Bild
Länkstig

Miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, masterprogram

Program
N2MVN
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A12G
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Miljövetenskapen berör hoten mot vårt liv och gemensamma framtid på jorden, men även mänsklighetens möjligheter att klara av dessa utmaningar. Mastersprogrammet i miljövetenskap ger dig djupgående kunskap och kompetens inom allt ifrån vad som orsakar miljöproblem till deras effekter och hur vi kan minska dem. Efter genomgånget program är du redo att som miljöexpert arbeta för en hållbar framtid.

Om utbildningen

Vetenskaplig kunskap om miljön är grunden för ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och kärnan i dagens avgörande frågor kring klimatförändringar, luft- och vattenförorening, förlusten av den biologiska mångfalden, och fattigdomsminskning. Samhället är i stort behov av miljövetare som har en stabil grund inom naturvetenskapen, men samtidigt god förståelse för miljöproblemens samhälleliga sammanhang. Detta program utbildar sådana personer. Miljöproblem studeras från tre olika perspektiv:

  • Fördjupad vetenskaplig kunskap om olika miljöproblems orsaker och beskaffenhet
  • Analys av miljöproblem från olika perspektiv, såsom geografiska mönster, trender över tid, magnitud, effekter och risk
  • Olika typer av motåtgärder, anpassningar och möjliga lösningar för att tackla miljöproblem, till exempel genom internationella avtal, policy, företagsstrategier, teknikutveckling, etc

Programmets struktur och innehåll:

Programmet inleds med en obligatorisk termin innehållande fyra kurser, vardera värd 7,5 hp:

  • Globala förändringar - problem, analys, åtgärder
  • Resurseffektivitet - energi, materialflöden och ekosystemtjänster
  • Bedömning och hantering av miljörisker
  • Naturbaserade lösningar – potentialer, problem och målkonflikter

Därefter kan varje student, utifrån egen bakgrund och eget intresse, skapa sin egen profil inom miljövetenskap genom att välja valfria kurser. Våra avancerade kurser i miljövetenskap finns angivna här. Det går även att läsa andra kurser så länge examenskravet på 90 hp kurspoäng på avancerad nivå uppfylls.

Programmet avslutas med ett examensarbete inom ramen för kursen Examensarbete i miljövetenskap (30, 45 or 60 hp).

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen i naturvetenskap (biologi, fysik, geovetenskap, kemi, miljövetenskap med naturvetenskaplig inriktning, naturgeografi eller motsvarande) inkluderande minst 15 hp inom miljövetenskap. Studerande med likvärdig utbildning kan efter prövning beredas tillträde till programmet. Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Praktikprojekt är väsentliga inslag i en del kurser, där du får möjlighet att arbeta med företag och myndigheter. En del studenter väljer att göra sina examensarbeten i nära samarbete med organisationer utanför akademin, vilket är möjligt så länge de har en intern handledare vid universitetet.

Efter studierna

Efter examen kommer du att kunna arbeta som miljöexpert inom såväl näringsliv som offentlig sektor. Beroende på vilka kurser du valt, så ser karriärmöjligheterna lite olika ut. Våra tidigare utexaminerade studenter arbetar idag i hög grad som tjänstemän, konsulter eller chefer inom miljöområdet. Du kan också välja att fortsätta med forskarstudier.

En alumnenkät som genomfördes 2018 och omfattade studenter som tagit examen 2012-2017, visade att 85 procent haft lätt att få jobb. I enkäten rapporterade 95 procent att utbildningen var relevant för deras nuvarande arbete och 100 procent var nöjda med sina jobb.

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen bedrivs i små klasser med nära lärarkontakt. Den är både teoretiskt och praktiskt inriktad, med såväl föreläsningar som mer interaktiva övningar, data-analyser, grupparbeten och seminarier. Vissa kurser innehåller studiebesök och praktik. Det finns även möjlighet till nära kontakt med forskargrupper och organisationer utanför universitetet under examensarbetet, beroende på dess inriktning.

Lokaler

Undervisningen bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B), men kan också bedrivas i andra byggnader beroende av kursval, som till exempel på Handelshögskolan.

Läs mer om lokaler

Studier utomlands

Du har goda möjligheter att delta i ett internationellt utbyte under en termin. Vi har etablerade kontakter och utbytesprogram med flera framstående universitet utomlands.