Göteborgs universitet
Bild
Botan
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Fysiologi & cellbiologi

Fysiologi handlar om hur djur och växter fungerar. Det omfattar studier på celler, organeller, organ eller hela organismer.

Växtfysiologi

Inom växtfysiologi studerar man bland annat grundläggande mekanismer på cell- och molekylär nivå som styr tillväxt och fotosyntes. Ofta kombineras grundforskning med mer tillämpade projekt som till exempel syftar till att  utveckla hållbar produktion av föda, bränsle och råmaterial till  olika komponenter

Forskningen på institutionen omfattar till exempel studier på modellarter som backtrav, spannmål som vete, vilda träd och buskar i tropikerna och polarområden samt marina alger.

Zoofysiologi

Inom zoofysiologi handlar det om att förstå hur kroppens olika organ är uppbyggda, utvecklas och styrs. Av tradition är den jämförande aspekten, det vill säga man tittar på hur olika djurgrupper eller djur i olika miljöer har löst en viss funktion.

Forskningen på BioEnv fokuserar på framförallt fisk och marina evertebrater, både odlade och djur från vilda populationer. För att få en helhetsbild kombinerar vi studier på molekyl- och cellnivå med heldjursförsök. Många av frågorna vi jobbar med är ren grundforskning men en viktig del omfattar även olika aspekter av akvakultur.

Ekofysiologi

I och med den pågående klimatförändringen med ökande temperaturer och surare hav är ekofysiologi en forskningsgren som har vuxit i betydelse under senare år, på både växt- och djursidan. Det gäller på institutionen så väl som internationellt.

Inom ekofysiologi undersöker man fysiologiska anpassningar till olika livsmiljöer och hur växter och djur reagerar på till exempel klimatförändringar men även andra stressfaktorer i miljön som salthalt, pH och miljögifter. Ekofysiologi ligger i gränsområdet mot ekologi och utgör grunden för mycket av naturvårdsarbetet.

Ekotoxikologi

Ett annat ämne som ligger i gränsområdet är ekotoxikologi, som ofta ses som en del av miljövetenskapen men som också inbegriper rena fysiologiska frågeställningar.  Fokus ligger på att förstå de strukturer, processer och interaktioner som förklarar hur giftiga föreningar påverkar ekosystem.

Övergripande forskningsprojekt

Under respektive rubrik ser du vilka som jobbar inom området med länkar till kontaktuppgifter samt eventuella projekt- eller gruppsidor.

Växtfysiologi

Henrik Aronsson (professor)
Läs mer om Henriks forskning

Mats Andersson (forskare)

Cornelia Spetea Wiklund (professor)
Läs mer om Cornelias forskning på PhoBio

Cornelia Spetea Wiklund (professor)
Läs mer om Cornelias forskning på PhoBio

Mats Andersson (forskare)

Dessutom sker samarbete med forskare på institutionen för marina vetenskaper

Adrian Clarke (professor)

Cornelia Spetea Wiklund (professor)

Mats Andersson (forskare)

Dessutom sker samarbete med forskare på institutionen för marina vetenskaper

Angela Wulff (professor)
Läs mer om Angelas forskning

Lab på Botan
Foto: Anna-Lena Lundqvist

Zoofysiologi

Michael Axelsson (professor)

Erik Sandblom (professor)

I nära samarbete med Albin Gräns, SLU

Läs även mer på ECG-gruppens sida

Catharina Olsson (lektor) - kontroll av tarmmotilitet med fokus på autonoma nervsystemet

Erik Sandblom (professor) - främst reglering av blodflöde till magtarmkanalen

Michael Axelsson (professor) - främst reglering av blodflöde till magtarmkanalen

Läs även mer på ECG-gruppens sida

 

Henrik Sundh (forskare)- hudens barriärfunktion, sårläkning och upptag av mikroplast

Kristina Snuttan Sundell (professor) - upptag och skydd i tarmen

Läs mer på FEL-gruppens sida

Elisabeth Jönsson Bergman (lektor) - aptitreglering och effekt av framförallt hormonen ghrelin, GH och IGF-1

Björn Thrandur Björnsson (professor/seniorforskare) - tillväxt, energibalans och aptitkontroll i olika livsstadier

Läs mer på FEL-gruppens sida

Kristina Snuttan Sundell (professor)

Henrik Sundh (forskare)

Läs mer på FEL-gruppens sida

Erik Sandblom (professor)

Catharina Olsson (lektor) - aspekter som berör autonoma nervsystemet och tarmrörelser

Michael Axelsson (professor)

I nära samarbete med Albin Gräns, SLU

Läs även mer på ECG-gruppens sida

--

Fredrik Jutfelt (professor)

Kristina Snuttan Sundell (professor)

Elisabeth Jönsson Bergman (lektor)

Henrik Sundh (forskare)

Björn Thrandur Björnsson (professor)

Jonathan Roques (forskare)

Forskningen fokuserar på:

  • utveckling av nya foder, baserat på hållbart producerade ingredienser där man tittar på effekter på tillväxt, näringsinnehåll och hälsa hos djuren
  • Nya marina arter för akvakultur, till exempel havskatt, hummer och sjögurka
  • Optimering av återcirkulerande akvakultursystem (RAS)

Läs mer på FEL-gruppens sida

Kristina Sundell (professor)

Jonathan Roques (forskare)

Läs mer på FEL-gruppens sida

 

Dessutom samverkan i projekt som leds av Albin Gräns, SLU

Michael Axelsson (professor)

Erik Sandblom (professor)

Läs mer på ECG-gruppens sida

Följande projekt överlappar med ekotoxikologi, se Miljövetenskap

Malin Celander (professor)
Läs mer på CYP-gruppens sida

Simpa
Foto: C. Olsson

Läs mer om vår forskning

Forskningen inom fysiologi & cellbiologi hamnar främst under huvudområdena Zoofysiologi respektive Växtekologi, -fysiologi & miljövetenskap, men även delvis under Akvatisk ekotoxikologi