Göteborgs universitet
Bild
Sam Dupont forskar om havsförsurning
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Miljövetenskap

Miljövetenskap är ett brett forskningsområde som berör många olika ämnen och metoder. I grunden handlar det om hur organismer lever och förökar sig i en miljö som förändras på grund av utsläpp av skadliga kemikalier eller klimatförändringar.

Miljövetenskap är ett brett forskningsområde som berör många olika ämnen och metoder. I grunden handlar det om hur organismer lever och förökar sig i en miljö som förändras på grund av utsläpp av skadliga kemikalier eller klimatförändringar.

Inom miljövetenskapen möts många av våra andra forskningsområden. Fokus ligger på hur växter och djur interagerar med och påverkas av varandra och den omgivande miljön. Här ingår bland annat miljöövervakningsprojekt som spänner över flera decennier och projekt som undersöker de molekylära och fysiologiska effekterna av förändringar i miljön. Vid institutionen studeras dessa miljöutmaningar i sjöar, hav och på land, det vill säga i limniska, marina och terrestra ekosystem

Ekotoxikologi utgör ett av de större forskningsområdena och spänner från metagenomik, toxikologi och fysiologi, till populationssammansättning och miljöövervakning.

Ett annat stort forskningsområde handlar om effekter av klimatförändringar och ökade ozonhalter på växter, och utbytet av koldioxid och vatten mellan vegetation, mark och luft i den terrestra miljön.

Ekotoxikologi

Ekotoxikologi har en tvärvetenskaplig karaktär som är förankrad i biologi, kemi, toxikologi, statistik men även samhällsvetenskaper. Den tillhandahåller strategier och verktyg för att bedöma toxiciteten hos kemikalier och konsumentprodukter och för att upptäcka effekter i ekosystem orsakade av föroreningar.

Fokus för ekotoxikologerna vid BioEnv ligger på den akvatiska miljön och inbegriper fisk, alger och mikroorganismer. Forskningen är nära kopplad till utbildning i miljövetenskap och det internationella mastersprogrammet i ekotoxikologi. Välutbildade ekotoxikologer behövs som rådgivande experter inom till exempel kommun- eller länsförvaltningen, nationella eller europeiska myndigheter, deltagande vid utveckling av nya produkter inom industrin eller arbeta inom miljökontrollsektorn.

En master- eller doktorsexamen i miljövetenskap med inriktning mot ekotoxikologi är en bra grund med goda möjligheter till arbete inom privat såväl som offentlig sektor.

Övergripande forskningsprojekt

Under respektive rubrik ser du vilka som jobbar inom området med länkar till kontaktuppgifter samt eventuella projekt- eller gruppsidor.

Läs mer om vår forskning

Mycket av forskningen inom ämnet miljövetenskap hamnar under huvudområdena Akvatisk ekotoxikologi samt Växtekologi, -fysiologi och miljövetenskap.