Bild
Länkstig

Mer om masterprogrammen i miljövetenskap

Efter att du har tagit en kandidatexamen kan du söka till något av våra fyra masterprogram i miljövetenskap. Masterprogrammen sträcker sig över två år, vilket motsvarar 120 högskolepoäng. De flesta programmen vänder sig även till utländska studenter och undervisningen ges därför på engelska.

Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning

Miljövetenskapen berör hoten mot vår gemensamma framtid på jorden, men även mänsklighetens möjligheter att klara av dessa utmaningar. Masterprogrammet i miljövetenskap ger dig djupgående kunskap och kompetens inom allt ifrån vad som orsakar miljöproblem till hur vi kan minska dem, och hur olika aspekter samspelar. Du förbereds inför att som miljöexpert arbeta mot en hållbar framtid.

Programmets struktur

Programmet inleds med fyra obligatoriska kurser:

Därefter kan du, utifrån din bakgrund och eget intresse, välja att specialisera dig. Du kan till exempel läsa någon av följande kurser på avancerad nivå:

Du kan även välja kurser inom tillämpad miljövetenskap:

Programmet avslutas med ditt examensarbete, vilket kan utföras i nära samarbete med en forskargrupp eller knytas till en statlig eller privat organisation.

Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem

Masterprogrammet i atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem syftar till att öka din förståelse för hur jorden som system fungerar, och hur den påverkas av människan. 

Programmet ger dig breda kunskaper inom naturvetenskap och specialkompetens inom Earth System Science – ett forskningsområde som blir allt viktigare för att klara av framtidens utmaningar för vår miljö och vårt klimat.

Programmets struktur 

Under först året startar programmet med fyra obligatoriska kurser på vardera 7,5 högskolepoäng under första terminen:

Under år 1, termin 2 väljer du ett profilämne inom atmosfärsvetenskap, klimat eller ekosystem. Föreslagna kurser inom de respektive profilerna finner du nedan.

Atmosfärsvetenskap:

Period 3: Energi och miljö: processer, effektivitet och konsekvenser (ES2417), 15 hp
Period 4: Aerosoler (KEM720), 15 hp

Klimat:

Period 3, kvartil 1: Klimatförändringshistoria (GVN360), 7,5 hp
Period 3, kvartil 2: Avancerad klimatdataanalys (GVN370), 7,5 hp
Period 4: Jordens system, en fältkurs, 15 hp

Ekosystem:

Period 3: Botanisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv (BIO506), 15 hp
Period 4: Växtekologi ur ett klimatperspektiv (BIO503), 15 hp

År 2

Det sista året gör du ditt examensarbete, som omfattar 60 högskolepoäng (alternativt 45 högskolepoäng examensarbete + 15 valbara högskolepoäng). Examensarbetet ger dig värdefull erfarenhet av forskning, oavsett om du gör det inom universitetet eller i samarbete med ett forskningsrelaterat företag. Vi har goda kontakter med flera sådana företag i regionen.

Miljö- och hälsoskydd

Masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd ger dig den bredd och specialisering som du behöver för att arbeta med miljöfrågor på olika myndigheter, till exempel som miljöinspektör på miljö- och hälsoskyddskontor, som handläggare på länsstyrelser och Naturvårdsverket eller som miljösamordnare på företag.

Programmets struktur

År 1: Masterutbildningen inleds under det första året med en obligatorisk kurs, Miljö- och hälsoskydd för naturvetare (ES2408) 60 hp som bland annat innefattar 4 veckors praktik vid en miljömyndighet.

Under andra året läser du valfria kurser samt gör ditt examensarbete om minst 30 hp. 

Utbildningen, som totalt omfattar 120 hp, har en ämnesövergripande karaktär och administreras av Institutionen för biologi och miljövetenskap som har lång erfarenhet av miljöutbildningar. Du kommer även att möta lärare från andra institutioner både inom och utanför Göteborgs universitet samt från miljömyndigheter som anlitas för speciella kursmoment.

Ekotoxikologi

Vårt moderna samhälle använder över 100 000 kemikalier som bekämpningsmedel, läkemedel, kemikalier som kommer i kontakt med mat, tvättmedel och i en rad andra syften. Ungefär 40 nya kemikalier upptäcks varje timme. Å ena sidan så förser alla dessa kemikalier oss med enorma samhälleliga vinster. Å andra sidan så orsakar de omfattande miljöskador och har en enorm påverkan på människors hälsa.

För att kunna styra den samhälleliga utvecklingen mot vårt yttersta mål - en ”giftfri miljö” - är det avgörande att balansera dessa två aspekter och samtidigt hantera politiska och samhälleliga krav. Med andra ord är samhället i högsta grad beroende av välutbildade ekotoxikologer och kemiska riskbedömare som kan karaktärisera, förstå och förutspå effekterna av giftiga kemikalier på växt- och djurpopulationer, ekologiska samhällen och ekosystem.

Navigate to video: Möt Bethanie Carney Almroth, forskare i ekotoxikologi
Video (4:10)
Möt Bethanie Carney Almroth, forskare i ekotoxikologi

Programmets struktur

Programmet är indelat i tre delar:

Alla våra kurser

Du kan specialisera dig inom ämnen som till exempel naturvårdsbiologi, naturgeografi eller miljökemi. Du kan också välja bland övriga miljövetenskapliga kurser, som syftar till att bredda din miljövetenskapliga kompetens ytterligare eller ge dig verktyg som du kan använda i ditt framtida arbete som miljövetare.

Våra lokaler

Våra kurser ges framförallt på plats i Göteborg men hela eller delar av vissa kurs kan också innebära att du är på någon de marina forskningsstationerna Tjärnö eller Kristineberg. Det kan även förekomma exkursioner med övernattning på andra platser.