Bild
Länkstig

Mer om masterprogrammen i miljövetenskap

Efter att du har tagit en kandidatexamen kan du söka till något av våra fyra masterprogram i miljövetenskap. Masterprogrammen sträcker sig över två år, vilket motsvarar 120 högskolepoäng. De flesta programmen vänder sig även till utländska studenter och undervisningen ges därför på engelska.

Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning

Miljövetenskapen berör hoten mot vår gemensamma framtid på jorden, men även mänsklighetens möjligheter att klara av dessa utmaningar. Masterprogrammet i miljövetenskap ger dig djupgående kunskap och kompetens inom allt ifrån vad som orsakar miljöproblem till hur vi kan minska dem, och hur olika aspekter samspelar. Du förbereds inför att som miljöexpert arbeta mot en hållbar framtid.

Programmets struktur

Programmet inleds med två obligatoriska kurser:

ES2613 Globala förändringar - problem, analys, åtgärder (7,5hp)

Vetenskaplig kunskap utgör grunden i arbetet för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och är därför helt centralt för att förstå och tackla dagens globala miljöproblem. Samhället är beroende av miljövetare som har fast förankring i naturvetenskap, men samtidigt också förståelse för miljöproblemens och miljöarbetets sociala kontext. Denna kurs utvecklar din kunskap inom båda dessa områden och förbereder dig på så sätt för att som miljöexpert arbeta för en hållbar framtid.

Läs mer ES2613

ES2614 Resurseffektivitet - energi, materialflöden och ekosystemtjänster (7,5hp)

Du får en överblick av de resursbegränsningar som mänskligheten har att hantera nu och under de närmaste decennierna. Både globala och lokala perspektiv studeras. Vi arbetar med de begrepp, verktyg och indikatorer som används inom området. En viktig del av kursen är också vilka förbättringsåtgärder som finns, och hur dessa kan implementeras på ett effektivt sätt. Kursen ger en god grund för att arbeta med resursfrågor i samhällets miljöarbete.

Läs mer om ES2614

Därefter kan du, utifrån din bakgrund och eget intresse, välja att specialisera dig. Du kan till exempel läsa någon av följande kurser på avancerad nivå:

KEM170 Atmosfärskemi (15hp)

Kemi finns överallt, till och med i luften vi andas. Studier av atmosfärskemi är nyckeln till att förstå och kunna beskriva hur olika naturliga och antropogena gasformiga ämnen bildas, omvandlas och försvinner från atmosfären.

Läs mer om KEM170

ES2417 Energi och miljö: processer, effektivitet och konsekvenser (15hp)

I denna kurs kommer du att lära dig om det globala energisystemet och hur våra mänskliga behov av energi påverkar energisystemet, jorden och miljön.

Läs mer om ES2417

BIO506 Botanisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv (15hp)

Landekosystem försörjer mänskligheten med mat, energi och material. De reglerar dessutom de globala kretsloppen av kol, näring och vatten, vilket i sin tur påverkar jordens klimat. På den här kursen får du lära dig hur växter svarar fysiologiskt på olika miljöfaktorer och den pågående klimatförändringen, samt hur detta i sin tur påverkar storskaliga ekosystemprocesser och klimatet. Kursen förbereder dig för arbete i myndigheter, företag eller akademin där växter och/eller effekter av och anpassning till klimatförändring är av betydelse.

Läs mer om BIO506

ES2413 Kemiska risker (15hp)

Du kommer att lära dig den vetenskapliga bakgrunden till aktuella metoder för miljöriskbedömning av kemikalier. Dessutom får du en översikt över hur riskbedömningen faktiskt genomförs i nationella och transnationella förfaranden och av det socio-politiska sammanhang där denna process sker. 

Läs mer om ES2413

Du kan även välja kurser inom tillämpad miljövetenskap:

ES2611 Miljöledningssystem (15hp)

Kursen vänder sig till studenter som har läst miljövetenskap och som vill skaffa sig färdigheter om hur kunskaperna ska kunna användas i praktiskt arbete. Kursen syftar till att ge färdigheter om hur man kan utforma och implementera miljöledningssystem (MLS), som t.ex. det internationellt gångbara ISO 14001, och den motsvarande europeiska varianten EMAS. Miljörevision ingår också. Efter genomgången kurs, bör studenten ha förmågan att professionellt kunna implementera dessa system eller att arbeta som miljörevisor.

Läs mer om ES2611

ES2419 Environmental Impact Assessment

Kursen ger dig avancerad kunskap om miljökonsekvensbedömningar (MKB) i ett internationellt perspektiv.

Läs mer om ES2419

ES1601 Miljöekonomi (15hp)

Du kommer att förstå varför marknadsekonomier producerar föroreningar och varför regler behövs. Sociala lösningar på problemet utforskas, och du kommer att lära dig att analysera effektiviteten hos kontrollalternativ och policyer.

