Bild
Från vänster: sydlig kärrsnäppa (Calidris alpina schinzii), adult; sydlig kärrsnäppa, unge; rödbena (Tringa totanus)
Foto: M. Larsson; A. Pauliny; J. Augustin
Länkstig

Evolutionär ekologi och naturvårdsaspekter för naturliga fågelpopulationer

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för biologi och miljövetenskap

Kort beskrivning

Vi studerar hur ekologiska, genetiska och andra faktorer påverkar såväl beteenden som beståndsutvecklingen hos fågelpopulationer. Vi är särskilt intresserade av vadare – en grupp av fåglar som uppvisar en unik variation i reproduktions- och spridningsbeteenden. Eftersom vadarna minskar i antal på många platser, ger våra studier även kunskaper om vad som bestämmer den långsiktiga överlevnaden av små och hotade populationer.

Medlemmar

Donald Blomqvist, projektledare/forskare
Veli-Matti Pakanen, postdoc (tidigare Oulu universitet, Finland)
Lars-Åke Flodin, biolog, Länsstyrelsen i Hallands län

Mer om vår forskning

Vi studerar hur partnerval och parningssystem (antalet partners) påverkas av reproduktionsframgång, ekologiska faktorer och genetisk variation. Vår forskning omfattar även spridningsbeteenden i samband med reproduktionen (ortstrohet vs. lokalbyte) samt variation i livshistorieegenskaper såsom reproduktiv investering, livslängd och åldrande. Populationens genetiska variation och struktur är både en orsak till och konsekvens av de processer som vi studerar.

Vår forskning fokuserar på detaljerade långtidsstudier av vadare – en grupp av fåglar som uppvisar starkt minskande populationer över stora geografiska områden. Den ger därför även ökad kunskap om faktorerna som påverkar dynamiken och extinktionsrisken för hotade populationer. Flera av våra forskningsresultat har också visat sig vara relevanta för naturvårdsförvaltningen.

Bild
Bo av större strandpipare (Charadrius hiaticula)
Foto: A. Pauliny