Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Klimatförändringar och samhället

Kurs
NG0220
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Kursen består av 3 delkurser:

Delkurs 1: Teori

Kursen avser att ge studenten kunskap i historisk, nuvarande och framtida status på klimatförändringar och dess påverkan på samhället. Denna del innehåller också grundläggande kunskap om klimatrekonstruktioner och klimatmodellering, samt hur samhället använder klimatscenarier för att planera föranpassning till ett ändrat klimat. Fokus läggs på att belysa hur förändringar i klimatsystemet (t ex temperatur och nederbörd) påverkar urbana och rurala samhällen i olika delar av värden, samt vad samhället gör för att anpassa sig till dessa förändringar.

Delkurs 2: Exkursion till Kina

Studenterna kommer under cirka två veckor att arbeta med olika frågeställningar ("case studies") relaterade till kursens innehåll från ett Kinesiskt perspektiv. Syftet är att få studera klimatkänsligheten i en miljö vitt skild från Sverige. Unders exkursionen samlas information och data in som används i grupparbetet. Exkursionen, som delvis bekostas av studenterna enligt institutionens policy, är frivillig. De studenter som väljer att inte följa med på exkursionen får göra ett specialarbete hemma som motsvarar två veckors arbete. Fokus kommer att ligga på hur Göteborgsstad planerar för ett förändrat klimat, samt att jämföra detta med en valfri region medskilda klimatkänslighet från Sverige.

Delkurs 3: Grupparbete

Grupparbetet bygger på "case studies" av hur en stad eller region i Sverige och Kina (valfri icke-Nordiskt land för de som stannar hemma)påverkas och planerar för ett förändrat klimat, där uppgifter insamlade underdelkurserna 1 och 2 bearbetas, sammanställs och presenteras muntligen och skriftligen.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

60 hp antingen i geovetenskap, geografi, miljövetenskap eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska B/Engelska 6.