Bild
Foto: C. Olsson
Länkstig

Masterprogrammet i biologi har fem huvudprofiler, som fokuserar kring de fem examenskurser du kan välja mellan under ditt sista år - Evolutionär ekologi & beteendebiologi, Fysiolog & cellbiologi, NaturvårdsbiologiBiodiversitet & systematik samt Marin ekologi. Men vägen dit kan se ut på många sätt, och du har stor frihet att själv plocka ihop de kurser som du vill ska ingå i din examen.

Här nedan har vi beskrivit ett antal olika lämpliga kombinationer, beroende på vad du har för framtidsplaner och förhoppningar efter utbildningen.

Läs mer om förkunskapskrav med mera

Gemensam startkurs

Första kursen BIO515 Vetenskaplig metodik för biologer är obligatorisk och gemensam för alla fem profilerna. Under den här kursen för du dels öva dig i grundläggande färdigheter i hur man planerar och presenterar vetenskapliga studier, dels möjlighet att fördjupa dig inom ett visst forskningsområde kopplat till den profil du tänkt att läsa under resten av programmet. 

Examinationen sker löpande genom kursen i form av mindre muntliga presentationer och inlämningar. I slutet av kursen ska du presentera en komplett plan för ett tänkt forskningsprojekt inom ditt ämnesområde.

Evolutionär ekologi & beteendebiologi

Examenskursen Evolutionär ekologi & beteendebiologi passar framförallt för dig som är intresserad av de ekologiska orsakerna bakom urval och evolution, och konsekvenserna detta har för populationer, arter och ekosystem.

Beroende på vilken kombination av kurser du läser under första året kan du få en profil som antingen är mer inriktad mot grundforskning eller mot en mer praktisk tillämpning.

Foto: C. Olsson

Exempel på framtida arbetsplatser

 • Kommuner och länsstyrelser
 • Djurparker och museer
 • Forskning inom universitetsvärlden
 • Statliga verk som Naturvårdsverket och Jordbruksverket

Naturvårdsbiologi

Kurserna inom profilområdet naturvårdsbiologi syftar till att förmedla kunskapen om hur biologiskt värdefulla naturtyper uppstår, varför de förändras och hur de bäst förvaltas. Kurserna tar också upp hur biologiska värden kan bevaras och skapas i en av människan exploaterad natur och i urbana miljöer.

Foto: C. Olsson

Exempel på framtida arbetsplatser

 • Kommuner och länsstyrelser
 • Statliga verk som Naturvårdsverket och Jordbruksverket
 • Konsultföretag inom till exempel miljöövervakning
 • Forskning inom universitetsvärlden

Fysiologi & cellbiologi

Examenskursen i Fysiologi & cellbiologi är lämplig för dig som vill förstå de fysiologiska processer som styr hur organismer fungerar. Fokus kan ligga på växter eller på djur, inklusive människor. Tänkbara frågeställningar omfattar allt från specifika mekanismer på cell- och organellnivå, till exempel cellsignalering, enzymaktivitet och membrantransport, till studier på hela organismer och hur dessa påverkas av miljöfaktorer som gifter, temperatur, pH, salthalt eller syretillgång. Bredden på projekten gör att studenter som gjort examensarbete inom profilområdet återfinns inom ett brett spektrum av arbetsplatser.

Foto: C. Olsson

Rekommenderade kurser

Inom profilområdet Fysiologi & cellbiologi kan man urskilja två huvudsakliga spår, ekofysiologi och humanfysiologi.

Ekofysiologispåret syftar till att ge fördjupade kunskaper i hur växter och djur fysiologiskt har anpassats till samt svarar på olika omvärldsfaktorer. Särskild tonvikt läggs vid hur organismernas fysiologi påverkas av globala miljöförändringar såsom till exempel höjd koldioxidhalt och temperatur.

Humanfysiologispåret  passar dig som vill fördjupa dig i hur människokroppen fungerar både vid hälsa och sjukdom, och som kanske tänker dig en framtid inom forskning eller läkemedelsutveckling.

Exempel på framtida arbetsplatser

 • Läkemedelsföretag
 • Växtförädlingsindustri
 • Andra biotech-företag
 • Miljöanalysföretag
 • Forskning inom universitetsvärlden

Biodiversitet & systematik

Biodiversitet & systematik behandlar mångfalden av organismer som lever på vår planet och de evolutionära släktskapen mellan dem. Examenskursen ingår i det nordiska masterprogrammet i biodiversitet och systematik (NABiS) men kan även läsas inom ramen för masterprogrammet i biologi vid GU. Du kan då kombinera kurser som ges inom NABiS med våra övriga fristående kurser. Notera att NABiS-kurserna vanligtvis är på 5 eller 10 hp.

Foto: C. Olsson

Exempel på framtida arbetsplatser

 • Kommuner och länsstyrelser
 • Museer
 • Konsultföretag inom till exempel miljövård
 • Forskning inom universitetsvärlden

Marin ekologi

Examenskursen Marin ekologi vänder sig till dig som vill fördjupa dig i olika aspekter av marint liv. Universitetet erbjuder brett utbud av kurser med marin koppling, både inom olika biologiska ämnesområden och inom närliggande områden som kan komplettera din biologiutbildning. Det är värt att notera att du kan jobba med marina projekt även om du läser någon av de andra examenskurserna.

Foto: Leon Green

Exempel på framtida arbetsplatser

 • Kommuner och länsstyrelser
 • Statliga verk som HaV och Naturvårdsverket
 • Konsultföretag inom till exempel havsmiljöövervakning
 • Forskning inom universitetsvärlden

Inför examensarbetet

Under andra året ligger fokus på ditt avslutande examensarbete. Vi rekommenderar att du gör ett arbete som omfattar ett helt år (60 hp) men du kan även välja att göra ett kortare arbete (30 eller 45 hp) och fylla på med ytterligare fristående kurser. När du ska söka kurs är det alltid 30-hp kursen som du söker, resten ordnas vid registreringen.

För att hitta ett projekt och handledare behöver du vara ute i god tid och ta kontakt med lämpliga forskare. Passa på att fråga lärarna du träffat på din kurser redan tidigt under första året. På Studentportalen har vi samlat mer information kring examensarbeten och vad du behöver tänka på.

Våra lokaler

Våra kurser ges framförallt på plats i Göteborg men hela eller delar av vissa kurs kan också innebära att du är på någon de marina forskningsstationerna Tjärnö eller Kristineberg. Det kan även förekomma exkursioner med övernattning på andra platser.