Bild
Länkstig

Examensarbete i biodiversitet och systematik

Kurs
BIO705
Avancerad nivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21250

Kort om kursen

Kursen vänder sig främst till dig som är intresserad av att göra ett eget projekt inom biodiversitet och systematik. Genom att arbeta med ett individuellt avgränsat projekt inom någon av våra forskargrupper får du god inblick i hur forskningsarbete bedrivs.

Om utbildningen

Under examenskursen får du möjlighet att fördjupa både dina praktiska och teoretiska kunskaper inom biodiversitet och systematik. Du arbetar med ett individuellt projekt som ska ha nära koppling till aktuell forskning, vanligtvis inom ramen för något av de pågående forskningsprojekten på Institutionen för biologi och miljövetenskap.

Merparten av tiden kommer du att ägna åt att samla in och analysera data, men du förväntas delta i alla steg från planering till presentation av resultat. Det vill säga du skall vid kursens slut ha tillägnat dig goda kunskaper i för ämnet relevant forskningsmetodik.

Projektets inriktning och omfattning bestäms i samråd mellan dig och din handledare, och du måste själv i god tid innan kursen startar kontakta möjliga handledare för att diskutera tänkbara projekt. Vem eller vilka du ska kontakta beror på vilken forskning du är intresserad av. Funderar du på ett externt projekt (t.ex. på andra institutioner, inom industrin eller på myndigheter) bör du kontakta kursledaren för att stämma av att projektet motsvarar kursens innehåll och krav.

Forskningen inom biodiversitet och systematik på institutionen omfattar många olika områden, och kan vara inriktad mot antingen växter, svampar eller djur. Mer specifik information om aktuella forskningsprojekt hittar du på institutionens websidor, liksom kontaktuppgifter till samtliga forskare.

Du måste ha klart med handledare och projektet ska godkännas av examinatorn innan du kan bli registrerad på kursen. Examensarbetet omfattar vanligtvis två terminers arbete (60 hp) men kan också begränsas till 30 hp eller 45 hp. Oavsett tänkt omfattning söker du 30-hp kursen, resten ordnas vid kurstart.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i biologi, molekylärbiologi eller miljövetenskap med lägst 60hp i biologi. Dessutom krävs genomgången kurs i Alfataxonomiska principer (BIO401, Göteborgs universitet), 5 hp, och i Allmän och molekylär systematik (1BG393, Uppsala universitet), 10 hp, inom NABiS - Nordic Masters Programme in Biodiversity and Systematics eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Huvuddelen av kursen utgörs av det individuella projektet, där du förväntas arbeta självständigt, men under handledning. Kurslitteraturen består främst av vetenskaplig speciallitteratur. Under kursen förekommer dessutom en obligatorisk seminarieserie för att underlätta planering, analys och presentation av arbetet. Du förväntas även närvaro vid forskningsseminarier etc. som anordnas vid institutionen.

Du redovisar arbetet både skriftligt och muntligt i slutet av kursen, men dessförinnan förekommer ytterligare obligatoriska examinerande moment. Examinationen omfattar även bedömning av det praktiska genomförandet av hela projektet.

Lokaler

Arbetet bedrivs i byggnaden Natrium, på Medicinareberget i Göteborg (Medicinaregatan 7B). Vissa projektet kan också innebära kortare eller längre tid vid Kristinebergs marina forskningsstation utanför Fiskebäckskil.