Läs mer om ES1601

Programmet avslutas med en obligatorisk kurs, Miljövetenskapliga metoder – en fördjupning, och ditt examensarbete, vilket kan utföras i nära samarbete med en forskargrupp eller knytas till en statlig eller privat organisation.

Du kan även välja att gå kursen Miljövetenskapliga metoder – en fördjupning under det första året för att kunna ägna ett helt år åt ditt examensarbete eller delta i ett internationellt utbyte under det andra året.

Atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem

Masterprogrammet i atmosfärsvetenskap, klimat och ekosystem syftar till att öka din förståelse för hur jorden som system fungerar, och hur den påverkas av människan. 

Programmet ger dig breda kunskaper inom naturvetenskap och specialkompetens inom Earth System Science – ett forskningsområde som blir allt viktigare för att klara av framtidens utmaningar för vår miljö och vårt klimat.

Programmets struktur 

Under första året ges två obligatoriska kurser:

GVN460 Klimatförändringar i ett geosystemperspektiv (7,5hp)

Kursens syfte är att ge grundläggande kunskaper om jordsystem med fokus på atmosfären och biosfären på land och deras samspel. Vi går igenom atmosfärens sammansättning samt dess fysikaliska och kemiska egenskaper och verksamma processer. Kursen ger också en övergripande introduktion till miljöproblem med koppling till atmosfärsvetenskap, samt att ge en överblick över historisk klimatförändring.

Läs mer om GVN460

GVK460 Biogeokemi (7,5hp)

Kursen ger kunskap om grundläggande biogeokemiska processer och globala biogeokemiska cykler. Temaområden är:

 • Den biogeokemiska produktionen och konsumtionen av växthusgaser (koldioxid, metan, lustgas)
 • Länken mellan biogeokemiska processer och globala miljöförändringar (t.ex. klimatuppvärmning och övergödning).

Kursen behandlar biogeokemiska cykler inom jordens system i sin helhet inkluderande atmosfären, biosfären, litosfären och hydrosfären.

Läs mer om GVK460

Utöver det har du möjlighet att välja bland ett antal kurser inom följande områden:

 • Aerosoler
 • Tillämpad klimatologi
 • Atmosfärskemi
 • Energi och miljö
 • Geografiska informationssystem
 • Globala förändringar i ett biologiskt perspektiv
 • Internationella miljöavtal
 • Ocean- och atmosfärscirkulation
 • Paleoklimatologi
 • Fjärranalys

Programmet ingår i det nordiska nätverket Atmosphere–Biosphere Studies, vilket innebär att du kan välja ytterligare kurser vid andra nordiska universitet.

År 2
Det sista året gör du ditt examensarbete, som omfattar 60 högskolepoäng (alternativt 45 högskolepoäng examensarbete + 15 valbara högskolepoäng). Examensarbetet ger dig värdefull erfarenhet av forskning, oavsett om du gör det inom universitetet eller i samarbete med ett forskningsrelaterat företag. Vi har goda kontakter med flera sådana företag i regionen.

Miljö- och hälsoskydd

Masterprogrammet i miljö- och hälsoskydd ger dig den bredd och specialisering som du behöver för att arbeta med miljöfrågor på olika myndigheter, till exempel som miljöinspektör på miljö- och hälsoskyddskontor, som handläggare på länsstyrelser och Naturvårdsverket eller som miljösamordnare på företag.

Programmets struktur

År 1: Masterutbildningen inleds under det första året med en obligatorisk kurs, Miljö- och hälsoskydd för naturvetare (ES2408) 60 hp som bland annat innefattar 4 veckors praktik vid en miljömyndighet.

ES2408 Miljö- och hälsoskydd för naturvetare (60hp)

Vill du jobba som miljöinspektör, hälsoskyddsinspektör eller naturvårdshandläggare? Arbeta som miljöansvarig på ett företag eller på ett konsultföretag? Det kan bli verklighet om du läser den här ettåriga påbyggnadsutbildningen.

Läs mer om ES2408

Under andra året läser du valfria kurser samt gör ditt examensarbete om minst 30 hp. 

Utbildningen, som totalt omfattar 120 hp, har en ämnesövergripande karaktär och administreras av Institutionen för biologi och miljövetenskap som har lång erfarenhet av miljöutbildningar. Du kommer även att möta lärare från andra institutioner både inom och utanför Göteborgs universitet samt från miljömyndigheter som anlitas för speciella kursmoment.

Ekotoxikologi

Vårt moderna samhälle använder över 100 000 kemikalier som bekämpningsmedel, läkemedel, kemikalier som kommer i kontakt med mat, tvättmedel och i en rad andra syften. Ungefär 40 nya kemikalier upptäcks varje timme. Å ena sidan så förser alla dessa kemikalier oss med enorma samhälleliga vinster. Å andra sidan så orsakar de omfattande miljöskador och har en enorm påverkan på människors hälsa.

