Göteborgs universitet
Bild
Provtagning i Säveån
Foto: Malin Arnesson

Naturvårdsbiologi

Inom naturvårdsbiologi studeras förutsättningarna för att skydda och bevara naturtyper och arter.

Naturvård kan definieras som skydd och skötsel av naturtyper och arter för att bevara en rik biologisk mångfald för framtiden. För att på bästa sätt säkra en sådan mångfald krävs kunskap om olika naturtypers och områdens funktion och vilka arter som finns där.

Det krävs även god kunskap om hur miljön och arterna utvecklas i området, vilka arter som är utsatta för hot och hur dessa hot kan åtgärdas på olika sätt.

Inom BioEnv studerar vi landekosystem, som skogar och mer öppna miljöer, sötvattensekosystem och marina ekosystem av olika slag. Projekten omfattar hotade och sårbara populationer av främst fiskar, ödlor, fåglar, sälar, ryggradslösa djur (evertebrater) samt olika kärlväxter.

ruvande tofsvipa
Ruvande tofsvipa (Vanellus vanellus).
Foto: J. Augustin

Övergripande forskningsprojekt

Under respektive rubrik ser du vilka som jobbar inom området med länkar till kontaktuppgifter samt eventuella projekt- eller gruppsidor.

Läs mer om vår forskning

Mycket av forskningen inom ämnet naturvårdsbiologi hamnar under huvudområdet Evolutionär ekologi & naturvårdsbiologi, men det finns även projekt med koppling till naturvård inom andra områden.