Bild
Ställning bland trätoppar
Länkstig

Botanisk ekofysiologi ur ett klimatperspektiv

Kurs
BIO506
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21263
Ansökan stängd

Kort om kursen

Landekosystem försörjer mänskligheten med mat, energi och material. De reglerar dessutom de globala kretsloppen av kol, näring och vatten, vilket i sin tur påverkar jordens klimat. På den här kursen får du lära dig hur växter svarar fysiologiskt på olika miljöfaktorer och den pågående klimatförändringen, samt hur detta i sin tur påverkar storskaliga ekosystemprocesser och klimatet.
Kursen förbereder dig för arbete i myndigheter, företag eller akademin där kunskap om växter, ekosystem och/eller ekosystembaserad klimatanpassning är av betydelse.

Om utbildningen

Hur påverkar den globala uppvärmningen skogar i kalla och varma områden? Vad innebär klimatförändringen för produktionen av grödor? Vilken inverkan har växtligheten på klimatet och klimatförändringen? Detta är några exempel på viktiga och aktuella frågor som behandlas på den här kursen.

Kursen ger fördjupade kunskaper i hur landväxters fysiologi, funktion och tillväxt svarar på olika miljöfaktorer samt hur detta i sin tur påverkar storskaliga processer i landekosystem, såsom produktion av biomassa, lagring av kol, cirkulering av vatten och näring, samt reglering av klimatet på lokal och global skala. Särskild vikt läggs vid hur växter och ekosystemprocesser påverkas av globala miljöförändringar såsom stigande temperatur och koldioxidhalt, förändrad nederbörd och luftföroreningar.  

Kursen är mycket interaktiv och innehåller, förutom föreläsningar, praktiskt arbete i fält och på labb, diskussionsseminarier, teoretiska övningar, och presentationer av projektarbeten individuellt och i grupp.

Kurslitteraturen hittar du via denna länk, som går till kurssidan på Studentportalen

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 120 högskolepoäng (hp), varav minst 30 hp i Biologi samt ytterligare 30 hp på fördjupningsnivå inom Biologi/Miljövetenskap/Kemi/Geologi/Fysik, eller motsvarande. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Engelska 6/Engelska B.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen består av ca 10 veckors heltidsstudier och är indelad i en teoretisk del (9 hp) följd av en praktisk del (6 hp). Undantaget föreläsningarna är alla kursmoment obligatoriska, eftersom de utvecklar de färdigheter och förhållningssätt som ingår i kursmålen på ett sätt som inte är möjligt genom självstudier. Examination sker genom skriftlig tentamen, aktivt deltagande i seminarier och övningar, samt redovisning av resultat från projektarbeten individuellt och i grupp. Kursen ges på engelska.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B)