektet har 25 skogar (alla utnyttjas inte i alla av våra studier). Om skogarna ligger utspridda så blir de mer oberoende enheter, det vill säga påverkas inte av varandra, eller av specifika lokala eller geografiska faktorer. Är de utspridda så kan man även studera betydelsen av landskapets utseende runt om, vilket är en extra fördel. De 25 skogar som vi studerar är utspridda i fem län i Götaland eftersom vi vill täcka in ett stort landskap.

Vårt försöksupplägg är ovanligt, då nuvarande system för forskning sällan medger anslag över mer än 3-4 år. Men eftersom kunskapen blir stark, och få forskare utnyttjar sådant försöksupplägg inom skoglig naturvård, så blir Ekprojektet ett värdefullt komplement till annan forskning och miljöövervakning i lövskogar i Sverige, och utomlands.

Resultat och artiklar

Kort sammanfattning: Ekprojektets inriktning och resultat

Vi forskar om igenväxta ek-rika blandskogar med naturvärden, där de äldsta träden – i regel ek – är 125-300 år (men de flesta av ekarna är ca 50-100 år). Markerna, som var halvöppna på 50-talet, har nu gott om lövträd och buskar, och ibland även granar. Vi undersöker en hypotes (ett ord forskare är förtjusta i) att försiktiga avverkningar, till exempel för biobränsle, gynnar den biologiska mångfalden. Vi studerar även skötsel för naturvård utan krav på avkastning från virke. Vi undersöker hur stora ekar kan bli gamla och inte missgynnas, och hur små ekar kan växa upp och ersätta de gamla på sikt. Vi är även intresserade av skogslandskapet i stort och hur biologisk mångfald i de små naturvårdsskogarna bestäms, det vill säga de faktorer som gör vissa skogar rika på arter.

Här är tre viktiga frågor, och summariska svar: (1) Gynnar naturvårdsgallring stora ekar och ekföryngringen (som nästan saknas)? Vi svarar “ja, men effekterna är svaga”. De stora och små ekarnas öde kräver långtidsstudier. (2) Har naturvårdsgallring positiv effekt på övrig biologisk mångfald? Vårt svar är “ja, åtminstone på kort sikt” (ca 2-10 år), med flera förbehåll. Vi studerar kärlväxter (träd, buskar, örter, gräs), mossor, lavar, svampar, skalbaggar, svampmyggor, och snäckor och sniglar för att svara på denna fråga. Se graf nedan för en överblick över hur de olika artgrupperna reagerat. (3) Bestäms artrikedom (antal arter i skogen) främst av utseendet på beståndet, eller på landskapet? Svaret är “främst det omgivande landskapet”, men hur det lokala beståndet ser ut är också viktigt.

Korttidseffekter av naturvårdsgallring på artrikedom (ca 2-10 år).

Nyhetsbrev

Här nedan hittar ni nyhetsbrev från projektet "Biologisk mångfald, biobränsle, och skötsel av igenväxande lövskogar med ek", stöttat av Vetenskapsrådet och Energimyndigheten.

Övrigt

Här nedan listas annat material gällande Ekprojektet.

Nationellt Webinarium om ek och ek-skötsel

Från november 2021, med redovisning från länsstyrelse, Ekprojektet och examensarbete från GU.

Se del 1 av 2
Se del 2 av 2

Navigate to video: Film (2022) med resultat från Ekprojektet och andra långtidsstudier i naturvårdsskogar
Video (25:53)
Film (2022) med resultat från Ekprojektet och andra långtidsstudier i naturvårdsskogar

