Bild
Länkstig

IMPROVE – Towards an IMPROVED framework for the ecological risk assessment of pesticide mixtures

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Målet med IMPROVE var att ta fram mer kunskap om kombinationseffekter av växtskyddsmedel för göra bättre riskbedömningar. En central frågeställning var vilka blandningar av växtskyddsmedel som ger speciellt tydliga kombinationseffekter. Projektet sammanställde befintlig kunskap och data och använde modeller för att identifiera kombinationer av bekämpningsmedel där interaktioner troligtvis skulle inträffa och som därför är av särskilt stor risk för vattenlevande organismer och ekosystemprocesser.

IMPROVE syftade till att utveckla (1) ett vägledningsdokument med vetenskapliga baserade övervakningsstrategier och (2) ett elektroniskt expertsystem som underlättar övervägandet av effekterna av bekämpningsmedelskombinationer i riskbedömningen.

Medlemmar

Thomas Backhaus (professor)
Åsa Arrhenius (
1e forskningsingenjör)