Bild
Mätningar i arboretet i Göteborgs botaniska trädgård sommaren 2018
Foto: Jenny Klingberg
Länkstig

Rensa luften med växter – kan PAH-exponeringen reduceras med hjälp av urban vegetation?

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3.000.000
Projekttid
2018 - 2022
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Det finns ett bevisat samband mellan exponering för luftföroreningar och ökad sjukdomsrisk. Partikelbundna PAH (polycykliska aromatiska kolväten) misstänks stå för en väsentlig del av dessa toxiska effekter. Träd kan fungera som sänkor för luftföroreningar som t.ex. de cancerframkallande PAH:erna, och därigenom rena luften. Denna effekt är dock inte kvantifierad.

I detta projekt jämför vi skillnaderna i PAH-ackumulering hos tolv olika trädarter samt mäter PAH-nivåer i blad och barr från träd i stadsområden med olika föroreningsnivåer och avstånd till trafik. Slutligen kommer vi att ta fram rekommendationer för hur man använder resultaten i stadsplanering, vid val av trädarter och utformningen av grönytor för att främja god luftkvalitet.

Medlemmar

Håkan Pleijel (professor)
Göran Wallin (lektor)
Lasse Tarvainen (forskare)

Samarbetspartners

Jenny Klingberg, Göteborgs botaniska trädgård
Henrik Sjöman, Göteborgs botaniska trädgård
Bo Strandberg, Lunds university