Skötselråd

Bakgrund

Ekprojektet är ett långsiktigt forskningsprojekt där ett viktigt syfte är rådgivning för skötsel av blandskogar med ekar, och då främst skogar som avsatts för naturvård. Vi studerar vad fri utveckling av skogen innebär men testar samtidigt vårt koncept naturvårdsgallring, för att skapa öppenhet i dessa skogar som i sin tur gynnar biologisk mångfald på olika sätt. I så kallade gröna skogsbruksplaner är naturvårdsgallring en möjlighet under ”NS” (Naturvård Skötsel) och fri utveckling är ”NO” (Naturvård Orört). Naturvårdsgallring är även ett alternativ under PF (Produktion Förstärkt hänsyn) och K (Kombinerade mål) som används av Södra i de Gröna planerna. Naturvårdsgallring är en åtgärd som stärker, eller potentiellt stärker den biologiska mångfalden i blandskogen. De träd som avverkas kan antingen tas ut som virke, eller lämnas kvar som död ved om detta krävs för en skog eller bedöms som lämpligt för att gynna biologisk mångfald – i denna fråga, ibland omtvistad, är den naturvårdsgallring som vi förespråkar en flexibel form av aktiv skötsel. Notera att vi också kallar fri utveckling för ”skötsel”, vilket är logiskt (jämför ”skötselplan” för till exempel naturreservat, som inte nödvändigtvis medför aktiv skötsel). Aktiv skötsel är viktig i ekmiljöer, men det är även fri utveckling – som skapat vad som kallas ”gammelskogar”.

Kunskap

År 2010 producerade vi en större kunskapsöversikt med skötselråd, där även traditionell hävd (skogsbete, hagmarksbete, slåtter, hamling, med mera) behandlas, vid sidan av naturvårdsgallring och fri utveckling. Rapporten är fortfarande aktuell och fritt tillgänglig för den som vill fördjupa sig rejält i ämnet (klicka på Utredning och vetenskaplig syntes ovan). I ett långsiktigt forskningsprojekt tillkommer emellertid årligen nya resultat – efter att översikten publicerades har vi lärt oss mer om hur skogen utvecklas efter aktiva ingrepp och fri utveckling. Nya resultat har rapporterats, och fortsätter att rapporteras, bland annat i Nyhetsbrevet ”Bland ekar och arter” (se nummer 7-11 som tillkommit efter kunskapsöversikten, samt kommande nummer).

Läs vidare om skötsel av blandskogar med ek i dragspelet nedanför!

Avverkningar: biobränsle, annat virke, död ved

Avverkningar i skogar som har liknande karaktär som de i Ekprojektet kan gynna biologisk mångfald, men utformningen av avverkningar är viktig och alternativet fri utveckling bör också beaktas.

Alternativ och möjligheter

Bland alternativen i skötseln innebär naturvårdsgallring förstås mer arbete än fri utveckling, där bara viss inventering och uppföljningar behövs. Vid avverkningar behövs motorsåg och helst små maskiner för att ta ut virket (om det inte skall ligga kvar för svampar och djur). Om skördare nyttjas, så stöter man förr eller senare på stora träd som inte maskinen klarar av (till exempel granar med stor stamdiameter). Vidare fastnar ibland träd som avverkas i andra höga träd och motorsåg eller andra hjälpmedel behövs. Avverkningarna kan vara riskfyllda, särskilt om terrängen lutar, är stenig, och/eller fuktig. Detta är rätt ofta fallet – dessa ”besvärliga” gamla marker upplevde sällan plogen, utan blev i regel betesmarker, när det begav sig.

Avverkningar kan gå med vinst på olika sätt och därmed bidra till att motivera aktiv skötsel av skogarna, som åtminstone på kort sikt gynnar biologisk mångfald, enligt våra studier. Det kan till exempel handla om björkuttag där brännved betalas bra, nyttjas för egen uppvärmning, eller andra ändamål. För större arealer kan energived för avsalu ge inkomster, beroende på hur marknaden ser ut. Ett naturvårdsavtal med Skogsstyrelsen kan leda till inkomst (ersättning) och avtalet kan innebära att skogsägaren avverkar själv, till exempel gran bland lövträden.

Ekprojektet är ett forskningsprojekt med begränsad avverkning i relativt små ytor (1 hektar per skog) där det dessutom är svårt att mäta in lövträdens volym – vi har därför inga siffror på lönsamheten i avverkningarna. Lönsamhet handlar om arealer, volymer, transporter, virkespriser och inte minst om man är självverksam, eller anlitar entreprenör. Nedan redogör vi kort för några av våra erfarenheter.

