Göteborgs universitet
Bild
Ödla på spång
Foto: C. Olsson

Ekologi & evolutionsbiologi

Ekologi handlar om samspelet mellan levande organismer och miljön de lever, och hur detta påverkar selektion och evolution.

Man kan dela in ämnet ekologi utifrån vilka organismer som studeras (växtekologi respektive zooekologi) eller vilka miljöer (terrester respektive akvatisk ekologi). Man hör ofta också talas om evolutionär ekologi, där man undersöker samspelet mellan just evolution och ekologi, och populationsekologi, där fokus ligger på enskilda arters populationsdynamik.

 

Växtekologi

Växtekologi handlar om hur växter samspelar med varandra och miljön de växer i. Till exempel hur jordmån och klimat påverkar en arts geografiska utbredning.

 

Zoologisk ekologi

Zoologisk ekologi handlar om hur djur samspelar med varandra och med den omgivande miljön, inklusive individer av samma och andra arter. Det inbegriper många frågor som rör populationsdynamik, konkurrens och beteendena kopplat till naturligt urval och evolution.

 Forskningen på BioEnv täcker in många olika djurgrupper – däggdjur, fåglar, reptiler, fiskar, insekter och olika marina ryggradslösa djur – och många skilda frågeställningar även om mycket kan sorteras in under evolutionär ekologi. Vi en stark tradition med rötter i nyfikenhetsdriven grundforskning men med en tydlig koppling också till naturvårdsaspekter.

Övergripande forskningsprojekt

Under respektive rubrik ser du vilka som jobbar inom området med länkar till kontaktuppgifter samt eventuella projekt- eller gruppsidor.

Läs mer om vår forskning

Forskningen inom ekologi och evolutionsbiologi hamnar främst under huvudommrådena Evolutionär ekologi & naturvårdsbiologi, Växtekologi, -fysiologi & miljövetenskap, samt Systematik & biodiversitet.