För att kunna styra den samhälleliga utvecklingen mot vårt yttersta mål - en ”giftfri miljö” - är det avgörande att balansera dessa två aspekter och samtidigt hantera politiska och samhälleliga krav. Med andra ord är samhället i högsta grad beroende av välutbildade ekotoxikologer och kemiska riskbedömare som kan karaktärisera, förstå och förutspå effekterna av giftiga kemikalier på växt- och djurpopulationer, ekologiska samhällen och ekosystem.

Video (4:10)
Möt Bethanie Carney Almroth, forskare i ekotoxikologi

Programmets struktur

Programmet är indelat i tre delar:

ES2615 Grundläggande ekotoxikologi (7,5 hp)

Inom ekotoxikologin studerar du effekter av kemikalier på levande organismer (utom människan) i ett ekosystem. Du kommer att lära dig grunderna i ekotoxikologi som en vetenskaplig disciplin och få kunskap om miljökemikalier. Du kommer också att lära dig olika metoder för att studera miljön och bedöma omfattningen av miljöföroreningar samt lära dig de grundläggande tekniker som krävs för att kvantifiera toxiska effekter på biologiska system med olika komplexitetsnivåer (individer, populationer och ekologiska samhällen).

Läs mer om ES2615

 

ES2419 Environmental Impact Assessment (7,5 hp)

Kursen ger dig avancerad kunskap om miljökonsekvensbedömningar (MKB) i ett internationellt perspektiv. Fokus kommer att ligga på de processer och metoder som används för att implementera målen för MKB, med exempel från olika länder.

Läs mer om ES2419

ES2413 Kemiska risker (15 hp)

Du kommer att lära dig den vetenskapliga bakgrunden till aktuella metoder för miljöriskbedömning av kemikalier. Dessutom får du en översikt över hur riskbedömningen faktiskt genomförs i nationella och transnationella förfaranden och av det socio-politiska sammanhang där denna process sker. Du får kunskap om viktiga regelverk, till exempel IPPC-direktivet (Integrated Pollution Prevention and Control), the Biocide-directive, the European Water Framework Directive eller REACH-förordningen (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Även om huvudfokus ligger på europeiska tillvägagångssätt kommer du också att få jämförelser med andra metoder tex de som framförts av den amerikanska miljöskyddsbyrån eller OECD.

Läs mer om ES2413

 

BIO435 Ekotoxikologi med fysiologisk inriktning (15 hp)

En fördjupningskurs som vänder sig till dig som vill komplettera och fördjupa dina kunskaper i ekotoxikologi främst på cell- och individnivå, men behandlar även vissa aspekter på molekylär- och populationsnivå. Kursen är laborativ och avser att ge inblick i olika ekotoxikologiska tester bland annat för övervakning av miljön. Kursen är inriktad både mot akvatisk och terrester miljö och i kursen ingår djurexperimentell metodik.

Läs mer om BIO435

 

BIO430 Ekotoxikologi med ekologisk inriktning (15 hp)

Denna kurs har fokus på effekter av miljögifter i miljön, speciellt på vad som händer med organismsamhällen på både kort och lång sikt. Kursen knyter framförallt an till FNs hållbarhetsmål (13 Klimat, 14 Liv under vatten och 15 Liv på Land).

Vi går igenom ekotoxikologiska principer, mätmetoder och angreppssätt med tyngdpunkt på organismsamhällen, deras funktion, struktur och ekologi. Detta ger dig en vetenskaplig grund för ekotoxikologins mer tillämpade delar och insikter om för- och nackdelar med olika ekotoxikologiska strategier.

Läs mer om BIO430

Ett år som medlem i ett forskarteam eller specialiserade kurser i grundläggande eller tillämpad miljövetenskap och ett kortare examensarbete.

Alla våra kurser

Du kan specialisera dig inom ämnen som till exempel naturvårdsbiologi, naturgeografi eller miljökemi. Du kan också välja bland övriga miljövetenskapliga kurser, som syftar till att bredda din miljövetenskapliga kompetens ytterligare eller ge dig verktyg som du kan använda i ditt framtida arbete som miljövetare.

Fördjupningskurser:

Period 1-4 (september-juni)

Period 1 (september-november)

Period 2 (november-januari)

Period 3 (januari-mars)

Period 4 (mars-juni)

Examenskurser:

Övriga kurser:

Period 1 (september-november)

Start oktober

Period 2 (november-januari)

Period 1-2 (oktober-december)

'Period 3 (januari-mars)

Period 3-4  (januari-juni)

Våra lokaler

Våra kurser ges framförallt på plats i Göteborg men hela eller delar av vissa kurs kan också innebära att du är på någon de marina forskningsstationerna Tjärnö eller Kristineberg. Det kan även förekomma exkursioner med övernattning på andra platser.