Varje skog bedöms utifrån naturvärde, förutsättningar, hänsyn och regelverk

Skogarna i Ekprojektet skiljer sig åt rätt rejält, vad gäller terräng (lättframkomliga, svårframkomliga, nära/långt från väg), trädslag, och sammansättning. De 4-5 granrika skogarna har/hade till exempel annorlunda förutsättningar för markägaren än de övriga – granen hade god virkeskvalité och gav inkomster via massaved/timmer. Då gran växt upp spontant bland lövträd på mark där inte gran växte innan saknas normalt rotröta från rottickor – ett vanligt problem i produktionskog. I andra fall blev special-virke värdefullt; i en skog fanns till exempel ung-medelålders ask, uppväxt bland gamla ekar; asken avverkades och såldes som ask-kubb. I andra fall var virket av dålig kvalitet (krokigt, delvis rötat, et cetera) och biobränsle är intressantast.

I Ekprojektet vill vi främst gynna naturvård, varför skogens värde för arter (och för friluftsliv) skall beaktas då vårt koncept naturvårdsgallring utnyttjas och hänvisas till. Därför skall gamla träd (även utöver ekar) och döda träd sparas, och ny död ved skapas särskilt om det är brist på död ved – träd kan ringbarkas istället för att fällas, så slipper man se motorsågskapade liggande träd i skogen (se Nyhetsbrev 7, sida 37-40). Mer än 200 ringbarkade träd (mest ekar) ingår i en pågående studie i Ekprojektet (se Nyhetsbrev nr 11) där vi använt batteridriven cirkelsåg för att ringbarka (det behövs för större träd).

Vi har vid några tillfällen fått kritik för uttag av virke i Ekprojektet, där nyckelbiotoper och naturreservat ingår. Våra uttag är försöksuttag och vi kan visa att de gynnat biologisk mångfald i skogen, åtminstone på kort sikt (ca 2-10 år). I andra områden, naturvårdsskogar och naturreservat, görs mer omfattande uttag av virke för till exempel bete med tamboskap, eller annan traditionell hävd. Då eftersträvas ännu mindre trädskikt, och större öppenhet.

Vid naturvårdsgallring lämnas grenar och toppar (GROT) från lövträd vid uttag av stamveden för biobränsle och andra ändamål – GROT kan läggas i högar, för att gynna framkomlighet. Inför avverkningar skall man vidare som markägare ta del av regler för samråd i skogar med höga naturvärden. För planering av avverkningarna, se även Skötselråd ovan. En grön skogsbruksplan är väl förenlig med de råd vi ger och möjliggör också certifiering av skogen. De så kallade målkoderna i planen (NO, NS, PF och K) är relevanta för val i skötseln.

De 25 skogarna

Lokaler och förvaltning

Klicka på ett lokalnamn för att komma till karta hos Eniro. Provytor i centrum av bild, men ej markerade.

NR = Naturreservat
BS/NA = Biotopskydd/Naturvårdsavtal
NB = Nyckelbiotop

1. Skölvene NB – Skara stift
2. Karla NB – Skara stift
3. Östadkulle BS/NA – Fredrik och Martin Larsson
4. Sandviksås BS/NA – Familjen Isaksson
5. Rya åsar NR – Borås kommun
6. Strakaskogen NB – Sveaskog
7. Bondberget NR – Jönköpings kommun
8. Långhult NB – Dan Ekblad
9. Bokhultet NR – Växjö kommun
10. Kråksjö by BS/NA – Nils-Olof och Jan-Åke Lennartsson
11. Stafsäter NR – Länsstyrelsen Östergötland och familjen Ekman
12. Åtvidaberg NB (NR framgent) – Linköpings stift (framgent Länsstyrelsen Östergötland)
13. Fagerhult NR – Länsstyrelsen Östergötland
14. Aspanäs NB – Boxholms skogar
15. Norra Vi NB (NR framgent) – Linköpings stift (framgent Länsstyrelsen Östergötland)
16. Fröåsa NB – Bo Karlsson
17. Ulvsdal NB – Holmen skog
18. Hallingeberg NB – Linköpings stift
19. Ytterhult NA – Anders Heidisjö
20. Fårbo NR – Länsstyrelsen Kalmar
21. Emsfors NB – Oskarshamns kommun
22. Getebro NR – Länsstyrelsen Kalmar
23. Lindö NR – Länsstyrelsen Kalmar
24. Lilla Vickleby NR – Länsstyrelsen Kalmar
25. Albrunna NR – Länsstyrelsen Kalmar

Organismgrupper i projektet

Blandskogar med ek är mycket rika på arter, och den biologiska mångfalden är i fokus inom Ekprojektet. Här presenterar vi översiktligt de organismgrupper som vi valt att studera inom projektet, och många av våra resultat.

Inom Ekprojektet studerar vi utförligt sju organismgrupper, och inventeringar av dessa har utgjort en stor del av arbetet sedan starten år 2000. Att välja organismgrupper för att utvärdera skötseln av dessa skogar är inte lätt; vi har valt viktiga artrika grupper där det är möjligt att kunna bestämma organismerna till art, och vi har valt grupper som kunde tänkas reagera antingen positivt eller negativt på naturvårdsgallringen (och reagera positivt eller negativt på fri utveckling). Vissa av våra inventeringar är i sin omfattning unika i sitt slag i Sverige, och har bidragit med åtskilliga nya landskaps- och landsfynd. Sammanlagt har minst 3105 arter hittats på våra lokaler under projektets gång.

I dragspelet nedan kan du läsa mer om de sju organismgrupper som vi valt att studera. Där beskriver vi gruppen kort, och sammanfattar effekterna av skötselåtgärderna (naturvårdsgallring och fri utveckling). På fotografier kan du se några av de många arter som hittats inom Ekprojektet.

Träd och buskar tillhör kärlväxterna, men presenteras i samband med Skötselråd och de olika skogstyperna där. Träd och buskar är de viktigaste enheterna för skötseln, så läs gärna det avsnittet också.

Kontakt, medarbetare och finansiärer

Ekprojektet har haft en lång rad medarbetare, alltifrån seniora forskare, till doktorander, till biologistudenter som gjort examensarbeten, under de gångna åren – dessa har förtecknats, och förtecknas, i slutet av varje Nyhetsbrev.

Aktuella ansvariga och medarbetare

Avgående projektledare, 2022:
Frank Götmarkfrank.gotmark@bioenv.gu.se, tel 070-2309315 
Professor i ekologi/naturvård, Göteborgs universitet

Kontaktperson: 
Anne Bjorkman, anne.bjorkman@bioenv.gu.se (se även nedan)
Universitetslektor, Göteborgs universitet

Ansvarig för, och resursperson för studier av kryptogamer sedan 2000:
Björn NordénBjorn.Norden@nina.no
Docent, NINA, Gaustadalléen 21, 0349 Oslo

Resursperson för studier av insekter:
Oskar Granoskar.gran@bioenv.gu.se 
Masterexamen 2014, om skalbaggars respons på naturvårdsgallring i Ekprojektet, nu doktorand med inriktning skoglig naturvård. 

Vi framhåller till sist, och passar på att tacka de skogsägare som bidrar med mark till Ekprojektet och våra långsiktiga försök:
Sven-Gunnar och Dan Ekblad; Anders Heidesjö; Göte, Gullan och Mikael Isaksson; Anette Karlsson, Bo, Fredrik och Martin Larsson; Bo Karlsson; Nils-Olof och Jan-Åke Lennartsson; Länsstyrelserna i Kalmar och Östergötland; kommunerna i Borås, Jönköping, Oskarshamn och Växjö; stiften i Linköping och Skara; samt Boxholms Skogar, Holmen Skog och Sveaskog.

Finansiärer, organisationer och personer som stött, och stödjer projektet

Vetenskapsrådet, VR (ursprungligen Naturvetenskapliga Forskningsrådet, NFR)
Initialt (1999) stort stöd över en 6-årsperiod, som möjliggjorde vårt långsiktiga försöksupplägg

Energimyndigheten
Ett flertal anslag, särskilt avseende biobränsleuttag och effekter på kryptogamer och biologisk mångfald

FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Anslag för ekologiska studier av insekter, samt populärvetenskap

Stiftelsen Skogssällskapet, anslag för studier av ekar och insekter

Sveaskog, anslag och hjälp med studier av insekter och naturvård i skogslandskap

Många mindre fonder, stiftelser och finansiärer har hjälp till över åren, bland annat M. C. Cronstedt, L. Hierta, H. Ax:son Johnson, Tranemålafonden, KSLA, KVVS, C. Stenholm, Stina Werner, Adlerbertska, W. och M. Lundgren, K. och A. Binning, P. och M. Berghaus, O. och L. Lamm, P. A. Larsson, T. Krok, H. E. Ahrenberg, Hierta-Retzius, Hvitfeldtska Stiftelsen, och fler, som sannolikt missats här – tack!